Skoči na glavni sadržaj

Sadržaj predmeta

Prakse terenskog istraživanja

Šifra:
51752
Visoko učilište:
Filozofski fakultet
ECTS bodovi:
5.0
Opterećenje:
30(P) + 30(S)
Nositelji:

izv. prof. dr. sc. Sanja Lončar

Izvođači:

izv. prof. dr. sc. Petra Kelemen (P, S)

izv. prof. dr. sc. Sanja Lončar (P, S)

Opis predmeta:
Cilj: Cilj kolegija je osposobiti studente za terenski istraživački rad (uključujući pripremni rad uz konzultiranje literature, izradu reakcijskog teksta vezanoga za teorijska polazišta i temu istraživanja, proučavanje i priprema upitnica i izvođenje terenskih istraživanja), za transkribiranje prikupljene građe, sistematizaciju i klasifikaciju prikupljenih podataka te izradu sinteze odgovarajuće teme koju svaki student prema osobnom afinitetu odabire. Metode podučavanja: Kolegij se sastoji iz uvodnog upoznavanja studenata s metodologijom terenskog istraživanja, sa svrhom njihovoga sudjelovanja u njegovome praktičnom izvođenju. Praktični rad studenata ostvaruje se u izvršavanju terenskog istraživanja, transkribiranju intervjua s kazivačima, u sistematizaciji i klasifikaciji prikupljene građe te u izradi sinteze terenski istražene teme (seminarski rad). Na temelju svojih seminarskih radova studenti nadalje mogu po izboru napisati stručni ili znanstveni rad, koji se objavljuje u stručno-znanstvenim časopisima, što, međutim, prelazi okvire nastave, te se po želji studenata rad s njima nastavlja i nakon formalnog završetka nastave u okviru kolegija. Metode ocjenjivanja: Ocjena se temelji na uspješnom svladavanju predviđenih obveza: - priprema za terensko istraživanje (pisanje reakcijskog teksta) 15% - terensko istraživanje 20% - transkribiranje građe 15% - sistematizacija i klasifikacija podataka 20% - izrada sinteze (seminarski rad) 30% Studenti po završetku kolegija stječu pravo na pozitivnu ocjenu ako su ispunili svaki od navedenih zahtjeva. Napomena: Svoj rad mogu nadalje prezentirati široj etnološkoj i ostaloj znanstvenoj javnosti, što nije uvjet za dobivanje pozitivne ocjene. Ovaj dio rada prelazi okvire kolegija (i vremenski i po obimu opterećenosti svakog polaznika) te se posebno ne ocjenjuje. Ako se studenti ovoga posla prihvate (a dosadašnja iskustva pokazuju da to većinom čine) njihov rad ocjenjuju recenzenti, koji odlučuju da li se rad prihvaća ili ne prihvaća za objavljivanje u odgovarajućem stručno-znanstvenom časopisu.
Obavezna literatura:

1. ČAPO ŽMEGAČ, Jasna - GULIN, Valentina - ŠANTEK, Goran Pavel, ur. (2006): Etnologija bliskoga. Poetika i politika terenskih istraživanja, Jesenski i Turk, Zagreb (Uvod i odabrana poglavlja).

2. RAJKOVIĆ, Zorica (1974): Obilježja etnografske građe i metode njezina terenskog istraživanja. Etnološki pregled 12, Beograd, 129-134.

3. SUPEK-Zupan, Olga (1976): Od teorije do prakse i nazad. Narodna umjetnost 13, Zagreb, 57-76.

4. Leksikon podunavskih Hrvata - Bunjevaca i Šokaca 4 (2005): Hrvatsko akademsko društvo, Subotica, pod: Bunjevci, 46-70.

5. Hrvati u Vojvodini u povijesti i sadašnjosti- osnovne činjenice (2009). Subotica: Zavod za kulturu Vojvođanskih Hrvata.

Preporučena literatura:

6. ČERNELIĆ, Milana. 2005. Pristupi istraživanju bunjevačkih identiteta. Studia ethnologica Croatica, 17: 25-49.

7. ČERNELIĆ, Milana (2006): Bunjevačke studije. Sveučilište u Zagrebu, Odsjek za etnologiju i kulturnu antropologiju, FF-press, Zagreb (odabrana poglavlja o podunavskim Bunjevcima)

8. DENZIK K., Norman i LINCOLN, Yvonna, S. Eds. 1998. Collecting and Interpreting Qualitative Materials. In: Handbook of Qualitative Reasearch. Paperback Edition, vol. III Sage Publication (odabrani dijelovi)

9. Godišnjak za znanstvena istraživanja Zavoda za kulturu vojvođanskih Hrvata, 1-5 (2009-2013)

10. Leksikon podunavskih Hrvata - Bunjevaca i Šokaca 1-10 (2004-2010): Hrvatsko akademsko društvo, Subotica (odabrane natuknice).

11. MURAJ, Aleksandra i VITEZ, Zorica (ur.). 2001. Hrvatska tradicijska kultura na razmeđu svjetova i epoha, Zagreb (odabrana poglavlja)., ili: Etnografija, svagdan i blagdan hrvatskoga puka. Matica hrvatska, Zagreb (odabrana poglavlja)

12. SEKULIĆ, Ante (1991): Bački Hrvati. Zbornik za narodni život i običaje, 52, Zagreb. (odabrana poglavlja prema temi istraživanja svakog pojedinog studenta).

13. STANTIĆ, Alojzije (2001): Kruv naš svagdanji. Hrvatski kulturni centar "Bunjevačko kolo", Subotica.

14. Tjedan Hrvata iz Vojvodine, Zagreb 15.-21.6.'98.

15. VOJNIĆ HAJDUK, Lazo - KOPILOVIĆ, Andrija - STANTIĆ, Alojzije (2006): Dužijanca. Žetvena svečanost. Novinsko-izdavačka ustanova "Hrvatska riječ", Subotica.

16. ZELIĆ, Naco (1998): Protiv zaborava. Zagreb: Hrvatska matica iseljenika - Zagreb i Udruga vojvođanskih i podunavskih Hrvata.

17. ZELIĆ, Naco (2009): Publikacije bačkih Hrvata: popis izdanja od 1901. do 2007. Zagreb: Nacionalna i sveučilišna knjižnica.

18. ŽIGMANOV, Tomislav (2006): Hrvati u Vojvodini danas. Traganje za identitetom. Hrvatska sveučilišna naklada. Pučko otvoreno učilište - Zagreb (odabrana poglavlja).

19. Živjeti na Krivom Putu (2008), sv. 1. Etnološko-povijesna znanstvena monografija o primorskim Bunjevcima. Ur. M. Černelić, M. Rajković, T. Rubić, Gradski muzej Senj, Odsjek za etnologiju i kulturnu antropologiju, Zagreb (odabrana poglavlja prema temi istraživanja svakog pojedinog studenta kao komparativna građa).

20. Živjeti na Krivom Putu (2009), sv. 2, sv. 3. Etnološka znanstvena monografija o primorskim Bunjevcima. Ur. M. Černelić, M. Rajković, T. Rubić, Gradski muzej Senj, Odsjek za etnologiju i kulturnu antropologiju, Zagreb (odabrana poglavlja prema temi istraživanja svakog pojedinog studenta kao komparativna građa).

21. Upitnice etnološkog Atlasa (odabrane teme za pripremu istraživanja i terenskih upitnica)

Predmet u nastavnom programu:
Šifra studija Naziv studija Razina studija Semestar izvođenja Obavezni/Izborni
6 Etnologija i kulturna antropologija prijediplomski 6 izborni

Legenda

  • P - Predavanja
  • S - Seminar