Skoči na glavni sadržaj

Sadržaj predmeta

Antropologija tekstila

Šifra:
51734
Visoko učilište:
Filozofski fakultet
ECTS bodovi:
5.0
Opterećenje:
30(P) + 30(S)
Nositelji:

prof. dr. sc. Tihana Petrović Leš

Izvođači:

prof. dr. sc. Tihana Petrović Leš (P, S)

Opis predmeta:
Cilj: Kolegij daje pregled stanja istraživanja i pristupa, te istraživača odijevanja u hrvatskoj etnologiji. Studenti dobivaju uvid u vrste i suvrstice tradicijskoga odijevanja na području Hrvatske. Pregledom je obuhvaćeno seljačko odijevanje, odijevanje u malogradskim sredinama, kao i odijevanje nekih etničkih skupina. Promatrat će se uporaba termina nošnja i narodna nošnja, te nastanak konstrukta termina narodna nošnja i narodne umjetnosti u Hrvatskoj u prvoj polovici 19. stoljeća od razdoblja Ilirskoga preporoda do danas. U okviru predmeta pokazat će se uloga nošnje u iskazivanju identiteta (mjesta, regije, nacionalnoga).Razmatrat će se razni utjecaji na odijevanje kao i utjecaj Seljačke sloge između dva svjetska rata. Osobita pozornost usmjerit će se na funkcije i ulogu odjeće. Prikazuju se uloga i mogućnosti korištenja raznolikih izvora za povijest odijevanja kao npr. likovniih prikaza, putopisa, i sl. Studenti će biti upućeni u metode i pristupe, u potrebitu interdisciplinarnost kao i u suvremena istraživanja tekstila. Uloga kolegija u ukupnom kurikulumu: Kolegij na nov način promišlja ulogu tekstila u seljačkoj svakodnevici, te tradicijsko seljačko odijevanje i odijevanje ostalih slojeva stanovništva u Hrvatskoj u razdoblju 19. i 20. stoljeća. Ovakav pristup istraživanju treba pomoći studentima u povezivanju znanja raznih struka i disciplina u okviru Filozofskoga fakulteta (i drugih fakulteta), interdisciplinarnosti, gdje se upravo i nalaze interesantna znanstvena pitanja i odgovori.Svrha je kolegija studentima dati temeljna znanja o tekstilu i odijevanju, ali i utjecajima, kao i suvremene promjene i utjecaje, današnji život, naročito nošnje, kao dio tzv. druge egzistencije folklora, u raznim svečanim prigodama (pa i političkim), uporabe na sceni i dr. Metode podučavanja: Oblik nastave: predavanja uz ppt prezentacije i filmove i seminar. Predmet se izvodi u opsegu od 60 sati (4 sata tjedno) i to kao 2 sata predavanja i 2 sata seminara. Očekuje se da će studenti kroz predavanja i seminare dobiti uvid u širinu problema, ovladati poviješću, teorijama i metodologijom, te vještinama znanstvenog istraživanja ove tematike. Uz pojedine cjeline predviđena je i terenska nastava, odlazak u muzeje i na izložbe, kao i na razne folklorne manifestacije (ovisno o ponudi). U okviru seminara studenti će dobivati širi uvid u teme (odabir i rad na literaturi i izvorima). Metode ocjenjivanja: Od studenata se očekuje redovito pohađanje nastave, aktivno sudjelovanje i rad u seminaru. Studenti polažu pismeni ispit odgovarajući na pitanja otvorenoga tipa. Ocjena se može povećati usmenim ispitom. U okviru seminara studenti su obvezni sudjelovati u diskusiji, a seminarski rad se usmeno prezentira i predaje nastavniku u pisanom obliku. Predani seminarski rad uvjet je za pristupanje ispitu. Navedene aktivnosti sačinjavaju konačnu ocjenu u odnosu: 1. Redovitost pohađanja nastave 10% 2. Izrada i prezentacija seminarskog rada 40% 3. Polaganje pismenog ispita 50%
Obavezna literatura:

1. BONIFAČIĆ, Vjera: Antun Radić and Ethnological Research of Clothing and Textiles in Croatia: 1896 to 1919, Studia ethnologica Croatica, vol. 7/8, Zagreb, 1995./1996., 161 - 179.

2. BONIFAČIĆ, Vjera: Ethnological Research in Croatia: 1919 to 1940, Narodna umjetnost, 33/2, Zagreb, 1996, 239 - 263.

3. BONIFAČIĆ, Vjera: O polisistemskoj etnologiji, folklorizmu i suvremenim pristupima istraživanju tekstila, Narodna umjetnost 34/2 Zagreb, 1997., 137 - 151.

4. MURAJ, Aleksandra: Odijevanje, u: Etnografija, Svagdan i blagdan hrvatskoga puka, MH, Zagreb, 1998., 109 - 150.

5. PETROVIĆ, Tihana: Research on Textiles and Clothing in 19 th Century Continental Croatia, Studia ethnologica Croatica, vol. 7/8, Zagreb, 1995./1996., 235 - 245.

6. RADAUŠ-RIBARIĆ, Jelka: Narodne nošnje Hrvatske, Zagreb (Spektar), 1975.

7. RIHTMAN-AUGUŠTIN, Dunja: Narodna nošnja i moda, u: Etnologija naše svakodnevice, Zagreb, 1988, 107 - 115.

8. VOJNOVIĆ-TRAŽIVUK, Branka: Nošnja splitskih Varošana u procesu nacionalne identifikacije, Ethnologica dalmatica, vol. 11, Split, 2002.

9.

Preporučena literatura:

10. Balog, Zdenko: Modne slike u zagrebačkoj "Luni", Počeci moderne žurnalistike u Hrvatskoj, Život umjetnosti 41-42, Zagreb, 1987., 15 - 24.

11. Balog, Zdenko: Parižka moda, Razvitak modnog žurnala od ilustrirane revije do I. svj.rata, Život umjetnosti 41-42, Zagreb, 1987., 25 - 30.

12. Bajić, Svetlana: Koja je moja košulja? Bosanskohercegovačka ženska duga košulja XIX i XX stoljeća, Zemaljski muzej Bosne i Hercegovine, Sarajevo, 2008. (k.i.)

13. Bausinger, Hermann: Zu den Funktionen der Mode, in: Schweizerisches Archiv für Volkskunde 68/69, (1972/73), 89 - 106.

14. Belaj, Vitomir: Prožimanje visoke mode i pučkoga odijevanja u lepoglavskome kraju, u: Čipka u kulturi tekstila i odijevanja, Zbornik radova sa znanstveno-stručnoga skupa, Lepoglava, 2003.,61 - 75.

15. Bogatyrev, Petr: The Functions of Folk Costume in Moravian Slovakia, (Approaches to Semiotics, 5), The Hague/Paris, 1971.

16. Burckhardt-Seebass, Christine: Trachten als Embleme, Materialen zum Umgang mit Zeichen, in: Zeitschrift für Volkskunde 77 (1981.), 209-226.

17. Burke, Peter: Očevid, Upotreba slike kao povijesnog dokaza, Izdanja Antibarbarus, Zagreb, 2002.

18. Boucher, Franocois: A History of Costume in the West, Thames and Hudson Ltd. 1987.

19. Brenko, Aida: O modi i narodnoj nošnji, u: Zagrebačke uspomene, Etnografske slike grada, Zagreb,1994., 21 - 35. (k. i.)

20. Brenko, A., Maglica, N., Mileusnić,Z., Zorić, V.,:Koje dobre šuze! Šetnja kroz povijest obuće, Etnografski muzej, Zagreb, 2006. (k.i.)

21. Cvitan-Černelić, Mirna; Bartlett, Djurdja; Vladislavić, Ante Tonči (prir.): Moda, Povijest, Sociologija i teorija mode, Školska knjiga, Zagreb, 2002.

22. Dorfles, Gillo: Moda, Golden marketing, Zagreb,1999.

23. Gavazzi, Milovan: Iz biologije narodne nošnje, Zagreb, 1935.

24. Gušić, Marijana: Stilski utjecaji u narodnoj nošnji, Fiskovićev zbornik, Split, 1980., 685 -698.

25. Kristić, Karmela: Seljačka sloga i narodna nošnja ( u razdoblju od 1926. do 1929. i od 1935. do 1940.), Studia ethnologica croatica, 14/15, 2004., 89 - 143.

26. Köstlin, Konrad: Gemaltes Trachtenleben, Volkslebensbilder in der Gesellschaft des 19. Jahrhunderts, in: Kieler Blätter zur Volkskunde 13 (1983), 41-68.

27. Lechner, Zdenka: Tradicijska kultura Slavonije, Baranje i Srijema, Zagreb, 2000. (odabrana poglavlja)

28. Leček, Suzana: Seljačka sloga, Osnivanje i prestanak djelovanja (1920./1925. - 1929.), u: Spomenica Ljube Bobana, Zagreb, 1996., 285 - 295.

29. Lönnqvist,Bo: Symbolic Values in Clothing, in: Ethnologia Scandinavica 1979., 92 - 105.

30. Lönnqvist,Bo: Volkstracht als Museale Illusion, Ein Projektbericht, in: Ottenjann, 1985, 37 - 42.

31. Maruševski, Olga: "Da nam naše krasne prionu uz naš list...", Kaj (Časopis za kulturu i prosvjetu - Zagreb), Umjetničke znamenitosti Zagreba II, Zagreb, 1978, 73 - 95.

32. Ottenjann, Helmut (Hrsg.): Mode - Tracht - regionale Identität, Historische Kleidungforshung heute, Referate des Internationalen Symposions. Redaktion: Gitta Böth, Cloppenburg, 1985. (odabrana poglavlja)

33. Pederin, Ivan: Jadranska Hrvatska u austrijskim i njemačkim putopisima, NZ MH, Zagreb, 1991.

34. Prošić - Dvornić, Mirjana: Istraživanje prošlosti i pitanje izvora u etnologiji - memorijalna i putopisna građa, Etnološke sveske, VIII, 1987., str. 41 - 49.

35. Radauš - Ribarić, Jelka: Odjeća likova na freskama u Bermu u odnosu prema istarskoj narodnoj nošnji, Bulletin Razreda za likovne umjetnosti JAZU, god. I (serija III), br. 1/1977.

36. Radauš - Ribarić, Jelka: Tradicija odijevanja Marijinih kipova u Hrvata, Mundi melioris origo, Marija u barokno doba, Zbornik radova hrvatske sekcije IX. Međunarodnog mariološkog kongresa na Malti 1983.g., Teološki radovi 18, Zagreb, 1988., 251 - 261.

37. Radauš - Ribarić, Jelka: Oko običaja odijevanja kipova B. D: Marije, Zbornik Kačić, XXV, Split, 1993, 545 -557.

38. Radauš - Ribarić, Jelka: Ženska narodna nošnja u Istri, Pazin, 1997.

39. Radauš - Ribarić, Jelka: Ukrasno nabiranje na košulji u ženskom tradicijskom ruhu zapadne Istre, Traditiones, 28/1, Ljubljana, 1999., 343-359.

40. Petrović Leš, Tihana: Milko Cepelić - istraživač hrvatskoga seljačkog tekstila, u: Zbornik muzeja Đakovštine. Đakovo 2001., 61-76.

41. Sarti, Raffaella: Živjeti u kući, Stanovanje, prehrana i odijevanje u novovjekoj Europi, (1500.-1800.), Ibis grafika, Zagreb, 2006.

42. Schneider, Marijana: Narodne nošnje u slikarstvu i grafici 19. stoljeća, Katalog muzejskih zbirki V, Zagreb, 1971.

43. Schneider, Jane: The antropology of cloth, Annual Review of Antropology 16, 1987., 409 - 448.

44. Weiner, B. Annette&Schneider, Jane (ed.): Cloth and Human Experinece, Smithsonian Institution Press, Washington and London, 1989.

45.

Predmet u nastavnom programu:
Šifra studija Naziv studija Razina studija Semestar izvođenja Obavezni/Izborni
6 Etnologija i kulturna antropologija prijediplomski 4 izborni
6 Etnologija i kulturna antropologija prijediplomski 6 izborni

Legenda

  • P - Predavanja
  • S - Seminar