Skoči na glavni sadržaj

Sadržaj predmeta

Metodologija etnologije i kulturne antropologije

Šifra:
51726
Visoko učilište:
Filozofski fakultet
ECTS bodovi:
5.0
Opterećenje:
30(P) + 30(S)
Nositelji:

izv. prof. dr. sc. Sanja Potkonjak

Izvođači:

Matija Krizmanić (S)

izv. prof. dr. sc. Sanja Potkonjak (P, S)

Opis predmeta:
Cilj: Metodologija etnologije i kulturne antropologije daje sistematski uvid u metodologiju kvalitativnih znanstvenih istraživanja koja su temelj svakoj etnološkoj i antropološkoj praksi i sastavni dio disciplinarnih kurikuluma. Radi se o jezgrenom kolegiju koji studente upoznaje s principima znanstvenog istraživanja, zahtjevima terenskog rada kao sastavnog dijela disciplinarnog angažmana i osposobljava ih u prenošenju spoznaja o društvenom i kulturnom životu ljudi. Metodologija etnologije i kulturne antropologije je u funkciji dopune predmeta Uvod u kulturnu antropologiju i Teorije kulturne antropologije. Cilj je predmeta studente upoznati s poviješću etnološke i antropološke metodologije. Također, nastojat će ih se osposobiti za kritički odabir metodologije adekvatne ciljevima istraživanja, potaknuti na poduzimanje priprema i realizaciju vlastitog istraživanja. Predmetom se želi osigurati praktično i teorijsko znanje koje je potrebno da se osmisli, provede istraživanje i prikažu podaci koji su njime dobiveni. Posebna se pažnja posvećuje razvijanju znanja o strategijama interpretacije podataka, etičnosti, o akademskom pisanju i osvješćivanju autorskog glasa etnologa. Metode podučavanja: Predmet iz metodologije etnologije i kulturne antropologije izvodi se kombinacijom predavanja i seminara u kojima se razrađuje tjedna tema predavanja. U okviru predmeta potiče se tjedno čitanje predviđene literature, a također je predviđen obuhvatan konačni rad u obliku eseja, u kojem studenti izlažu rezultate svojih terenskih istraživanja. Metode ocjenjivanja: Ocjena se temelji na uspješnom svladavanju predviđenih obveza: -sudjelovanje na nastavi: obvezno ( max. 3 izostanka) -kontinuirani terenski rad+završni pismeni rad+završno izlaganje-60 % ocjene -pismeni ispit-40 % ocjene Uvjet za pristupanje na pismeni ispit: Reguliranje svih seminarskih obveza i izlaganje rezultata rada te predaja rezulata predmetnom nastavniku sa zadnjim tjednom u semestru, preduvjet je za stjecanje prava izlaska na pismeni ispit.
Obavezna literatura:

1. Clifford, James. 1983. "On Ethnographic Authority". Representationes, vol. 1 (2): 118-146.

2. Čapo Žmegač, Jasna, Gulin Zrnić, Valentina, Šantek, Goran Pavel ur. 2006. "'Etnologija bliskoga'- Poetika i politika suvremenih terenskih istraživanja". U "Etnologija bliskoga" - Poetika i politika suvremenih terenskih istraživanja, ur. Jasna Čapo Žmegač, Valentina Gulin Zrnić, Goran Pavel Šantek. Zagreb: Jesenski i Turk, 7-43.

3. Čapo Žmegač, Jasna. 2006. "Etnolog i njegove publike: O restituciji etnografskih istraživanja". U"Etnologija bliskoga" - Poetika i politika suvremenih terenskih istraživanja, ur. Jasna Čapo Žmegač, Valentina Gulin Zrnić, Goran Pavel Šantek. Zagreb: Jesenski i Turk, 213-235.

4. Geertz, Clifford. 1998. Tumačenje kulture. Beograd: XX vek, 9-46.

5. Gulin Zrnić, Valentina 2006. "Domaće vlastito i osobno: autokulturna defamilijarizacija". U "Etnologija bliskoga" - Poetika i politika suvremenih terenskih istraživanja, ur. Jasna Čapo Žmegač, Valentina Gulin Zrnić, Goran Pavel Šantek. Zagreb: Jesenski i Turk, 73-91.

6. http://aaanet.org (Ethics: AAA Code of Ethics; iz 2012. i 2009. godine)

7. http://www.hrvatskoetnoloskodrustvo.hr/o-nam/eticki-kodeks-hed-a/ (Etički kodeks Hrvatskog etnološkog društva iz 2013. godine)

8. Marcus, E. George. 1995. "Ethnography in/of the World System: The Emergence of Multi-Sited Ethnography". Annual Review of Anthropology 24: 95-117.

9. Marcus, George i Fischer, Michael. 2003. "Kriza prikazivanja u humanističkim znanostima; etnografija i interpretativna antropologija". U Antropologija kao kritika kulture, ur. George Marcus i Michael Fischer. Zagreb: Breza, 21-60.

10. Marcus, George i Fischer, Michael. 2003. "Repatrijacija antropologije kao kritika kulture". U Antropologija kao kritika kulture, George Marcus i Michael Fischer, ur. Zagreb: Breza, 131-158

11. Marcus, George i Fischer, Michael. 2003. "Dvije suvremene tehnike kritike kulture". U Antropologija kao kritika kulture, ur. George Marcus i Michael Fischer. Zagreb: Breza, 155-192.

14. Potkonjak, Sanja. 2014. Teren za etnologe početnike. Zagreb: hed biblioteka i FFpress.

Predmet u nastavnom programu:
Šifra studija Naziv studija Razina studija Semestar izvođenja Obavezni/Izborni
3 Antropologija prijediplomski 3 izborni
6 Etnologija i kulturna antropologija prijediplomski 3 obavezni
3 Antropologija prijediplomski 4 izborni
3 Antropologija prijediplomski 5 izborni
3 Antropologija prijediplomski 6 izborni

Legenda

  • P - Predavanja
  • S - Seminar