Skoči na glavni sadržaj

Sadržaj predmeta

Socijalna antropologija

Šifra:
64084
Visoko učilište:
Filozofski fakultet
ECTS bodovi:
5.0
Opterećenje:
30(P) + 15(V) + 15(S)
Nositelji:

izv. prof. dr. sc. Sanja Potkonjak

Izvođači:

izv. prof. dr. sc. Sanja Potkonjak (P, V, S)

Opis predmeta:
Cilj: Pregled osnovnih područja istraživanja, pojmova i teorijskih, analitičkih i interpretativnih pristupa unutar sociokulturne antropologije na način da studentima pruži uvid u razvoj, osnove i okvire discipline te da potiče kritičko promišljanje o postojećim istraživanjima društva i kulture kao i vlastitih konvencionalnih razumijevanja svijeta. Osnovni pojmovi (društvo, kultura, kulturni relativizam, holizam, etnocentrizam, emsko i etsko i dr.), teorije (od evolucionizma do postmoderne), metodologija (terenski rad) i pristupi unutar sociokulturne antropologije propitivat će se kontinuirano kroz osnovna područja sociokulturnog istraživanja (lokalne zajednice, religija, obitelj i srodstvo, društvene grupe, identitet). Istovremeno, ta će područja istraživanja biti pregledno predstavljena na način da se ukaže na kulturnu različitost s jedne strane (sinkronijski) te na mijene unutar pojedinih društava (dijakronijski) s naglaskom i na društveno-kulturne fenomene u suvremenom svijetu te njihovu antropološku interpretaciju. Također, uz prvenstveno američku, britansku i francusku sociokulturnu antropologiju predstavit će se i hrvatska etnologija u istraživanjima koja su komplementarna antropološkima. Metode podučavanja: Predavanja, diskusijski seminari i vježbe terenskog istraživanja. Metode ocjenjivanja: Ocjenjuje se pismenim ispitom poznavanje obaevzne literature, što uključuje i bilješke s predavanja; pismeni ispit nosi 60% konačne ocjene; ocjenjuju se također rad na seminarima i vježbama, koji ukupno nosi 40% konačne ocjene. Studenti provode probni intervju na zadanu temu i transkribiraju ga, te pišu terensku bilješke temeljem promatranja sa sudjelovanjem. Oba uratka ulaze u ocjenu rada na seminarima/vježbama.
Obavezna literatura:

1. Haviland, William. 2004. Kulturna antropologija. Jastrebarsko: Naklada Slap. Poglavlja: 1. Priroda antropologije (5-31); 2. Priroda kulture (33-55); 5. Odrastanje čovjeka (115-142); 6. Oblici egzistencije (143-173); 7. Ekonomski sustavi (175-203); 8. Spolne veze i brak (209-235); 9. Obitelj i kućanstvo (237-259); 10. Srodstvo i porijeklo (261-287); 11. Grupiranje prema dobi, spolu, zajedničkim interesima i klasi (289-309); 13. Religija i nadnaravno (351-378); 15. Kulturna promjena (409-439); 16. Antropologija i budućnost (439-469)

2. Monaghan, John i Peter Just 2003. Socijalna i kulturna antropologija. Sarajevo, TKD Šahinpašić, str. 13-74

3. Geertz, Clifford. 1973. "Thick Description: Toward an Interpretive Theory of Culture", u: The Interpretations of Cultures. NY: Basic books (str. 3-30). = Gerc, Kliford. 1998. "Podroban opis: ka interpretativnoj teoriji kulture", u: Tumačenje kultura I. Beograd: XX vek (str. 9-46)

4. Rihtman-Auguštin, Dunja. 1988. Etnologija naše svakodnevice. Zagreb: Školska knjiga, str 9-38.

5. Čapo Žmegač, Jasna, Valentina Gulin Zrnić i Goran Pavel Šantek, 2006. Etnologija bliskoga. Zagreb: IEF i Jesenski & Turk. Poglavlje: Etnologija bliskoga (7-52).

Preporučena literatura:

6. Malinowski, B. (1979) Argonauti Zapadnog Pacifika. Beograd: BIGZ. (5. i 7. poglavlje)

7. Levi-Strauss, C. (1960) Tužni tropi. Zagreb: Zora.

8. Clastres P. (2010) Društvo protiv države: Istraživanja iz političke antropologije. Zagreb: Disput.

9. Mead, M. (2004) Spol i temperament u tri primitivna društva. Zagreb: Naklada Jesenski i Turk.

10. Frazer J. G. (2002) Zlatna grana - podrijetlo religijskih obreda i običaja. Zagreb: Jesenski i Turk.

11. Eliade, M. (2002) Sveto i profano. Zagreb: AGM.

12. Kalapoš S. (2002) Rock po istrijanski - o popularnoj kulturi, regiji. Zagreb: Jesenski i Turk.

13. Gulin Zrnić, V. (2009) Kvartovska spika: Značenja grada i urbani lokalizmi u Novom Zagrebu. Zagreb: Institut za etnologiju i folkloristiku i Naklada Jesenski i Turk.

Predmet u nastavnom programu:
Šifra studija Naziv studija Razina studija Semestar izvođenja Obavezni/Izborni
3 Antropologija prijediplomski 2 obavezni

Legenda

  • P - Predavanja
  • S - Seminar
  • V - Vježbe