Skoči na glavni sadržaj

Sadržaj predmeta

Etnokulturna slika svijeta

Šifra:
69512
Visoko učilište:
Filozofski fakultet
ECTS bodovi:
4.0
Opterećenje:
30(P) + 30(S)
Nositelji:

doc. dr. sc. Ivona Grgurinović

Izvođači:

Helena Tolić (S)

doc. dr. sc. Ivona Grgurinović (P)

Opis predmeta:
Cilj: Etnokulturna slika svijeta je obavezni kolegij zamišljen kao uvod u regionalno usmjerenu etnologiju/sociokulturnu antropologiju, s naglaskom na Afriku, Latinsku Ameriku i Pacifik. Cilj kolegija je studente upoznati s ključnim pojmovima i pristupima u sociokulturnoantropološkim istraživanjima navedenih regija. Posebno će se obrađivati veza kolonijalizma i sociokulturnoantropoloških istraživanja Afrike, Latinske Amerike i Pacifika, osnovne kulturne značajke i društveni položaj domorodnih zajednica, ključna sociokulturna istraživanja srodstva i društvenih odnosa općenito, utjecaj političke i ekonomske moći na kulturna obilježja i razlike među zajednicama i kulturama, te primjeri muzejskih zbirki koje prezentiraju kulture Latinske Amerike, Afrike i Pacifika unutar i izvan ovih zemljopisnih područja. Metode podučavanja: Kolegij će se provoditi po interaktivnomu modelu učenja. Seminarska nastava će, pored predavanja, činiti osnovni dio poučavanja. Sastavni dio kolegija činit će i rasprava o tematskim jedinicama i pročitanim tekstovima s popisa literature. Metode ocjenjivanja: Ocjenjivanje rada i zalaganja studenata valorizirat će se kroz redovitost na nastavi, aktivno sudjelovanje u diskusiji, samostalnost i zainteresiranost, kvalitetu pisanoga rada te kroz rezultate pismenog i usmenog ispita.
Obavezna literatura:

1. FALK MOORE, Sally. 1994. Anthropology and Africa. Changing Perspectives on a Changing Scene. Charlottesville and London: The University Press of Virginia (odabrana poglavlja)

2. MONAGHAN; John, Peter JUST. 2003. Socijalna i kulturna antropologija. Sarajevo: Šahinpašić (odabrana poglavlja)

3. SANABRIA, Henry. 2006. The Anthropology of Latin America and the Caribbean. New Jersey: Pearson (odabrana poglavlja)

4. THOMAS, Nicholas. 1991. Entangled objects: exchange, material culture and colonialism in the Pacific. Cambridge - London: Mass - Harvard University Press (odabrana poglavlja)

Preporučena literatura:

5. BARNARD, Alan. 2007. Anthropology and the Bushman. Oxford, New York: Berg.

6. BARNARD, Alan i Jonathan Spencer. 2010. The Routledge Encyclopaedia of Social and Cultural Anthropology, 2. izdanje. London and New York: Routledge. (odabrane natuknice)

7. BARNARD, Alan. 2011. Povijest i teorija antropologije. Zagreb: Jesenski i Turk

8. BENEDIKT. Rut. 1976. Obrasci kulture. Beograd: Prosveta.

9. BHABHA Homi. Location of Culture. London - New York: Routledge.

10. BOAS, Franc. 1982. Um primitivnog čoveka. Beograd: Prosveta - XX vek.

11. CARSTEN, Janet, Stephen Hugh-Jones, ur. 1995. About the house. Lévi-Strauss and beyond. Cambridge: Cambridge University Press.

12. COMAROFF, Jean. 1985. Body of Power, Spirit of Resistance: The Culture and History of a South African People. Chicago: University of Chicago Press

13. DAVIDSON, Basil. 1977. Genij Afrike. Uvod u kulturnu povijest. Zagreb: Stvarnost

14. DOUGLAS, Mary. 2004. Čisto i opasno. Antropološka analiza pojmova nečistoće i tabua. Zagreb: Algoritam.

15. DUNAYER, Joan. 2009. Specizam. Diskriminacija na osnovi vrste. Zagreb - Čakovec: Biblioteka Nova etnografija - Dvostruka duga.

16. EVANS-PRITCHARD, E. E. 1940. The Nuer. A Description of the Modes of Livelihood and Political Institutions of a Nilotic People. Oxford: Clarendon Press

17. EVANS-PRITCHARD, E.E. 1956. Nuer Religion. Oxford: Oxford University Press

18. FABIJETI, Ugo, Roberto MALIGETI, Vičenco MATERA. 2002. Uvod u antropologiju. Od lokalnog do globalnog. Beograd: Clio. (odabrana poglavlja)

19. FORTES, Meyer i E.E. Evans-Pritchard, ur. (1940). African Political Systems. Oxford: Oxford University Press

20. GERC, Kliford. 1998. Tumačenje kultura (2). Beograd: XX vek (odabrana poglavlja)

21. GIDDENS, Anthony. 2005. Odbjegli svijet. Kako globalizacija oblikuje naše živote. Zagreb: Jesenski i Turk.

22. HAVILAND, William. 2004. Kulturna antropologija. Zagreb: Naklada Slap.

23. HELD, David, Henrietta L. MOORE, ur. 2007. Cultural Politics in a Global Age. Uncertainity, Solidarity and Innovation. Oxford: Oneworld.

24. HOWARD, Alan 1970. Learning to Be Rotuman: Enculturation in the South Pacific. New York: Teachers College Press.

25. HUTCHINSON, Sharon E. 1996. Nuer Dilemmas: Coping with Money, War and the State. Berkeley: University of California Press

26. LAMPSLEY, Michael. 2012. Od žrtve do pobjednika. Borac za slobodu ljudske duše. Sarajevo: Gariwo.

27. LAZAREVIĆ, Sanja. 1967. Daleki svjetovi naših putnika i pomoraca: Indija, jugoistočna Azija, Oceanija, Australija, Tasmanija (katalog izložbe). Zagreb: Etnografski muzej Zagreb.

28. LÉVI-STRAUSS, Claude. 2013. Antropologija i moderni svijet. Zagreb: TIM press. (odabrana poglavlja)

29. LÉVI-STRAUSS, Claude. 2014. Svi smo mi kanibali. Zagreb: TIM press (odabrana poglavlja).

30. LIENHARDT, Godfrey. 1961. Divinity and Experience. The Religion of the Dinka. Oxford: Oxford University Press

31. MALINOWSKI, Bronislaw. 1979. Argonauti Zapadnog Pacifika. Beograd: BIGZ - Biblioteka XX vek.

32. MEAD, Maragaret. 2004. Spol i temperament u tri primitivna društva. Zagreb: Jesenski i Turk.

33. MID, Margaret. 1978. Sazrevanje na Samoi. Psihološka studija mladeži u primitivnom društvu, namenjena ljudima Zapadne civilizacije. Beograd: Prosveta.

34. POTTIER, Johan. 2002. Re-Imagining Rwanda: Conflict, Survival and Disinformation in the Late Twentieth Century. Cambridge, New York: Cambridge University Press.

35. RIVOLI, Pietra. 2008. Putovanje jedne majice globalnom ekonomijom. Istraživanje tržišta, moći i politike svjetske ekonomije. Zagreb: VBZ.

36. SAHLINS, Marshall. 1972. Stone Age Economics. Chicago: Aldine

37. SAID, Edward W. 1999. Orijentalizam. Zagreb: Konzor.

38. SEKULIĆ, Nada. 2007. O kraju antropologije. Poststrukturalizam i savremena antropologija. Beograd: Institut za sociološka istraživanja Filozofskog fakulteta u Beogradu.

39. SPEAR, Thomas i Richard Waller, ur. 1993. Being Maasai: Ethnicity and Identity in East Africa. London, Athens: Ohio University Press.

40. SPIVAK, Gayatri Chakravorty. 1999. A Critique of Postcolonial Reason. Toward a History of the Vanishing Present. Cambridge - London: Harvard University Press.

41. THOMAS, Nicholas. 1991. Entangled objects: exchange, material culture and colonialism in the Pacific. Cambridge - London: Mass - Harvard University Press.

42. TODOROV, Cvetan. 1994. Mi i Drugi. Francuska misao o ljudskoj raznolikosti. Beograd: XX vek (odabrana poglavlja)

Predmet u nastavnom programu:
Šifra studija Naziv studija Razina studija Semestar izvođenja Obavezni/Izborni
6 Etnologija i kulturna antropologija prijediplomski 2 obavezni

Legenda

  • P - Predavanja
  • S - Seminar