Skoči na glavni sadržaj

Sadržaj predmeta

Sociologija roda

Šifra:
51330
Visoko učilište:
Filozofski fakultet
ECTS bodovi:
6.0
Opterećenje:
30(P) + 30(S)
Nositelji:

prof. dr. sc. Branka Galić

Izvođači:

prof. dr. sc. Branka Galić (P, S)

Opis predmeta:
Cilj: Kolegij omogućuje stjecanje teorijskih, komparativno-analitičkih i istraživačkih znanja, te primjenu socioloških kompetencija nužnih za detekciju i razvoj spolnih/rodnih dimenzija razvoja hrvatskog društva, te šire društvene i globalne svjetske zajednice. Studente/ice se upućuje u kritičke analize, teorijske i empirijske radove značajne za područje rodnih odnosa i uloga, te doprinosi povećanom razumijevanju, analiziranju i istraživanju rodnih odnosa žena i muškaraca. Studentice/studenti će sami/e pridonijeti izgrađivanju vlastite spoznaje o rodnom identitetu kako bi se profesionalno osposobili/e za kvalitetnije razumijevanje rodnih odnosa unutar sociokulturnih obrazaca društva. Kolegij pruža kompetencije za rad unutar različitih tipova institucija - od rodno osjetljivog obrazovanja, društvenog razvojnog planira do nevladinih udruga. Metode podučavanja: prezentacija teorije - prezentacije istraživanja - prezentacije izvornih radova iz područja - sekundarna analiza izvora i radova - seminarski radovi i istraživanja studenata - diskusije u seminarima Metode ocjenjivanja: obvezni seminarski radovi i prezentacije studenata pred auditorijem - usmeni ispit na temelju izbora 3 knjige i 3 članka primarne i sekundarne literature, prema popisu
Obavezna literatura:

1. 1) Adamović, Mirjana (2011). Žene i društvena moć. Zagreb: Plejada i Institut za društvena istraživanja. 2) Galić, Branka i Klasnić, Ksenija (2012). Seksizam i socioekološke orijentacije u Republici Hrvatskoj, U: Drezgić, Rada, Duhaček, Daša i Vasiljević, Jelena (ur.) Ekofeminizam. Nova politička odgovornost. Beograd: Univerzitet u Beogradu. Institut za filozofiju i društvenu teoriju. Str. 172-201. 3) Galić, Branka (2012). Promjena seksističkog diskursa u Hrvatskoj? Usporedba rezultata istraživanja 2004. i 2010. Godine, Socijalna ekologija 21(2):155-177. 4) Galić, Branka (2011). Društvena uvjetovanost rodne diskriminacije, U: Kamenov, Ž., Galić, B. (ur.) Rodna ravnopravnost i diskriminacija u Hrvatskoj. Istraživanje percepcije, iskustva i stavova o rodnoj diskriminaciji. Zagreb: Vlada RH. Ured za ravnopravnost spolova. Str. 9-28. 5) Galić, Branka (2011). Žene i rad u suvremenom društvu - značaj "orodnjenog" rada, Sociologija i prostor, Vol. 49, No. 189 (1): 25-49. 6) Galić, Branka (2011). Reprodukcija i društvena kontrola: reproduktivni status žena u Hrvatskoj i stavovi o njihovim reproduktivnim pravima, U: Radačić, Ivana i Vince Pallua, Jelka (Ur.) Ljudska prava žena. Razvoj na međunarodnoj i nacionalnoj razini 30 godina nakon usvajanja Konvencije UN-a o uklanjanju svih oblika diskriminacije žena. Zagreb: Institut društvenih znanosti Ivo Pilar. str. 297-317. 7) Brownmiller, Susan (1995.) Protiv naše volje. Zagreb: Zagorka. 8) Castells, Manuel (2002). Kraj patrijarhalnosti: Društveni pokreti, obitelji i spolnost, poglavlje u: Moć identiteta. Zagreb: Golden marketing. 9) Duhaček, Daša (2011). Rod i identitet, U: Milojević, I., Markov, S. (ur.) Uvod u rodne teorije. Novi Sad: Mediterran Publishing. Str. 359-369. 10) Galić, Branka i Geiger, Marija (2006). Valorizacija ženskog. Rodni aspekti odnosa spram okoliša. Socijalna ekologija, 15(4):339-355. 11) Galić, Branka i Nikodem, Krunoslav (2009). Percepcija rodih jednakosti i šansi pri zapošljavanju u hrvatskom društvu. Pogled nezaposlenih žena, Revija za socijalnu politiku, 16(3):25-271. 12) Galić, Branka (2008). Rodni identitet i seksizam u hrvatskom društvu. U: Cifrić, Ivan (ur). "Relacijski identiteti. Prilozi istraživanju identiteta hrvatskog društva". Zagreb: Razvoj i okoliš. Str. 153-185. 13) Galić, Branka i Nikodem, Krunoslav (2006). Ne/razlomljeni identiteti. Seksizam i religioznost u hrvatskom društvu. Socijalna ekologija, 15(1-2):81-103. 14) Galić, Branka (2004). Seksistički diskurs rodnog identiteta. Socijalna ekologija, 13(3-4):305-325. 15) Galić, Branka (2002). Moć i rod. Revija za sociologiju, 33(3-4):225-238. 16) Giddens, Anthony (2007). Rod i spolnost, U: Sociologija. Zagreb: Globus. Str. 104-140. 17) Haralambos, Michael, Holborn, Martin (2002). Sociologija. Teme i perspektive. Zagreb: Golden marketing, str. 126-196 (poglavlje 3: Spol i rod). 18) Leinert Novosel, Smiljana (1999). Žena na pragu 21. stoljeća: između majčinstva i profesije. Ženska grupa TOD. 19) Nikolić Ristanović, Vesna (2011). Rod i nasilje, U: Milojević, I., Markov, S. (ur.) Uvod u rodne teorije. Novi Sad: Mediterran Publishing. Str. 337-347. 20) Pateman, Carol (2000). Spolni ugovor. Zagreb: Ženska infoteka. 21) Pajvančić, R. i Pajvančić A. (2011). Rod i politika, U: Milojević, I., Markov, S. (ur.) Uvod u rodne teorije. Novi Sad: Mediterran Publishing. Str. 281-295. 22) Popović, D. i Duhaček, N. (2011). Rod i obrazovanje, U: Milojević, I., Markov, S. (ur.) Uvod u rodne teorije. Novi Sad: Mediterran Publishing. Str. 309-321. 23) Todorović, Dragana (2011). Rod i seksualnost, U: Milojević, I., Markov, S. (ur.) Uvod u rodne teorije. Novi Sad: Mediterran Publishing. Str. 347-359. 24) Tomić-Koludrović, Inge i Kunac, Suzana (2000). Rizici modernizacije: žene u Hrvatskoj devedesetih. Split: Udruga građana Stope nade. 25) Topolčić, Davor (2001). Muškarci to ne rade: rodno segregirana podjela rada u obitelji. Društvena istraživanja, 10(4-5):767-789. 26) Valić Nedeljković, Dubravka (2011). Rod i mediji, U: Milojević, I., Markov, S. (ur.) Uvod u rodne teorije. Novi Sad: Mediterran Publishing. Str. 447-461. 27) Žene na tržištu rada. (2005). Kruh i ruže, Broj 26. Zagreb: Ženska infoteka. 28) Walby, Sylvia (2005). Rodne preobrazbe. Zagreb: Ženska infoteka. 29) Yuval-Davis, N. (2002). Rod i nacija. Zagreb: Ženska infoteka.

Preporučena literatura:

2. 1) Anselmi, Diana L. & Law, Anne L. (Eds.) (1998). Questions of Gender. Perspectives & Paradoxes. The McGraw-Hill Companies. 2) Barrett, M. (1983). Potčinjena žena. Beograd: Radnička štampa. 3) de Beauvoir, Simone (1981). Drugi pol I i II. Beograd: BIGZ. 4) Brownmiller, S. (1995). Protiv naše volje. Zagreb: Zagorka. 5) Butler, Judith (2000). Nevolje s rodom. Zagreb: Ženska infoteka. 6) CESI (2007). Nasilje ne prolazi samo od sebe. Izvještaj o istraživanju rodno uvjetovanog nasilja u adolescentskim vezama u Republici Hrvatskoj. Zagreb. 7) Galić, Branka (2011). Percepcija, iskustvo i stavovi o rodnoj (ne)ravnopravnosti na poslu/tržištu rada, U: Kamenov, Ž., Galić, B. (ur.) Rodna ravnopravnost i diskriminacija u Hrvatskoj. Istraživanje percepcije, iskustva i stavova o rodnoj diskriminaciji. Zagreb: Vlada RH. Ured za ravnopravnost spolova. Str. 165-185. 8) Galić, Branka (2006). Stigma ili poštovanje? Reproduktivni status žena u Hrvatskoj i šire. Revija za sociologiju, 37(3-4):149-164. 9) Galić, Branka (2006). Ženska tijela, reprodukcija i društvena stigmatizacija žena. Kruh i ruže, 30:23-33. Ženska infoteka. 10) Galić, Branka, Buzov, Ivanka, Bandalović, Gorana (2009). Ženske uloge u obitelji u hrvatskom društvu - retradicionalizacija i/ili modernizacija, U: Milić, Anđelka i Tomanović, Smiljka (ur.) Porodice u Srbiji danas u komparativnoj perspektivi, Beograd: Institut za društvena istraživanja Filozofskog fakulteta. Str. 187-200. 11) Inglehart, R., Norris, P. (2003). Rising Tide. Gender Equality and Cultural Change around the World. Cambridge University Press. 12) Irigaray, L. (1999). Ja, ti, mi: za kulturu razlike. Zagreb: Ženska infoteka. 13) Jackson, Stevi & Scott, Sue (Eds.) (2002). Gender. A Sociological Reader. London and New York: Routledge. 14) Kunac, S. & Sarnavka, S. (2006). Nevinost bez zaštite. "Ženska" percepcija medijskih sadržaja. Zagreb: B.a.b.e. 15) Lipsitz Bem, Sandra (1993). The Lenses of Gender. Transforming the Debate on Sexual Inequality. New Haven and London: Yale University Press. 16) Oliveira, Luisa & Carvalho, Helena (2009). The segmentation of the S&T space and gender discrimination in Europe, U: Prpić, Katarina, Oliviera, Luisa, Hemlin, Sven (ed.) Women in science & technology. Zabreb: Institute for Social Research, Sociology of Science and Technology Network of the European Sociological Association. Str. 27-51. 17) Ortner, Sherry B. (1974). Is Female to Male as Nature is to Culture, in: Zimbalist Rosaldo, Michelle & Lamphere, Louise (Ed.) Woman, Culture, Nature. Stanford: Stanford University Press. P. 67-89. 18) Phillips, Anne (2001). (O)rađanje demokracije. Zagreb: Ženska infoteka. 19) Perrons, D., Fagan, C., McDowell, L., Ray, K., Ward, K. (eds.) (2006). Gender Dvision and Wrking Tme in the Nw Eonomy. Changing Patterns of Work, Care and Public Policy in Europe and North America. Cheltenham and Northampton: Edward Elgar Publishing. 20) Relja, R., Galić, B. i Despotović, M. (2009). Položaj žena na tržištu rada grada Splita. Sociologija i prostor, Vol. 47, No. 3 (185) str. 217-239. 21) Rowbotham, S. (1983). Svest žene - svet muškarca. Beograd: SIC. 22) Saltzman Chafetz, Janet /ed./ (1999). Handbook of the Sociology of Gender. New York, Boston, Dordrecht, London, Moscow: Kluwer Academic / Plenum Publishers. 23) Schiffbänker, Helene (2009). Gender specific career aspects in science and tedhnology, U: Prpić, Katarina, Oliviera, Luisa, Hemlin, Sven (ed.) Women in science & technology. Zabreb: Institute for Social Research, Sociology of Science and Technology Network of the European Sociological Association. Str. 83-107. 24) Stanley, Liz & Wise, Sue. (2002). What's wrong with socialization? U: Jackson, Stevi & Scott, Sue (Eds.) Gender. A sociological reader. London and New York: Routledge, str. 273-279. 25) Stanley, Liz (2002). Should "sex" really be "gender" - or "gender" really be "sex"? U: Jackson, Stevi & Scott, Sue (Eds.) Gender. A sociological reader. London and New York: Routledge, str. 31-41. 26) Stockard, Jean (1999). Gender Socialization, U: Saltzman Chafetz, Janet (Ed.) Handbook of the Sociology of Gender. New York, Boston, Dordrecht, London, Moscow: Kluwer Academic / Plenum Publishers, str. 215-229.

Predmet u nastavnom programu:
Šifra studija Naziv studija Razina studija Semestar izvođenja Obavezni/Izborni
2 Nederlandistika prijediplomski 1 izborni
4 Arheologija prijediplomski 1 izborni
5 Češki jezik i književnost prijediplomski 1 izborni
6 Etnologija i kulturna antropologija prijediplomski 1 izborni
7 Filozofija prijediplomski 1 izborni
8 Filozofija prijediplomski 1 izborni
14 Indologija prijediplomski 1 izborni
15 Informacijske znanosti prijediplomski 1 izborni
16 Informacijske znanosti prijediplomski 1 izborni
18 Komparativna književnost prijediplomski 1 izborni
19 Komparativna književnost prijediplomski 1 izborni
23 Lingvistika prijediplomski 1 izborni
24 Pedagogija prijediplomski 1 izborni
25 Pedagogija prijediplomski 1 izborni
27 Portugalski jezik i književnost prijediplomski 1 izborni
28 Povijest prijediplomski 1 izborni
29 Povijest prijediplomski 1 izborni
31 Psihologija prijediplomski 1 izborni
34 Slovački jezik i književnost prijediplomski 1 izborni
35 Sociologija prijediplomski 1 izborni
35 Sociologija prijediplomski 1 izborni
36 Sociologija prijediplomski 1 izborni
41 Turkologija prijediplomski 1 izborni
42 Ukrajinski jezik i književnost prijediplomski 1 izborni
43 Arheologija prijediplomski 1 izborni
46 Južnoslavenski jezici i književnosti, Bugaristika - Srbistika prijediplomski 1 izborni
48 Južnoslavenski jezici i književnosti, Makedonistika - Srbistika prijediplomski 1 izborni
49 Južnoslavenski jezici i književnosti, Slovenistika - Srbistika prijediplomski 1 izborni
51 Judaistika prijediplomski 1 izborni
51 Judaistika prijediplomski 1 izborni
59 Talijanistika prijediplomski 1 izborni
5 Češki jezik i književnost prijediplomski 2 izborni
7 Filozofija prijediplomski 2 izborni
8 Filozofija prijediplomski 2 izborni
19 Komparativna književnost prijediplomski 2 izborni
31 Psihologija prijediplomski 2 izborni
34 Slovački jezik i književnost prijediplomski 2 izborni
35 Sociologija prijediplomski 2 izborni
35 Sociologija prijediplomski 2 izborni
2 Nederlandistika prijediplomski 3 izborni
4 Arheologija prijediplomski 3 izborni
5 Češki jezik i književnost prijediplomski 3 izborni
7 Filozofija prijediplomski 3 izborni
8 Filozofija prijediplomski 3 izborni
14 Indologija prijediplomski 3 izborni
15 Informacijske znanosti prijediplomski 3 izborni
16 Informacijske znanosti prijediplomski 3 izborni
18 Komparativna književnost prijediplomski 3 izborni
19 Komparativna književnost prijediplomski 3 izborni
23 Lingvistika prijediplomski 3 izborni
24 Pedagogija prijediplomski 3 izborni
27 Portugalski jezik i književnost prijediplomski 3 izborni
28 Povijest prijediplomski 3 izborni
29 Povijest prijediplomski 3 izborni
31 Psihologija prijediplomski 3 izborni
32 Rumunjski jezik i književnost prijediplomski 3 izborni
34 Slovački jezik i književnost prijediplomski 3 izborni
35 Sociologija prijediplomski 3 izborni
35 Sociologija prijediplomski 3 izborni
36 Sociologija prijediplomski 3 izborni
36 Sociologija prijediplomski 3 izborni
41 Turkologija prijediplomski 3 izborni
43 Arheologija prijediplomski 3 izborni
51 Judaistika prijediplomski 3 izborni
59 Talijanistika prijediplomski 3 izborni
5 Češki jezik i književnost prijediplomski 4 izborni
7 Filozofija prijediplomski 4 izborni
8 Filozofija prijediplomski 4 izborni
19 Komparativna književnost prijediplomski 4 izborni
31 Psihologija prijediplomski 4 izborni
34 Slovački jezik i književnost prijediplomski 4 izborni
35 Sociologija prijediplomski 4 izborni
35 Sociologija prijediplomski 4 izborni
36 Sociologija prijediplomski 4 izborni
36 Sociologija prijediplomski 4 izborni
2 Nederlandistika prijediplomski 5 izborni
4 Arheologija prijediplomski 5 izborni
5 Češki jezik i književnost prijediplomski 5 izborni
7 Filozofija prijediplomski 5 izborni
8 Filozofija prijediplomski 5 izborni
13 Hungarologija prijediplomski 5 izborni
15 Informacijske znanosti prijediplomski 5 izborni
16 Informacijske znanosti prijediplomski 5 izborni
18 Komparativna književnost prijediplomski 5 izborni
19 Komparativna književnost prijediplomski 5 izborni
23 Lingvistika prijediplomski 5 izborni
24 Pedagogija prijediplomski 5 izborni
27 Portugalski jezik i književnost prijediplomski 5 izborni
28 Povijest prijediplomski 5 izborni
29 Povijest prijediplomski 5 izborni
31 Psihologija prijediplomski 5 izborni
32 Rumunjski jezik i književnost prijediplomski 5 izborni
34 Slovački jezik i književnost prijediplomski 5 izborni
35 Sociologija prijediplomski 5 izborni
35 Sociologija prijediplomski 5 izborni
36 Sociologija prijediplomski 5 izborni
36 Sociologija prijediplomski 5 izborni
38 Švedski jezik i kultura prijediplomski 5 izborni
41 Turkologija prijediplomski 5 izborni
43 Arheologija prijediplomski 5 izborni
51 Judaistika prijediplomski 5 izborni
59 Talijanistika prijediplomski 5 izborni
5 Češki jezik i književnost prijediplomski 6 izborni
7 Filozofija prijediplomski 6 izborni
8 Filozofija prijediplomski 6 izborni
19 Komparativna književnost prijediplomski 6 izborni
31 Psihologija prijediplomski 6 izborni
34 Slovački jezik i književnost prijediplomski 6 izborni
35 Sociologija prijediplomski 6 izborni
35 Sociologija prijediplomski 6 izborni
36 Sociologija prijediplomski 6 izborni
36 Sociologija prijediplomski 6 izborni
7 Filozofija prijediplomski 7 izborni
8 Filozofija prijediplomski 7 izborni
7 Filozofija prijediplomski 8 izborni
8 Filozofija prijediplomski 8 izborni

Legenda

  • P - Predavanja
  • S - Seminar