Skoči na glavni sadržaj

Sadržaj predmeta

Brončano doba Hrvatske u kontekstu srednje i jugoistočne Europe + Arheologija brončanog doba I

Šifra:
64238
Visoko učilište:
Filozofski fakultet
ECTS bodovi:
6.0
Opterećenje:
30(P) + 30(S)
Nositelji:

doc. dr. sc. Janja Mavrović Mokos

Izvođači:

doc. dr. sc. Janja Mavrović Mokos (P, S)

Opis predmeta:
Cilj: Upoznati studente s temeljnim spoznajama o brončanom dobu, kronologijom brončanog doba Hrvatske u okviru srednje i jugoistočne Europe, materijalnom kulturom brončanodobnih grupa na prostoru Hrvatske te prepoznavanje osnovnih karakteristika pojedinih kulturnih pojava Metode podučavanja: Prezentacija slikovnog materijala na predavanjima. Metode ocjenjivanja: Kolokviji, usmeni i pismeni ispit.
Obavezna literatura:

1. Bronasta doba na Slovenskem, Narodni muzej Ljubljana, Ljubljana 1987., katalog izložbe

2. Čović B., Bronzano doba, Barice-Gređani - Kulturna grupa, Kultura polja sa žarama, u: Arheološki leksikon Bosne i Hercegovine 1, Sarajevo 1988., 21-23., 60-61., 100-102.

3. Čović B., Počeci metalurgije željeza na sjeverozapadnom Balkanu, GCBI knj. XVIII/16, Sarajevo 1980., 63-79.

4. Čović B., Posuška kultura, GZM 44, Sarajevo 1989, 61. i dalje

5. Dimitrijević S., Die frühe Vinkovci-Kultur, OA 7, Zagreb 1982, 7.-31.

6. Dular J., Ältere, mittlere und jüngere Bronzezeit in Slowenien - Forschungsstand und Probleme, AV 50, Ljubljana 1999., 81-96.

7. Dular J., Začetki železnodobne poselitve v osrednji Sloveniji, AV 44, Ljubljana 1993., 101-112.

8. Forenbaher S., Nalazišta grupe Belegiš II u istočnoj Slavoniji, Opuscula archaeologica 15, Zagreb 1991., 47-69.

9. Hungarian Archeology at the Turn of the Millennium, skupina autora, Budapest 2003. The Bronze Age, 141.-174.

10. Kemenczei T., The Beginning of the Iron Age: The Pre-Scythians (8th century BC), 177-179.

11. Kossack G., "Kimmerische" Bronzen, Bemerkungen zur Zietstellung in Ost- und Mitteleuropa, Situla 20/21, Ljubljana 1980., 95-143.

12. Ložnjak Dizdar D., Naseljenost Podravine u starijoj fazi kulture polja sa žarama, Prilozi Instituta za arheologiju u Zagrebu vol. 22(2005), Zagreb 2005, 25-58.

13. Majnarić-Pandžić N., Brončano i željezno doba, u: S. Dimitrijević-T. Težak-Gregl-N. Majnarić-Pandžić, Prapovijest, Povijest umjetnosti u Hrvatskoj knj. 1, Naprijed, Zagreb 1998., 161-369.

14. Majnarić-Pandžić N., Prilog poznavanju kasnoga brončanog doba u sjeverozapadnoj Hrvatskoj, Arheološki radovi i rasprave 11, Zagreb 1988., 9-32.

15. Majnarić-Pandžić N., Prilog problematici licenske keramike u sjevernoj Jugoslaviji, AV XXVII (1976), Ljubljana 1977., 68-81.

16. Majnarić-Pandžić N., Srednje brončano doba u istočnoj Slavoniji, Izdanja HAD-a sv. 9, Zagreb 1984., 63-90.

17. Medović P., Geneza kultura starijeg gvozdenog doba u jugoslovenskom Podunavlju, u: Kulture gvozdenog doba jugoslovenskog Podunavlja, Balkanološki institut SANU, Posebna izdanja 55, (ur. N. Tasić), Beograd 1994., 45-50.

18. Metzner-Nebelsick C., Abschied von den "Thrako-Kimmeriern"? - Neue Aspekte der Interaktion zwischen karpatenländischen Kulturgruppen der späten Bronze- und frühen Eisenzeit mit der osteuropäischen Steppenkoine, u: Das Karpatenbecken und die osteuropäische Steppe, Prähistorische Archäologie in Südosteuropa Band 12 (Hrsg. B. Hänsel-J. Machnik), München 1998., 361.-422.

19. Müller-Karpe H., Zur Definition und Benennung chronologischer Stufen der Kupferzeit, Bronzezeit und älteren Eisenzeit, Jahresbericht des Instituts für Vorgeschichte der Universität Frankfurt, Frankfurt a. M. 1974., 7-18.

20. Neugebauer J.-W., Bronzezeit in Ostösterreich, St. Pöllten 1994.

21. Pare C. F. E., Bronze and the Bronze Age, u: Metals Make The World Go Round, The Supply and Circulation of Metals in Bronze Age Europe, (ed. By C. F. E. Pare), Proceedings of a conference held at the University of Birmingham in June 1997, Oxbow Books, Oxford 2000, 1-38.

23. Praistorija jugoslavenskih zemalja IV, skupina autora, Sarajevo 1983 : Batović Š., Kasno brončano doba na istočnom jadranskom primorju, 271.-373. Čović B., Srednje bronzano doba u Istri, 233-241. Drechsler-Bižić R., Japodska kulturna grupa, 374.-389. Drechsler-Bižić R., Srednje brončano doba u Lici i Bosni, 242-270. Marović I. -Čović B., Cetinska kultura, 191.-231. Vinski-Gasparini K., Kultura polja sa žarama sa svojim grupama, 547.-617. Vinski-Gasparini K., Ostave s područja kulture polja sa žarama, 647.-667.

24. Šimić J., Kulturne skupine s inkrustiranom keramikom u brončanom dobu sjeveroistočne Hrvatske, HAZU Zavod za znanstveni i umjetnički rad Osijek-Muzej Slavonije Osijek, Biblioteka Slavonije i Baranje knjiga 2, Zagreb-Osijek 2000., 13.-22., 52.-62., 91.-110

25. Šimić J., Nalazišta daljske grupe u Daljskoj planini - Prilog proučavanju brončanog i starijeg željeznog doba u sjeveroistočnoj Hrvatskoj, Prilozi Instituta za arheologiju u Zagrebu 10 (1993.), Zagreb 1996., 35-46.

26. Tasić N., Die Vatin-Kultur, u: Kulturen der Frühbronzezeit das Karpatenbeckens und Nordbalkans, (Hrsg. N. Tasić), Beograd 1984., 59-81.

27. Tasić N., Die Zone Südpannoniens und der Donauniederung in der Frühen Bronzezeit, Kulturgeschichtliches Aussehen, Balcanica XXVI, Beograd 1995., 7-33.

28. Tasić N., Nekropola u Belegišu i problem belegiške kulture, u: Vranić S., Belegiš, Stojića gumno-nekropola spaljenih pokojnika, Muzej grada Beograda, Posebna izdanja X, (ur. S. Todorović), Beograd 2002., 168-184

29. Teržan B. (ed.), Depojske in pozamesne kovinske najdbe bakrene in bronaste dobe na Slovenskem I-II, KatMon 29-30, Ljubljana 1996.(poglavlje P. Turka 89.-121. i B. Teržan 243.-257.

30. Teržan B., An Outline of the Urnfield Culture Period in Slovenia, AV 50, Ljubljana 1999., 97-143.

31. Teržan B., Stand und Aufgaben der Forschungen zur Urnenfelderzeit in Jugoslawien, Beiträge zur Urnenfelderzeit nördlich und südlich der Alpen, u: Monographien RGZM 35, Mainz 1995.

Preporučena literatura:

32. Forenbaher S., Radiocarbon dates and absolute chronology of the central European Early bronze Age, Antiquty vol. 67 number 255, London 1993., 218-220, 235-256.

33. Gabrovec S., Začetak halštatskega obdobja v Sloveniji, AV XXIV (1973), Ljubljana 1975., 338-384.

34. Gazdapusztai G., Caucasian Relations of the Danubian Basin in the Early Iron Age, AAASH XIX/3-4, Budapest 1967., 307-344.

35. Rychner V., Stand und Aufgaben dendrochronologischer Forschung zur Urnenfelderzeit, Monographien RGZM 35, Mainz 1995., 455-487.

36. Vrdoljak S., Tipološka klasifikacija kasnobrončanodobne keramike iz naselja Kalnik-Igrišče (SZ Hrvatska), Opusc. A. 18, Zagreb 1994., 7-81.

Predmet u nastavnom programu:
Šifra studija Naziv studija Razina studija Semestar izvođenja Obavezni/Izborni
2 Nederlandistika prijediplomski 1 izborni
5 Češki jezik i književnost prijediplomski 1 izborni
6 Etnologija i kulturna antropologija prijediplomski 1 izborni
7 Filozofija prijediplomski 1 izborni
8 Filozofija prijediplomski 1 izborni
14 Indologija prijediplomski 1 izborni
15 Informacijske znanosti prijediplomski 1 izborni
16 Informacijske znanosti prijediplomski 1 izborni
18 Komparativna književnost prijediplomski 1 izborni
19 Komparativna književnost prijediplomski 1 izborni
23 Lingvistika prijediplomski 1 izborni
24 Pedagogija prijediplomski 1 izborni
25 Pedagogija prijediplomski 1 izborni
28 Povijest prijediplomski 1 izborni
29 Povijest prijediplomski 1 izborni
31 Psihologija prijediplomski 1 izborni
34 Slovački jezik i književnost prijediplomski 1 izborni
35 Sociologija prijediplomski 1 izborni
36 Sociologija prijediplomski 1 izborni
41 Turkologija prijediplomski 1 izborni
42 Ukrajinski jezik i književnost prijediplomski 1 izborni
46 Južnoslavenski jezici i književnosti, Bugaristika - Srbistika prijediplomski 1 izborni
48 Južnoslavenski jezici i književnosti, Makedonistika - Srbistika prijediplomski 1 izborni
49 Južnoslavenski jezici i književnosti, Slovenistika - Srbistika prijediplomski 1 izborni
51 Judaistika prijediplomski 1 izborni
51 Judaistika prijediplomski 1 izborni
59 Talijanistika prijediplomski 1 izborni
5 Češki jezik i književnost prijediplomski 2 izborni
7 Filozofija prijediplomski 2 izborni
8 Filozofija prijediplomski 2 izborni
19 Komparativna književnost prijediplomski 2 izborni
31 Psihologija prijediplomski 2 izborni
34 Slovački jezik i književnost prijediplomski 2 izborni
35 Sociologija prijediplomski 2 izborni
2 Nederlandistika prijediplomski 3 izborni
4 Arheologija prijediplomski 3 izborni
5 Češki jezik i književnost prijediplomski 3 izborni
7 Filozofija prijediplomski 3 izborni
8 Filozofija prijediplomski 3 izborni
14 Indologija prijediplomski 3 izborni
15 Informacijske znanosti prijediplomski 3 izborni
16 Informacijske znanosti prijediplomski 3 izborni
18 Komparativna književnost prijediplomski 3 izborni
19 Komparativna književnost prijediplomski 3 izborni
23 Lingvistika prijediplomski 3 izborni
24 Pedagogija prijediplomski 3 izborni
28 Povijest prijediplomski 3 izborni
29 Povijest prijediplomski 3 izborni
31 Psihologija prijediplomski 3 izborni
32 Rumunjski jezik i književnost prijediplomski 3 izborni
34 Slovački jezik i književnost prijediplomski 3 izborni
35 Sociologija prijediplomski 3 izborni
36 Sociologija prijediplomski 3 izborni
41 Turkologija prijediplomski 3 izborni
43 Arheologija prijediplomski 3 obavezni
51 Judaistika prijediplomski 3 izborni
59 Talijanistika prijediplomski 3 izborni
5 Češki jezik i književnost prijediplomski 4 izborni
7 Filozofija prijediplomski 4 izborni
8 Filozofija prijediplomski 4 izborni
19 Komparativna književnost prijediplomski 4 izborni
31 Psihologija prijediplomski 4 izborni
34 Slovački jezik i književnost prijediplomski 4 izborni
35 Sociologija prijediplomski 4 izborni
36 Sociologija prijediplomski 4 izborni
2 Nederlandistika prijediplomski 5 izborni
5 Češki jezik i književnost prijediplomski 5 izborni
7 Filozofija prijediplomski 5 izborni
8 Filozofija prijediplomski 5 izborni
13 Hungarologija prijediplomski 5 izborni
15 Informacijske znanosti prijediplomski 5 izborni
16 Informacijske znanosti prijediplomski 5 izborni
18 Komparativna književnost prijediplomski 5 izborni
19 Komparativna književnost prijediplomski 5 izborni
23 Lingvistika prijediplomski 5 izborni
24 Pedagogija prijediplomski 5 izborni
28 Povijest prijediplomski 5 izborni
29 Povijest prijediplomski 5 izborni
31 Psihologija prijediplomski 5 izborni
32 Rumunjski jezik i književnost prijediplomski 5 izborni
34 Slovački jezik i književnost prijediplomski 5 izborni
35 Sociologija prijediplomski 5 izborni
36 Sociologija prijediplomski 5 izborni
38 Švedski jezik i kultura prijediplomski 5 izborni
41 Turkologija prijediplomski 5 izborni
51 Judaistika prijediplomski 5 izborni
59 Talijanistika prijediplomski 5 izborni
5 Češki jezik i književnost prijediplomski 6 izborni
7 Filozofija prijediplomski 6 izborni
8 Filozofija prijediplomski 6 izborni
19 Komparativna književnost prijediplomski 6 izborni
31 Psihologija prijediplomski 6 izborni
34 Slovački jezik i književnost prijediplomski 6 izborni
35 Sociologija prijediplomski 6 izborni
36 Sociologija prijediplomski 6 izborni
7 Filozofija prijediplomski 7 izborni
8 Filozofija prijediplomski 7 izborni
7 Filozofija prijediplomski 8 izborni
8 Filozofija prijediplomski 8 izborni

Legenda

  • P - Predavanja
  • S - Seminar