Skoči na glavni sadržaj

Sadržaj predmeta

Ruralno graditeljstvo i stanovanje

Šifra:
51749
Visoko učilište:
Filozofski fakultet
ECTS bodovi:
5.0
Opterećenje:
30(P) + 30(S)
Nositelji:

izv. prof. dr. sc. Sanja Lončar

Izvođači:

izv. prof. dr. sc. Sanja Lončar (P, S)

Opis predmeta:
Cilj: Upoznavanje s ruralnom graditeljskom baštinom, načinom i kulturom stanovanja u kontekstu dijakronijskih i sinkronijskih vrijednosti kao i elementima prepoznatljivosti u prostornom raširenju, te prirodnom i kulturnom prostoru općenito. Suvremena percepcija i različiti aspekti valorizacije, potrebe očuvanja, zaštite i prezentacije. Metode podučavanja: Predavanja i seminari s interaktivnim sudjelovanjem studenata u izradi seminarskih radova, dija i video projekcije i stručnih etnografskih filmskih zapisa, terenski rad. Metode ocjenjivanja: aktivno sudjelovanje u nastavi - 20% - izrada seminarskog rada - 20% - završni usmeni ispit: - 60%
Obavezna literatura:

1. CVIJIĆ, Jovan: Balkansko poluostrvo: (gl. 16 - Seoska naselja; gl. 17 - Tipovi naselja), Zagreb, 1922. (Beograd, 1987).

2. ETNOLOŠKA ISTRAŽIVANJA, 1, Zagreb, 1981. (radovi više autora: Duić, Lazarević, Pešić-Maksimović, Šimunović-Petrić)

3. ETNOLIŠKA TRIBINA, 9, Zagreb, 1986. (str. 33-59 - o tradicijskoj arhitekturi Ozaljskog kraja)

4. FREUDENREICH, Aleksandar: Kako narod gradi, Zagreb, 1972.

5. GAVAZZI Milovan: Baština hrvatskog sela, Zagreb, 1991. str. 13-39.

6. GJETVAJ Nada: Naselja i graditeljstvo u okolici Zagreba, u: Etnološka istraživanja, 3-4,Zagreb, 1987.

7. GOTTHARDI-PAVLOVSKY BEATA: Osnovna etnografska obilježja istarskog ruralnog prostora, u: Tradicionalna stambena kuća - 29. savjetovanje udruženja Arbeitskreises für Hausforschung, Zagreb, 1978.

8. LUČIĆ, Branko: Drvene kurije u Turopolju: u: Tradicionlna stambena kuća, Zagreb, 1978.

9. MARKOVIĆ, Ksenija: O tradicijskoj arhitekturi kao kulturnoj pojavi, u. Zbornik za narodni život i običaje Južnih Slavena, 49, Zagreb, 1983.

10. MILIČIĆ, Mirko: Nepoznata Dalmacija- studija o seoskoj arhitekturi, Zagreb, 1955.

11. MORSAN, Boris: Regionalizam kao novokomponirani izraz u arhitekturi, u: Studia ethnologica Croatica, vo. 5, Zagreb, 1993.

12. MURAJ, Aleksandra: Obrisi svakodnevnog života zlarinskih težaka, u: Narodna umjetnost, 18, Zagreb, 1981,

13. MURAJ, Aleksandra: Obrisi svakodnevnog života zlarinskih težaka, u: Narodna umjetnost, 18, Zagreb, 1981,

14. MURAJ, Aleksandra: Obrisi svakodnevnog života - stanovanje, u: Etnografija: svagdan i blagdan hrvatskoga puka, Zagreb, 1998.

15. ŠPANIČEK, Žarko: Narodno graditeljstvo Slavonije i Baranje, Vinkovci, 1995.

16. ŽIVKOVIĆ, Zdravko: Hrvatsko tradicijsko fraditeljstvo, Zagreb, 2013.

Preporučena literatura:

17. ALAUPOVIĆ-GJELDUM, Dinka: Seoska graditeljska baština, u: Dalmatinska zagora, katalog, Zagreb, 2007.

18. ĐAKOVIĆ, Branko: Tradicijsko ruralno graditeljstvo i zavičajna povijest, u: Zavičajna povijest u interkulturalnom kontekst, Zagreb, 2006.

19. ĐAKOVIĆ, Branko; HORVAT, Manda: Tradicijsko pučko graditeljstvo na Baniji u: Etnološka tribina 23, Zagreb, 2000.

20. EGENTER, Nold: Arhitectural antropology, Lausanne, 1992.

21. EGENTER, Nold: Arhitectural antropology, Lausanne, 1992.

22. sv. II (Južna Hrvatska - Dalmacija); sv.III. Središnja Hrvatska - Posavina, Pokuplje, Moslavina, Banija, Lika, Gorski kotar)

23. MAROEVIĆ, Ivo: Seoska prostorna baština, u: Sadašnjost baštine, Zagreb, 1986.

24. MURAJ, Aleksandra: Seoski kućni prostor u zrcalu rituala u: Etnološka tribina 21, Zagreb, 1998.

25. PEJAKOVIĆ, Mladen; GRKOVIĆ, Sanja: Duh istrarskog srednjevjekovlja: koegzistencija "elitne" i pučke kulture - geometrijskostilska-metričko-stilska analiza crkvice Sv. Roka u Draguću u: Studia ethnologica Croatica, vol.10/11, Zagreb, 1989/1990.

26. POSAVSKA TRADICIJSKA DRVENA KUĆA: Zagreb, 2006.

27. REKONSTRUKCIJA I UREĐENJE MUZEJA "STARO SELO U KUMROVCU", KUMROVEC, 2001.

28. SELO TRG KOD OZLJA: BEOGRAD, 1969.

29. STEPINAC-FABIJANIĆ, Tihomira: Način i kultura stanovanja u Istri, na Krasu i sjeverodalmatinskim otocima: Povijesni pregled srhitektonskog razvoja, u: Problemi sjevernog Jadrana, sv. 5 zavoda za povijesne i društvene znanosti Rijeka, Zagreb, 1985.

30. Kažuni, kažete, hiške, koče... u: Zgodovinske vzporednice Slovenske in Hrvaške etnologije, Ljubljana, 1987.

Predmet u nastavnom programu:
Šifra studija Naziv studija Razina studija Semestar izvođenja Obavezni/Izborni
6 Etnologija i kulturna antropologija prijediplomski 4 izborni

Legenda

  • P - Predavanja
  • S - Seminar