Skoči na glavni sadržaj

Sadržaj predmeta

Etnografija jugoistočne Europe

Šifra:
51731
Visoko učilište:
Filozofski fakultet
ECTS bodovi:
5.0
Opterećenje:
30(P) + 30(S)
Nositelji:

prof. dr. sc. Goran-Pavel Šantek

Izvođači:

doc. dr. sc. Tibor Komar (P)

dr. sc. Kristina Vugdelija (S)

prof. dr. sc. Goran-Pavel Šantek (P)

izv. prof. dr. sc. Marijeta Rajković Iveta (P)

izv. prof. dr. sc. Duško Petrović (P)

izv. prof. dr. sc. Sanja Potkonjak (P)

izv. prof. dr. sc. Petra Kelemen (P)

prof. dr. sc. Hrvoje Petrić (P)

prof. dr. sc. Ivica Šute (P)

izv. prof. dr. sc. Sanja Lončar (P)

Opis predmeta:
Cilj: Osnovni ciljevi i namjere su stjecanje određene sume znanja o etnografiji jugoistočne Europe te analitičko i sistematsko proučavanje i kritičko promišljanje građe u kontekstu multikuturalnih i interkulturalnih odnosa, sličnosti i razlika koje čine mozaik kulturno humanističkog univerzalizma. Gradivo će biti obrađivano i prezentirano kao pregled i sustav različitih regionalnih, etničkih i nacionalnih obilježja i prepoznatljivih vrijednosti etnografske kulturne baštine obuhvaćajući njezinu dijakronijsku i sinkronijsku dimenziju. Kroz više tematskih cjelina u poslijediplomskom studiju (12 sati predavanja) obrađivat će se strukture i sadržaji etnografskih pojava na principima prostornog raširenja, te njihov kulturno-povijesni kontekst s aspekta tzv. materijalne, društvene i duhovne kulture. Sinteza osnovnih elemenata temeljit će se na poznavanju tradicijskog gospodarstva (stočarstvo, poljodjeljstvo, dopunski oblici privređivanja kao što su lov, ribolov, tradicijski obrti i dr.) te u vezi s tim vjerovanja, običaji i obredi u ciklusu životnih i godišnjih običaja (obiteljski, regionalni, porodni, svadbeni, posmrtni, te oni vezani uz značajna razdoblja i datume s naglaskom na strukturi liturgijske godine). Metode podučavanja: U seminarima (po grupama) se razrađuju tjedne teme predavanja, potiče se studente na aktivno sudjelovanje u diskusiji te pisanje, predstavljanje seminarskih radova i terenskih izvještaja Metode ocjenjivanja: aktivno sudjelovanje u nastavi - 20% - izrada seminarskog rada - 20% - završni usmeni ispit: - 60%
Obavezna literatura:

1. BELAJ, Vitomir: Hod kroz godinu, Zagreb, 1998.

2. BRATANIĆ, Branimir: Uz problem doseljenja južnih Slavena, u: Zbornik radova Filozofskog fakulteta I, Zagreb, 1951.

3. BOGIŠIĆ, Valtazar, Zbornik sadašnjih pravnih običaja u južnih Slavena, Zagreb, 1874.

4. ČAPO ŽMEGAČ, Jasna, Hrvatski uskrsni običaji, Zagreb, 1977.

5. GAVAZZI, Milovan: Vrela i sudbine narodnih tradicija, Zagreb, 1978.

6. GAVAZZI, Milovan: Godina dana hrvatskih narodnih običaja, Zageb, 1988.

7. GAVAZZI, Milovan: Baština hrvatskog sela, Zagreb, 1991

8. LOZICA, Ivan: Hrvatski karnevali, Zagreb, 1997.

9. MOSZINSKI, Kazimiersz, Kultura ludova Slawian, Krakow, 1929, 1939, Warszawa, 1967, 1968.

10. RIHTMAN AUGUŠTIN, Dunja: Struktura tradicijskog mišljenja, 1984, Zagreb,

11. RIHTMAN AUGUŠTIN, Dunja: Knjiga o Božiću, Zagreb, 1992.

12. SCHNEEWEIS, Edmund: Grundriss des Volksglaubens und Volksbrauchs der Serbokroaten, Celje, 1935.

13. SELJAČKE OBITELJSKE ZADRUGE: Publikacije Etnološkog zavoda, Zagreb, 1960, i Publikacije Etnološkog zavoda 5, Zagreb, 1992.

14. SKOK, Petar.... Etimologijski riječnik hrvatskoga ili srpskoga jezika (natuknice o etnicima: Bezjaci, Boduli, Bunjevci, Šokci, Vlah...), Zagreb, 1971-1974.

Preporučena literatura:

15. LORINI, Petar: Ribanje i ribarske sprave pri istočnim obalama Jadranskog mora, Zagreb, 1995. (reprint izdanja iz 1903.)

16. MARKOVIĆ, Mirko: Stočarska kretanja na dinarskim planinama - antropogeografska promatranja, ZbNŽOJS, 45, Zagreb, 1971.

17. MARKOVIĆ, Mirko: Narodni život i običaji sezonskih stočara na Velebitu, ZbNŽOJS, 48, Zagreb, 1980.

18. MARKOVIĆ, Mirko: Dinara kao sezonska planina stočara sjeverne Dalmacije, ZbNŽOJS, Zagreb, 1989.

19. PAVKOVIĆ, Nikola: Društveni život stočara na ljetnim stanovima u Bosni, Glasnik Zemaljskog muzeja, 35-36, Sarajevo, 1981.

20. MILEUSNIĆ, Z. - ŠESTAN, I: Ljudi i masline (katalog izložbe), izd. Etnografski muzej u Zagrebu, 1994. god.

21. ŠESTAN, Ivan: Vino i tradicija (katalog izložbe), izd. Etnografski muzej, Zagreb, 1998.

22. ANDRIĆ, Jasna: Zadruge- novija istraživanja, njihova svrha i rezultati, u: Etnološki pregled 10, Cetinje, 1972.

23. ARDALIĆ, Vladimir: Bukovica, Zbornik za narodni život i običaje južnih Slavena (ZbNŽO JS), XV, Zagreb, 1910.

24. LOVRETIĆ, Josip: Otok, ZbNŽO JS), Zagreb, (reprint, Vinkovci, 1988).

25. IVANIŠEVIĆ, Frano: Poljica, ZbNŽO JS, Zagreb, (reprint, Split, 1987).

26. LANG, Milan: Samobor, ZbNŽOJS, 17, Zagreb, 1912.

27. KOTARSKI, Josip, Lobor, ZbNŽO JS, 20, 1915, Zagreb

28. LUKIĆ, Luka, Varoš, ZbNŽO JS, 24, 1919; 25, 1921; 26, 1926.

29. ŽIC, Ivan: Vrbnik, ZbNŽO JS, 21, Zagreb, 21, 1917. i 33. 1949.

30. BORTULIN, A.... Beli (Cres), ZbNŽO JS, 33, Zagreb, 1949.

31. JARDAS, Ivo: Kastavština, ZbNŽO JS, 39, Zagreb, 1957.

32. Odabrani članci iz stručnih i znanstvenih publikacija (Etnolog; Slovenski etnograf, Traditiones, Glasnik Zemaljskog muzeja u Sarajevu, Glasnik skopskog naučnog društva, Srpski etnografski zbornik, Glasnik Etnografskog muzeja u Beogradu, Etnološka istraž

Predmet u nastavnom programu:
Šifra studija Naziv studija Razina studija Semestar izvođenja Obavezni/Izborni
6 Etnologija i kulturna antropologija prijediplomski 4 obavezni

Legenda

  • P - Predavanja
  • S - Seminar