Skoči na glavni sadržaj

Sadržaj predmeta

Sociologija porodice

Šifra:
51322
Visoko učilište:
Filozofski fakultet
ECTS bodovi:
6.0
Opterećenje:
30(P) + 30(S)
Nositelji:

prof. dr. sc. Branka Galić

Izvođači:

Izvor Rukavina, pred. (S)

prof. dr. sc. Branka Galić (P)

Opis predmeta:
Cilj: Cilj kolegija je upoznati studente/ice s novim teorijskim i istraživačkim fundusom discipline, istraživanjima socijalizacije i juridizacije ljudske reprodukcije, te partnerskih odnosa. Upoznaje se s promjenama koje razgrađuju, ali i ponovno uspostavljaju nove oblike obiteljskog života, te različite tipove partnerskih odnosa, odnosa u i između spolova, kao i među generacijama. Kolegij omogućuje stjecanje teorijskih, komparativno-analitičkih i istraživačkih znanja, te primjenu socioloških kompetencija nužnih za detekciju i razvoj obiteljskih i partnerskih dimenzija razvoja hrvatskog društva, šire društvene, te globalne svjetske zajednice. Studente/ice se potiče na primjenu sociološke imaginacije u razumijevanju isprepletenosti osobnog i društvenog života, kao i na propitivanje osobnog iskustva. Kolegij doprinosi povećanom razumijevanju fenomena braka, obitelji, kućanstva, porodice, srodstva, partnerskih odnosa i svih alternativnih oblika ljudskih intimnih te (pro)kreativnih zajednica, a kroz rad u seminarima pridonosi detekciji i izgrađivanju analitičkih spoznaja o obiteljskim i partnerskim odnosima, te omogućuje profesionalno osposobljavanju za kvalitetnije analiziranje takvih odnosa u profesionalnom radu. Metode podučavanja: prezentacija teorije - prezentacije istraživanja - prezentacije izvornih radova iz područja - sekundarna analiza izvora i radova - seminarski radovi i istraživanja studenata - diskusije u seminarima Metode ocjenjivanja: obvezni seminarski radovi i prezentacije studenata pred auditorijem - pismeni ispit na temelju predavanja i obavezne literature, prema popisu
Obavezna literatura:

1. 1. Giddens, Anthony (2007). Obitelj, U: Sociologija: Zagreb, Nakladni zavod Globus, str. 170-200. 2. Haralambos, Michael & Holborn, Martin (2002). Obitelj i kućanstva, U: Sociologija. Teme i perspektive. Zagreb: Golden marketing. Str. 502-587. 3. Milić, Anđelka (2007). Sociologija porodice. Kritika i izazovi. Beograd: Čigoja štampa. Poglavlja: IV, V, VI, VII, VIII i XIX, str. 81-197.

Preporučena literatura:

2. a) na hrvatskom jeziku (i sl.): Akrap, Anđelko, Živić, Dražen (2001). Demografske odrednice i obilježja obiteljske strukture stanovništva Hrvatske, Društvena istraživanja, Vol. 10, No. 4-5(54-55):621-645. Akrap, Anđelko, Čipin, Ivan (2008). Stambeni problemi, produženi život s roditeljima i odgoda ulaska u brak u Hrvatskoj, Revija za socijalnu politiku, Vol. 15, Br. 3: 415-434. Aračić, Petar, Nikodem, Krunoslav, & Džinić, Ivo (2010). Važnost braka i obitelji u hrvatskom društvu. Analiza osnovnih pokazatelja u razdoblju od 1999. do 2008. godine, Bogoslovska smotra, (u tisku)! Baloban, J., & Črpić, G. (2005). Brak - Institucija od koje se očekuje, a u koju se ne ulaže. Brak u napetosti između ideala i zbilje. U J. Baloban (Ur.) U potrazi za identitetom (str. 115-144). Zagreb: Golden marketing - tehnička knjiga. Bobić, Mirjana (2003). Brak i/ili partnerstvo. Demografsko-sociološka studija. Beograd: Institut za sociološka istraživanja Filozofskog fakulteta u Beogradu. Čudina-Obradović, M., & Obradović J. (2000). Obitelj i zaposlenost izvan kuće. Međusobno ometanje i/ili pomaganja. Revija za socijalnu politiku, 2, 131-162. Dobrotić, Ivana, Laklija, Maja (2009). Korelati sukoba obiteljskih i radnih obveza u Hrvatskoj, Revija za socijalnu politiku, Vol. 16, Br. 1:45-63. Erlich Stein, Vera (1971). Jugoslavenska porodica u transformaciji. Zagreb: Liber. Galić, Branka (2014). Socio-Cultural Influences of Reproductive Technologies and Family Concepts in Contemporary Society, in: Adamović, Galić, Gvozdanović i sur. (ur.) Young Women in Post-Yugoslav Societies: Research, Practice and Policy. Zagreb i Sarajevo: Institute for Social Research, Zagreb i Human Rights Centre, University of Sarajevo. P. 213-237. Galić, Branka (2011). Reprodukcija i društvena kontrola: reproduktivni status žena u Hrvatskoj i stavovi o njihovim reproduktivnim pravima, U: Radačić, Ivana i Vince Pallua, Jelka (Ur.) Ljudska prava žena. Razvoj na međunarodnoj i nacionalnoj razini 30 godina nakon usvajanja Konvencije UN-a o uklanjanju svih oblika diskriminacije žena. Zagreb: Institut društvenih znanosti Ivo Pilar. str. 297-317. Galić, Branka, Buzov, Ivanka, Bandalović, Gorana (2009). Ženske uloge u obitelji u hrvatskom društvu - retradicionalizacija i/ili modernizacija, U: Milić, Anđelka i Tomanović, Smiljka (ur.) Porodice u Srbiji danas u komparativnoj perspektivi, Beograd: Institut za društvena istraživanja Filozofskog fakulteta. Str. 187-200. Galić, Branka (2006). Stigma ili poštovanje: reproduktivni status žena u Hrvatskoj i šire, Revija za sociologiju, Vol. 37, No. 3-4: 149-164. Kamenov, Željka i Jugović, Ivana (2009). Percepcija, iskustvo i stavovi o rodnoj (ne)ravnopravnosti u obitelji, U: Kamenov, Ž., Galić, B. (ur.) Rodna ravnopravnost i diskriminacija u Hrvatskoj. Istraživanje percepcije, iskustva i stavova o rodnoj diskriminaciji. Zagreb: Vlada RH. Ured za ravnopravnost spolova. Str. 120-143. Nikodem, K., & Aračić, P. (2005). Obitelj u transformaciji, U: J. Baloban (Ur.), U potraziza identitetom (str.147-178). Zagreb: Golden marketing - Tehnička knjiga. Obradović, Josip i Čudina-Obradović, Mira (2003). Potpora roditeljstvu: Izazovi i mogućnosti, Revija za socijalnu politiku, Vol. 10, Br. 1: 45-68. Obradović, Josip i Čudina-Obradović, Mira (2001). Sukob obiteljskih i radnih uloga: uzroci, posljedice i nerješeni istraživački problemi, Društvena istraživanja, Vol. 10, No. 4-5(54-55): 791-819. Obradović, Josip i Čudina-Obradović, Mira (2001). Korelati i odrednice broja djece u obitelji, Društvena istraživanja, Vol. 10, No. 4-5(54-55): 655-683. Obradović, J., & Čudina-Obradović, M. (1998). Bračna kvaliteta: poimanje, uzroci i posljedice. Društvena istraživanja, 4-5, 659-682. Pećnik, Ninoslava, Raboteg-Šarić, Zora (2005). Neformalna i formalna podrška jednoroditeljskim i dvoroditeljskim obiteljima, Revija za socijalnu politiku, Vol. 12, Br. 1:1-21. Pešić, Jelena (2009). Patrijarhalnost na zapadnom Balkanu. Komparativna analiza vrednosnih orijentacija, U: Milić, A. i Tomanović, S. (ur.) Porodice u Srbiji danas u komparativnoj perspektivi, Beograd: Institut za društvena istraživanja Filozofskog fakulteta. Str. 169-187. Raboteg-Šarić, Zora i Pećnik, Ninoslava (2006). Bračni status, financijske poteškoće i socijalna podrška kao odrednice roditeljske depresivnosti i odgojnih postupaka, Društvena istraživanja, Vol. 16 No.6(86):961-985. Raboteg-Šarić, Zora (2002). Stilovi roditeljskog odgoja, slobodno vrijeme i rizično ponašanje mladih, Društvena istraživanja, Vol.11 No. 2-3(58-59):239-263. Raboteg-Šarić, Zora, Pećnik, Ninoslava, Josipović, Vedrana (2003). Jednoroditeljske obitelji: osobni doživljaj i stavovi okoline. Zagreb: Državni zavod za zaštitu obitelji, materinstva i mladeži. Rittossa, Dalida. (2005). Prijepori o pravu na pobačaj u Republici Hrvatskoj. Zbornik Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci, 26(2), 971-997. Rihtman-Auguštin, Dunja (1984). Struktura tradicijskog mišljenja. Zagreb: Školska knjiga. Rogić-Hadžalić, D. & Kos, J. (2008). Nasilje u obitelji, 2001. - 2006. Zagreb: Državni zavod za statistiku Republike Hrvatske. Topolčić, Davor (2001). Muškarci to ne rade: rodno segregirana podjela rada u obitelji, Društvena istraživanja, Vol. 10, No. 4-5(54-55): 767-789. b) na engleskom jeziku: 1). Alwin F. Duane (2007). Parenting Practices, U: Scott, Jacqueline, Treas, Judith & Richards, Martin (Eds.) The Blackwell Companion to the Sociology of Families. Oxford: Blackwell. Str. 142-158. 2). Beck, Urlich & Beck-Gernsheim, Elisabeth (2007). Families in a Runaway World, U: Scott, Jacqueline, Treas, Judith & Richards, Martin (Eds.) The Blackwell Companion to the Sociology of Families. Oxford: Blackwell. Str. 499-514. 3). Bielby, D. Denise & Ochoa, Carmen (2006). Gender and Family Relations, U: Saltzman, Chafetz, Janet (ed.). Handbook of the Sociology of Gender. New York: Springer Science+Business Media. Str. 391-407. 4). Brajša-Žganec, Andreja, Raboteg-Šarić, Zora, Glavak, Renata (2002). Gender differences in the relationship between some family characteristics and adolescent substance abuse, Društvena istraživanja, Vol. 11 No. 2-3 (58-59):335-352. 5). Budig, Michelle (2007). Feminism and the Family, U: Scott, Jacqueline, Treas, Judith & Richards, Martin (Eds.) The Blackwell Companion to the Sociology of Families. Oxford: Blackwell. Str. 416-434. 6). Cohen, F. Theodore (1998). What Do Fathers Provide? Reconsidering the Economic and Nurturant Dimensions of Men as Parents, U: Anselmi, L. Dina & Law, L. Anne (Eds.) Questions of Gender. Parspectives & Paradoxes. McGraw-Hill Companies. 7). Dex, Shirley (2007). Work and Families, U: Scott, Jacqueline, Treas, Judith & Richards, Martin (Eds.) The Blackwell Companion to the Sociology of Families. Oxford: Blackwell. Str. 435-456. 8). Fox, G. L., & Murry, V. M. (2000). Gender and families: Feminist perspectives and family research. Journal of Marriage and the Family, 62, 1160-1172. 9). Furstenberg, F. Frank & Kaplan, B. Sarah (2007). Social Capital and the Family, U: Scott, Jacqueline, Treas, Judith & Richards, Martin (Eds.) The Blackwell Companion to the Sociology of Families. Oxford: Blackwell. Str. 218-233. 10). Hochschild, Arlie Russell (2003). The Commercialization of Intimate Life. Notes from Home and Work. Berkeley and Los Angeles: University of California Press. 11). Kamenov, Ž., Jelić, M., Tadinac, M., & Hromatko, I. (2007). Quality and stability of the relationship as a function of distribution of housework, financial investments, and decision making between partners. Book of Selected Proceedings, 15th Psychology days in Zadar, 133-151. 12). Kiernan, Kathleen (2007). Changing European Families: Trends and Issues, U: Scott, Jacqueline, Treas, Judith & Richards, Martin (Eds.) The Blackwell Companion to the Sociology of Families. Oxford: Blackwell. Str. 17-34. 13). Kurdek, A. Lawrence (1998). The Allocation of Household Labor in Gay, Lesbian and Heterosexual Married Couples, U: Anselmi, L. Diana & Law, L. Anne Questiones of Gender. Perspectives & Paradoxes, str. 582-593. 14). Lavee, Y., & Katz, R. (2002). Divison of labor, perceived fairness, and marital quality: The effect of gender ideology. Journal of Marriage and Family, 64, 27-39. 15). Morgan, H. J. David (2007). Men in Families and Households, U: Scott, Jacqueline, Treas, Judith & Richards, Martin (Eds.) The Blackwell Companion to the Sociology of Families. Oxford: Blackwell. Str. 374-393. 16). Obradović, Josip i Čudina-Obradović, Mira (2001). Number of children in the family as a predictor of parents' life satisfaction, Društvena istraživanja, Vol. 10, No. 4-5(54- 55):685-707. 17). Paetsch, J. Joanne, Bala, M. Nicholas, Bertrand, D. Lorne & Glennon, Lisa (2007). Trends in the Formation and Dissolution of Couples, U: Scott, Jacqueline, Treas, Judith & Richards, Martin (Eds.) The Blackwell Companion to the Sociology of Families. Oxford: Blackwell. Str. 306-321. 18). Pryor, Jan & Trinder, Liz (2007). Children, Families and Divorce, U: Scott, Jacqueline, Treas, Judith & Richards, Martin (Eds.) The Blackwell Companion to the Sociology of Families. Oxford: Blackwell. Str. 322-339. 19). Richards, Martin (2007). Assisted Reproduction, Genetic Technologies and Family Life, U: Scott, Jacqueline, Treas, Judith & Richards, Martin (Eds.) The Blackwell Companion to the Sociology of Families. Oxford: Blackwell. Str.478-498. 20).Rice, K. Theodore (1998). Reconsidering Research on Dovorce, Family Life Cycle, and the Meaning of Family, U: Anselmi, L. Diana & Law, L. Anne Questiones of Gender. Perspectives & Paradoxes, str. 551-569. 21). Roberts, T. A., & Klein, J. (2003). Intimate partner abuse and high-risk behavior in adolescents. Archives of Pediatrics & Adolescent Medicine, 157, 375-380. 22). Steil, J. M., & Weltman, K. (1991). Marital inequality: The importance of resources, personal attributes, and social norms on career valuing and allocation of domestic responsibilities. Sex Roles, 24, 161-179. 23). Šikić-Mićanović, Lynette (2001). Some conceptualisations and meanings of domestic labour, Društvena istraživanja, Vol. 10, No. 4-5(54-55):731-766. 24). Švab, Alenka (2007). New Ways of Parenting: Fatherhood and Parenthood in Lesbian Families, Revija za sociologiju, Vol. 38, No. 1-2: 43-55. 25). Treas, Judith (2007). Sex and Family: Changes and Challenges, U: Scott, Jacqueline, Treas, Judith & Richards, Martin (Eds.) The Blackwell Companion to the Sociology of Families. Oxford: Blackwell. Str. 397-415. 26). Turner, S. Bryan (2007). Religion, Romantic Love and the Family, U: Scott, Jacqueline, Treas, Judith & Richards, Martin (Eds.) The Blackwell Companion to the Sociology of Families. Oxford: Blackwell. Str. 289-306. 27). Zimmerman, T.S., Haddock, S.A., Curreent, L.R., & Ziemba, S. (2003). Intimate partnership: Foundation to the successful balance of family and work. American Journal of Family Therapy, 31, 107-124. 28). Weeks, Jeffrey, Heaphy, Brian & Donovam, Catherine (2007). The Lesbian and Gay Family, U: Scott, Jacqueline, Treas, Judith & Richards, Martin (Eds.) The Blackwell Companion to the Sociology of Families. Oxford: Blackwell. Str. 340-356.

Predmet u nastavnom programu:
Šifra studija Naziv studija Razina studija Semestar izvođenja Obavezni/Izborni
5 Češki jezik i književnost prijediplomski 1 izborni
7 Filozofija prijediplomski 1 izborni
8 Filozofija prijediplomski 1 izborni
19 Komparativna književnost prijediplomski 1 izborni
31 Psihologija prijediplomski 1 izborni
34 Slovački jezik i književnost prijediplomski 1 izborni
35 Sociologija prijediplomski 1 izborni
35 Sociologija prijediplomski 1 izborni
2 Nederlandistika prijediplomski 2 izborni
4 Arheologija prijediplomski 2 izborni
5 Češki jezik i književnost prijediplomski 2 izborni
6 Etnologija i kulturna antropologija prijediplomski 2 izborni
7 Filozofija prijediplomski 2 izborni
8 Filozofija prijediplomski 2 izborni
13 Hungarologija prijediplomski 2 izborni
14 Indologija prijediplomski 2 izborni
15 Informacijske znanosti prijediplomski 2 izborni
16 Informacijske znanosti prijediplomski 2 izborni
18 Komparativna književnost prijediplomski 2 izborni
19 Komparativna književnost prijediplomski 2 izborni
23 Lingvistika prijediplomski 2 izborni
24 Pedagogija prijediplomski 2 izborni
25 Pedagogija prijediplomski 2 izborni
27 Portugalski jezik i književnost prijediplomski 2 izborni
28 Povijest prijediplomski 2 izborni
29 Povijest prijediplomski 2 izborni
31 Psihologija prijediplomski 2 izborni
34 Slovački jezik i književnost prijediplomski 2 izborni
35 Sociologija prijediplomski 2 izborni
35 Sociologija prijediplomski 2 izborni
36 Sociologija prijediplomski 2 izborni
41 Turkologija prijediplomski 2 izborni
42 Ukrajinski jezik i književnost prijediplomski 2 izborni
51 Judaistika prijediplomski 2 izborni
51 Judaistika prijediplomski 2 izborni
59 Talijanistika prijediplomski 2 izborni
5 Češki jezik i književnost prijediplomski 3 izborni
7 Filozofija prijediplomski 3 izborni
8 Filozofija prijediplomski 3 izborni
19 Komparativna književnost prijediplomski 3 izborni
31 Psihologija prijediplomski 3 izborni
34 Slovački jezik i književnost prijediplomski 3 izborni
35 Sociologija prijediplomski 3 izborni
35 Sociologija prijediplomski 3 izborni
36 Sociologija prijediplomski 3 izborni
36 Sociologija prijediplomski 3 izborni
2 Nederlandistika prijediplomski 4 izborni
4 Arheologija prijediplomski 4 izborni
5 Češki jezik i književnost prijediplomski 4 izborni
7 Filozofija prijediplomski 4 izborni
8 Filozofija prijediplomski 4 izborni
14 Indologija prijediplomski 4 izborni
15 Informacijske znanosti prijediplomski 4 izborni
16 Informacijske znanosti prijediplomski 4 izborni
18 Komparativna književnost prijediplomski 4 izborni
19 Komparativna književnost prijediplomski 4 izborni
23 Lingvistika prijediplomski 4 izborni
24 Pedagogija prijediplomski 4 izborni
27 Portugalski jezik i književnost prijediplomski 4 izborni
28 Povijest prijediplomski 4 izborni
29 Povijest prijediplomski 4 izborni
31 Psihologija prijediplomski 4 izborni
32 Rumunjski jezik i književnost prijediplomski 4 izborni
34 Slovački jezik i književnost prijediplomski 4 izborni
35 Sociologija prijediplomski 4 izborni
35 Sociologija prijediplomski 4 izborni
36 Sociologija prijediplomski 4 izborni
36 Sociologija prijediplomski 4 izborni
41 Turkologija prijediplomski 4 izborni
43 Arheologija prijediplomski 4 izborni
51 Judaistika prijediplomski 4 izborni
59 Talijanistika prijediplomski 4 izborni
5 Češki jezik i književnost prijediplomski 5 izborni
7 Filozofija prijediplomski 5 izborni
8 Filozofija prijediplomski 5 izborni
19 Komparativna književnost prijediplomski 5 izborni
31 Psihologija prijediplomski 5 izborni
34 Slovački jezik i književnost prijediplomski 5 izborni
35 Sociologija prijediplomski 5 izborni
35 Sociologija prijediplomski 5 izborni
36 Sociologija prijediplomski 5 izborni
36 Sociologija prijediplomski 5 izborni
2 Nederlandistika prijediplomski 6 izborni
4 Arheologija prijediplomski 6 izborni
5 Češki jezik i književnost prijediplomski 6 izborni
7 Filozofija prijediplomski 6 izborni
8 Filozofija prijediplomski 6 izborni
13 Hungarologija prijediplomski 6 izborni
15 Informacijske znanosti prijediplomski 6 izborni
18 Komparativna književnost prijediplomski 6 izborni
19 Komparativna književnost prijediplomski 6 izborni
23 Lingvistika prijediplomski 6 izborni
24 Pedagogija prijediplomski 6 izborni
25 Pedagogija prijediplomski 6 izborni
27 Portugalski jezik i književnost prijediplomski 6 izborni
28 Povijest prijediplomski 6 izborni
29 Povijest prijediplomski 6 izborni
31 Psihologija prijediplomski 6 izborni
34 Slovački jezik i književnost prijediplomski 6 izborni
35 Sociologija prijediplomski 6 izborni
35 Sociologija prijediplomski 6 izborni
36 Sociologija prijediplomski 6 izborni
36 Sociologija prijediplomski 6 izborni
41 Turkologija prijediplomski 6 izborni
43 Arheologija prijediplomski 6 izborni
51 Judaistika prijediplomski 6 izborni
59 Talijanistika prijediplomski 6 izborni
7 Filozofija prijediplomski 7 izborni
8 Filozofija prijediplomski 7 izborni
7 Filozofija prijediplomski 8 izborni
8 Filozofija prijediplomski 8 izborni
14 Indologija prijediplomski 8 izborni

Legenda

  • P - Predavanja
  • S - Seminar