Skoči na glavni sadržaj

Sadržaj predmeta

Osnove folkloristike

Šifra:
51702
Visoko učilište:
Filozofski fakultet
ECTS bodovi:
5.0
Opterećenje:
30(P) + 30(S)
Izvođači:

nasl. prof. Grozdana Marošević (P, S)

izv. prof. dr. sc. Ljiljana Marks (P, S)

dr. sc. Tvrtko Zebec (P, S)

Opis predmeta:
Cilj: Cilj je kolegija pružiti studentima osnovni uvid u folkloristiku kao višedisciplinarnu znanost i kompleksno područje njezina proučavanja. Studenti će se upoznati s razvojem discipline, teorijskim, povijesnim i terenskim folklorističkim istraživanjima, koja će se pokazati na trima temeljnim folklorističkim strukama: etnomuzikologiji, etnokoreologiji, te usmenoj književnosti. Cilj je studente osposobiti za prepoznavanje folklorističkoga segmenta unutar etnoloških istraživanja (ali i glazbenopovijesnih, književnih, povijesnih i srodnih humanističkih), pokazati im žanrovsku, tematsku i regionalnu raznolikost. Prikazom pojedinih bitnih osoba, povijesnih razdoblja, znanstvenih pravaca i metoda istraživanja prate se osnovne značajke folkloristike, ali i znanstvenoga rada. Metode podučavanja: Riječ je o kolegiju koji izlaže povijesne, teorijske i metodološke pristupe, kao i povijest struke, pa će okosnica kolegija biti izlaganja ex chatedra dopunjena projekcijama pomoću računalnoga projektora (kartama, usmenoknjiževnim tekstovima zvučnim i video zapisima) te heurističkim dijalogom sa studentima. Metode ocjenjivanja: Dva pismena kolokvija ili pismeni ispit na kraju semestra.
Obavezna literatura:

1. Bezić, Jerko. 1974. "Hrvatska muzika. Narodna". U: Muzička enciklopedija, 2. Zagreb: Jugoslavenski leksikografski zavod, 168-175. [ili: BEZIĆ, Jerko. 1984. "Hrvatska. Narodna muzika". U: Leksikon jugoslavenske muzike, 1. Zagreb: Jugoslavenski leksikografski zavod "Miroslav Krleža", 328-336.].

2. Bezić, Jerko. 1984. "Etnomuzikologija. Hrvatska". U: Leksikon jugoslavenske muzike, 1. K. Kovačević, ur. Zagreb: Jugoslavenski leksikografski zavod "Miroslav Krleža", 229-230.

3. Bezić,, Jerko. 1998. "Etnomuzikološka i etnokoreološka djelatnost Instituta od kasnih četrdesetih do osamdesetih godina". Narodna umjetnost 35/2: 21-48.

4. Bošković-Stulli, Maja. 1978. "Usmena književnost". U Povijest hrvatske književnosti u sedam knjiga 1. Usmena i pučka književnost. Zagreb, 7-67.

5. Ceribašić, Naila. 1998. "Etnomuzikološka i etnokoreološka djelatnost Instituta tijekom devedesetih godina". Narodna umjetnost 35/2: 49-66.

6. Ćaleta, Joško. 2001. "Tradicijska glazbala". U: Hrvatska tradicijska kultura na razmeđu svjetova i epoha. Z. Vitez i A. Muraj, ur. Zagreb: Barbat [etc.], 423-439.

7. Edicija Stoljeća hrvatske književnosti (MH, Zagreb), uvodne studije i izabrani tekstovi: Bošković-Stulli, Maja. 1997. Usmene pripovijetke i predaje; Botica, Stipe. 1996. Usmene lirske pjesme; Dukić, Davor. 2004. Usmene epske pjesme I. i II. Kekez, Josip. 1996. Poslovice, zagonetke i govornički oblici; Lozica, Ivan. 1996. Folklorno kazalište.

8. Folkloristička čitanka AGM, Zagreb 2010. (Hameršak, M. i Marjanić, S., ur.) tekstovi: William J. Thoms: Folklor: 25-30; Dundes: Tekstura, tekst i kontekst: 91-106; Dundes: Folkloristika u 21. stoljeću: 265-296;

9. Marošević, Grozdana. 1998. "The Encounter Between Folklore Studies and Anthropology in Croatian Ethnomusicology". The World of Music 40 (3): 51- 81.

10. Marošević, Grozdana. 1999. "Paradigma folklorne glazbe u hrvatskoj etnomuzikologiji 1970- ih i 1980-ih". U: Glazba, folklor i kultura. Svečani zbornik za Jerka Bezića. N. Ceribašić i G. Marošević, ur. Zagreb: Institut za etnologiju i folkloristiku - Hrvatsko muzikološko društvo, 113-124.

11. Marošević, Grozdana. 2001. "Folklorna glazba". U: Hrvatska tradicijska kultura na razmeđu svjetova i epoha. Z. Vitez i A. Muraj, ur. Zagreb: Barbat [etc.], 409- 421.

12. Marks, Lj. i I. Lozica: Finitis decem lustris. Pola stoljeća folklorističkih (filoloških, etnoteatroloških i njima srodnih) istraživanja u Institutu: 511-540.

13. Hrvatska književna enciklopedija, Zagreb: Leksikografski zavod "Miroslav Krleža": Bošković-Stulli, Maja: Bajka, sv. 1, 2009., sr. 86-88;

14. Marks, Ljiljana: Predaja, usmena (folklorna), sv. 3, 2012., str. 445-447.

15. Marks, Ljiljana (s Ivan Lozica: Usmena (folklorna) književnost, sv. 4, 2012., str. 370-374;

Preporučena literatura:

16. Bezić, Jerko - Ivančan, Ivan - Rihtman-Šotrić, Dunja (prir.). 1970. "Da si od srebra, da si od zlata". Izvorni glazbeni folklor Hrvatske. Zagreb: Jugoton, LPY V 739; CAY 1006.

17. Bošković-Stulli, Maja. 1978. "Usmena književnost". U Povijest hrvatske književnosti u sedam knjiga 1. Usmena i pučka književnost. Zagreb, 7-67.

18. Bošković-Stulli, Maja Usmena književnost nekad i danas. Beograd 1983. (O pojmovima suvremena i pučka književnost i njihovim nazivima 5-114; Bajka 5-133; Poslovice u zagrebačkom "Vjesniku" 250-316).

19. Bošković-Stulli, Maja. Od bugarštice do svakidašnjice, Konzor, Zagreb 2005. (Bugarštice, str. 5-65)

20. Botica, Stipe. Hrvatska usmenoknjiževna čitanka, ŠK, Zagreb 1995.

21. Ceribašić, Naila - Ćaleta, Joško (prir.). 2000. Hrvatska tradicijska glazba: Nizinska, središnja, gorska i primorska Hrvatska. Zagreb: Institut za etnologiju i folkloristiku, CD IEF 00/1-2.

22. Folkloristička čitanka AGM, Zagreb 2010. (Hameršak, M. i Marjanić, S., ur.) Roman Jakobson i Pjotr Bogatirjov: Folklor kao naročit oblik stvaralaštva: 31-44.

23. Lozica, Ivan. Zapisano i napisano: folkloristički spisi, AGM, Zagreb 2008.

24. Marks, Ljiljana. 1994. (22000; 32010)Vekivečni Zagreb. Zagrebačke priče i predaje. Zagreb.

25. Marks, Ljiljana. 1998. Hrvatske narodne pripovijetke, "Riječ", Vinkovci, 168. str.

26. Marks, Ljiljana. 2001. "Suvremena hrvatska usmena kazivanja i njihov europski kontekst". U: Drugi hrvatski slavistički kongres. Zbornik radova II., Hrvatsko filološko društvo, Zagreb, str. 227-235.

27. Niemčić, Iva. 2006. Iskustva s terenskog istraživanja ili od terena do teksta i natrag. Etnologija bliskoga. Poetika i politika suvremenih terenskih istraživanja. Čapo Žmegač, Jasna; Gulin Zrnić, Valentina; Šantek, Goran Pavel (ur.). Zagreb : Institut za etnologiju i folkloristiku; Naklada Jesenski i Turk. Str. 191-212.

28. Perić-Polonijo, Tanja. 1996. Tanahna galija. Antologija usmene lirike iz Dalmacije, Književni krug, Split.

29. Zebec, Tvrtko. Folklorni ples. Folklorna scena. Kolo. Tanci i drmeš. Parovni plesovi. Plesovi uz poskakivanje. Mačevni plesovi: http://www.culturenet.hr/v1/hrvatski/panorama.asp?id=14

30. Zebec, Tvrtko. 2001. Mačevni plesovi u Hrvata. Godišnjak grada Korčule. 6:381-391.

Predmet u nastavnom programu:
Šifra studija Naziv studija Razina studija Semestar izvođenja Obavezni/Izborni
6 Etnologija i kulturna antropologija prijediplomski 1 izborni
6 Etnologija i kulturna antropologija prijediplomski 1 izborni
6 Etnologija i kulturna antropologija prijediplomski 3 izborni

Legenda

  • P - Predavanja
  • S - Seminar