Skoči na glavni sadržaj

Sadržaj predmeta

Tradicija i suvremenost

Šifra:
51750
Visoko učilište:
Filozofski fakultet
ECTS bodovi:
5.0
Opterećenje:
30(P) + 30(S)
Nositelji:

izv. prof. dr. sc. Marijeta Rajković Iveta

Izvođači:

izv. prof. dr. sc. Marijeta Rajković Iveta (P, S)

Opis predmeta:
Cilj: Cilj kolegija je upoznati studente s udjelom i utjecajima tradicijskih kulturnih praksi u suvremenoj kulturi. Tijekom predavanja uspoređuju se različiti pristupi istraživanju tradicije i njihovi glavni predstavnici. Studenti se upoznaju s osnovnim pojmovima i metodološkim pristupima u studijama tradicije i baštine. Kroz predavanja se prikazuju empirijska istraživanja studija slučaja i primjeri korištenja tradicije u suvremenosti, nacionalnim/regionalnim/lokalnim praksama (u glazbi, rukotvorstvu i odijevanju, prehrani, gospodarstvu, popularnoj kulturi itd.). Analiziraju se primjeri recentnog korištenja i prezentacije hrvatske materijalne i nematerijalne kulturne baštine. Cilj kolegija, između ostaloga, je razumijevanje hrvatskog kulturnog identiteta u suvremenom globalnom kontekstu. Tijekom predavanja i seminara obrađuju se sljedeće teme: kulturna selektivnost, urbanizacija sela, rurbanizacija gradova, lokalno/globalno, hibridizacija kulture, supkulture, kulturni imperijalizam, kulturni relativizam, popularna kultura, masovna kultura itd. Metode podučavanja: Nastava se sastoji od predavanja i seminara (30 sati tijekom jednog semestra; 2 sata predavanja i 2 sata seminara tjedno). Pojedina predavanja bit će popraćena prezentacijama kroz dokumentarne emisije (video i DVD zapisi). U seminarskom dijelu kolegija studenti odabiru temu seminarskog rada koji se temelji na dodatnoj literaturi i/ili vlastitom terenskom istraživanju. Seminarske radove razvrstat će se u tematske cjeline po kojima će ih studenti izlagati u radioničkom tipu nastave. Svaka radionica uključivala bi, osim studentskih izlaganja, diskusiju te valorizaciju rada svojih kolega. Studenti će imati jedno do dva izmještena predavanja na kojima će se upoznati s institucijama relevantnim za temu kolegija. Metode ocjenjivanja: Od studenata se očekuje redovito pohađanje nastave (tolerira se do tri izostanka), aktivno sudjelovanje u raspravama i radu seminara te izrada i izlaganje seminarskog rada. Navedene aktivnosti sačinjavaju konačnu ocjenu prema navedenim postotcima: 1. Redovito dolaženje, posebice sudjelovanje u diskusiji 10% 2. Pisanje i izlaganje seminarskog rada 40% 3. Završni pisani ispit 50%.
Obavezna literatura:

1. Čapo, Jasna i Valentina Gulin Zrnić. 2011. Oprostornjavanje antroploškog diskursa. Od metodološkog problema do epistemološkog zaokreta. U Mjesto, nemjesto. Interdisplinarno promišljanje prostora i kulture, ur. J. Čapo i V. Gulin Zrnić. Zagreb: Biblioteka Nova etnografija, str. 9-65.

2. Geertz, Clifford. 1973. The Interpretation of Cultures. New York: Basic Books (ili Tumačenje kultura. Beograd: Biblioteka XX vek.) (odabrana poglavlja)

3. Haviland, William A. 2004. Kulturna antropologija. Jastrebarsko: Naklada Slap (odabrana poglavlja)

4. Hameršak, Marijana Iva Pleše i Ana-Marija Vukušić, ur. 2013. Proizvodnja baštine: kritičke studije o nematerijalnoj kulturi. Zagreb: Biblioteka Nova etnografija, Institut za etnologiju i folkloristiku. (odabrana poglavlja).

5. Prica, Ines. 2001. Mala europska etnologija. Zagreb: Golden marketing. (odabrana poglavlja).

6. Čapo Žmegač, Jasna, Gulin Zrnić Valentina, Goran Pavel Šantek. 2006. Etnologija bliskog: poetika i politika suvremenih terenskih istraživanja. U Etnologija bliskog: poetika i politika suvremenih terenskih istraživanja, ur. Čapo Žmegač J., Gulin Zrnić V., G. P. Šantek. Zagreb: IEF i Naklada Jesenski i Turk, 7-52.

7. Gulin Zrnić, Valentina. 2009. Kvartovska spika. Značenja grada i urbani lokalizmi u Novom Zagrebu. Zagreb: Institut za etnologiju i folkloristiku, Naklada Jesenski i Turk. (odabrana poglavlja)

Preporučena literatura:

8. Apaduraj, Ardžun. 2011. Kultura i globalizacija. Beograd: Biblioteka XX vek

9. Barry, Brian. 2006. Kultura i jednakost. Egalitarna kritika multikulturalizma. Zagreb: Naklada Jesenski i Turk.

10. Brettell, B. Caroline B. i Carolyn F. Sargent, ur. 2001. Gender in cross-cultural perspective. New Jersey: Prentice Hall.

11. Černelić, Milana, Rajković Iveta Marijeta, ur. 2010. Zapisi iz gornjih Ravnih kotara. Etnološki, povijesni i muzeološki prilozi o Islamu Latinskom, Islamu Grčkom, Kašiću i Podgradini. Zagreb: Sveučilište u Zagrebu, Filozofski fakultet, Odsjek za etnologiju i kulturnu antropologiju, Centar za komparativno historijske i interkulturalne studije, FF press, Zagreb.

12. Černelić, Milana, Rajković Marijeta. 2007. Mogućnost revitalizacije tradicijske baštine na području Krivoga Puta u Senjskom zaleđu. Studia ethnologiica Croatica 19:245-268.

13. Čolić, Snježana. 2004. "Globalizacija, kultura kapitalizma i globalna kultura". Narodna umjetnost 41/2, str. 185-192.

14. Dolo, Luj. 2000. Individualna i masovna kultura. Clio

15. Eagleton, Terry. 2002. Ideja kulture. Zagreb: Naklada Jesenski i Turk.

16. Frayling, Christopher. 1991. Vampyres. Lord Byron to Count Dracula. London, Boston: Faber and Faber.

17. Gulin Zrnić, Valentina. 2006. Domaće, vlastito i osobno. Autokulturna detomizacija. U Etnologija bliskog: poetika i politika suvremenih terenskih istraživanja, ur. Čapo Žmegač J., Gulin Zrnić V., G. P. Šantek. Zagreb: IEF i Naklada Jesenski i Turk, 73-95.

18. Gupta, Akril i James Ferguson. 1992. Beyond 'Culture'. Space, Identity and the Politics of Diference. Cultural Anthropology 7/1:6-23.

19. Jurčec Kos, Koraljka et al. 2013. Mirila. Nematerijalna kulturna baština. Katalog izložbe. Zagreb: Galerija Klovićevi dvori.

20. Križanić, Marina. 2013. Slatko lice pobune. Zagreb: Naklada Jesenski i Turk, Hrvatsko sociološko društvo.

21. Lecouteux, Claude. 2013. Povijest vampira. Autopsija mita. Zagreb:Tim press.

22. Lewellen, Ted C. 2002. The Anthropology of Globalization. Cultural Anthropology Enters the 21st Century. Westport, Connecticut, London: Bergin & Garvey. (odabrana poglavlja)

23. Majnhof, Ulrike Hana i Ana Triandafidu, ur. 2008. Transkulturna Europa. Kulturna politika u Evropi koja se menja. Clio.

24. Manuel, Castells. 2000. Informacijsko doba: ekonomija društvo, kultura. Sv. I, Uspon umreženog društva. Zagreb: Golden Marketing.

25. Marcus, George E. i Michael M. J. Fischer. 2003. [1986]. Antropologija kao kritika kulture. Eksperimentalni trenutak u humanističkim znanostima. Zagreb: Naklada Breza.

26. Munitić, Ranko. 2010. Strip, deveta umjetnost. Zagreb: Udruga za popularizaciju hrvatskog stripa, Art 9.

27. Petković, Nikola. 2010. Identitet i granica. Hibridnost i jezik, kultura i građanstvo 21. stoljeća. Zagreb: Naklada Jesenski i Turk.

28. Prica, Ines, Tea Škokić. 2007. Split i drugi. Kulturnoantropološki i kulturnostudijski prilozi. Zagreb: Biblioteka Nova etnografija.

29. Rihtman-Auguštin, Dunja. 1988. Etnologija naše svakodnevnice. Zagreb: Školska knjiga (odabrana poglavlja).

Predmet u nastavnom programu:
Šifra studija Naziv studija Razina studija Semestar izvođenja Obavezni/Izborni
6 Etnologija i kulturna antropologija prijediplomski 2 izborni
6 Etnologija i kulturna antropologija prijediplomski 4 izborni

Legenda

  • P - Predavanja
  • S - Seminar