Skoči na glavni sadržaj

Sadržaj predmeta

Uvod u etnologiju

Šifra:
66524
Visoko učilište:
Filozofski fakultet
ECTS bodovi:
5.0
Opterećenje:
30(P) + 30(S)
Nositelji:

prof. dr. sc. Marijana Belaj

Izvođači:

dr. sc. Kristina Vugdelija (S)

prof. dr. sc. Marijana Belaj (P, S)

Opis predmeta:
Cilj: Cilj kolegija je dati uvide u dinamiku povijesnog razvoja discipline s obzirom na temeljne koncepte u okviru teorijskih pristupa i konteksta u kojima su nastali te u odnosu na srodne discipline. Kroz pregled pojedinih teorija, škola i značajnih predstavnika raspravlja se o osnovnim obilježjima discipline, fokusu istraživanja i pristupima. Kolegij nudi teorijsko znanje o kulturi kao fenomenu i o kulturnim procesima, te potiče na razumijevanje i razvijanje senzibiliteta prema kulturnoj raznolikosti i različitosti kulturnih perspektiva. Studente se upoznaje i s temeljnim etičkim smjernicama struke i znanstvenoga rada uopće. Metode podučavanja: Nastava se sastoji od predavanja, seminarskih radionica i vođenih rasprava. Kontinuirano i aktivno praćenje nastave osigurava se iniciranjem diskusija o pojedinim etnološkim pojmovima, pristupima i problemima u odabranim etnografskim tekstovima. U okviru seminarskoga dijela nastave studenti uvježbavaju usmeno i konstruktivno izlaganje zadane teme uz korištenje računala te aktivno sudjeluju u vođenoj raspravi. Metode ocjenjivanja: Prati se redovitost pohađanja nastave, kvaliteta seminarskog rada i aktivnost u vođenim raspravama na nastavi te uspjeh na pisanom ispitu. Stjecanje svih ishoda provjerava se završnim pisanim ispitom, a ishodi 2, 3, 4, 7, 9 i 10 dodatno se provjeravaju kroz seminarski rad i sudjelovanjem u vođenim raspravama. Ocjena se formira prema omjeru: pisani ispit 80%; izlaganje na seminarskoj nastavi, aktivnost na satu i dolasci 20%
Obavezna literatura:

1. BURKE, Peter. 1991. Junaci, nitkovi i lude. Narodna kultura predindustrijske Evrope. Zagreb: Školska knjiga (odabrana poglavlja)

2. ERIKSEN, Thomas H. 2001. Small Places, Large Issues - An Introduction to Social and Cultural Anthropology. London - Sterling: Pluto Press

3. ERIKSEN, Thomas H. i F. S. Nielsen. 2001. History of Anthropology. London - Sterling: Pluto Press

4. MOORE, Jerry D. 2002. Uvod u antropologiju: Teorije i teoretičari kulture. Zagreb: Jesenski i Turk

Preporučena literatura:

5. BELAJ, Vitomir. 1989. "Plaidoyer za etnologiju kao historijsku znanost o etničkim skupinama". Studia ethnologica, vol.1:9-17.

6. ČAPO, Jasna. 1991. "Hrvatska etnologija, znanost o narodu ili o kulturi?" Studia ethnologica, vol. 3:7-15

7. ČAPO ŽMEGAČ, Jasna. 1993. "Etnologija i/ili (socio)kulturna antropologija". Studia ethnologica Croatica, vol.5:11-25

8. ČAPO ŽMEGAČ, Jasna, Valentina GULIN ZRNIĆ, Goran Pavel ŠANTEK. 2006. "Etnologija bliskoga: poetika i politika suvremenih terenskih istraživanja". U: Etnologija bliskoga: poetika i politika suvremenih terenskih istraživanja. Zagreb: Jesenski i Turk, 3-52

9. KUPER, Adam. 2004. Anthropology & Anthropologists. New York: Routledge.

10. LÉVI-STRAUSS, Claude. 1989. Strukturalna antropologija. Zagreb: Stvarnost

11. MALINOWSKI, Bronislaw. 1979. Argonauti zapadnog Pacifika. Beograd: XX vek

12. MEAD, Margaret. 1978. Sazrevanje na Samoi. Beograd: Prosveta

13. PRICA, Ines. 2001. Mala europska etnologija. Zagreb: Golden marketing

14. RIHTMAN-AUGUŠTIN, Dunja. 2001. Etnologija i etnomit. Zagreb: Naklada PUBLICA

15. ROGAN, Bjarne. 2008. "The troubled past of European Ethnology. SIEF and International Cooperation from Prague to Derry". Ethnologia Europaea 38/1: 66-78

16. ROTH, Klaus. 1996. "European ethnology and intercultural communication" Ethnologia Europaea, 26/1: 3-16

17. ZEBEC, Tvrtko. 2010. "Etika u etnologiji / kulturnoj antropologiji". Etnološka tribina 32:15-52

Ishodi učenja:

1. definirati temeljne pojmove i koncepcije te objasniti njihove odnose

2. koristiti stručne pojmove

3. prepoznati i objasniti različita poimanja etnologije i njezina predmeta istraživanja u povijesti discipline

4. objasniti i usporediti formativne i temeljne etnološke pravce i škole

5. definirati i objasniti opća obilježja kulture kao fenomena

6. definirati, objasniti i usporediti kulturne procese

7. raspraviti etnološki doprinos u razumijevanju kulturnih različitosti

8. objasniti temeljne metode etnološkog istraživanja

9. objasniti temeljna načela etnološke i kulturnoantropološke etike

10. koristiti temeljne vještine u radu s računalima za stručne i znanstvene potrebe

Predmet u nastavnom programu:
Šifra studija Naziv studija Razina studija Semestar izvođenja Obavezni/Izborni
3 Antropologija prijediplomski 1 obavezni
6 Etnologija i kulturna antropologija prijediplomski 1 obavezni

Legenda

  • P - Predavanja
  • S - Seminar