Skoči na glavni sadržaj

Sadržaj predmeta

Moderne teorije povijesti književnosti

Šifra:
69670
Visoko učilište:
Filozofski fakultet
ECTS bodovi:
4.0
Opterećenje:
30(P)
Nositelji:

izv. prof. dr. sc. Ivana Latković

Izvođači:

izv. prof. dr. sc. Ivana Latković (P)

Opis predmeta:
Naziv studija: Dodiplomski studij južne slavistike Naziv predmeta: Poredbena povijest južnoslavenskih književnosti Naziv kolegija: Moderne teorije povijesti književnosti Ime nastavnika: dr. sc. Zvonko Kovač, red. prof. ECTS-a: 4 Jezik: hrvatski Trajanje: 1 semestar (ljetni) Status: obavezan za studente VI. semestra dodiplomskoga studija južne slavistike, a vanjski izborni za studente kroatistike i svih slavističkih studija te za studente komparativne književnosti i srodnih studija Oblik nastave: 2 sata predavanja Uvjeti za upis kolegija: Odslušani kolegiji iz književnosti I. do V. semestra matičnoga studija Sadržaj kolegija: U suvremenom studiju književnosti, problemi književno-povijesnoga razumijevanja i sistematizacije (od zavičajne i nacionalne do međukulturne i komparativne književnosti) izdvajaju se specifičnim interslavenskim suodnosima, osobito odnosima pojedinih književnosti i kultura prema međusobno susjednim književnostima i kulturama (srodnost jezika, povijesna i prostorna povezanost). Stoga se studente upoznaje s tradicionalnim i suvremenim književno-povijesnim i komparatističkim pristupima, od koncepcija studija slavistike i studija nacionalnih književnosti, preko metodologija poredbene povijesti do teorije interkulturne povijesti književnosti, kulturalnih i postkolonijalnih studija. Pored iznošenja teorijskih koncepcija predavanja se proširuju problemskim (prema pojedinom teorijskom pitanju), odnosno poredbenim pregledom kanonskih pisaca i tekstova iz južnoslavenskih književnosti XX. stoljeća, zavisno od interesa i predznanja studenata. Ciljevi kolegija: Cilj je kolegija pobliže upoznavanje studenata s koncepcijama, problemima i literaturom književnopovijesnoga studija književnosti (nacionalnoga i poredbenoga, odnosno interkulturalnoga), kao i s osnovama južnoslavenske poredbene i interkulturne književnosti. Uloga kolegija u studiju: Studentima južne slavistike ovim se kolegijem nude teorijske osnove njihova dvojezičnoga i višekulturalnoga studija književnosti - uz razradu metodoloških pitanja nacionalne povijesti književnosti i regionalne književne komparatistike, daju se osnovni poredbeni uvidi u kulturne i književne suodnose južnoslavenske međuknjiževne zajednice, s osobitim naglaskom na središnje književnosti policentričnoga jezičnog područja. Studentima ostalih studijskih grupa kolegij može koristiti kulturi teorijskoga razgovora o povijesti književnosti, kao i boljem razumijevanju relacija hrvatske sa susjednim južnoslavenskim književnostima. Studentske obveze i ispiti: Kontrolni kolokviji iz gradiva s predavanja tijekom semestra te usmeni ispit - obavezni pisani ekscerpti iz 15 rasprava iz obavezne (10) i dopunske literature (5), od kojih se na 5 odgovara usmeno. Literatura: Osnovna (obavezna, selektivno): 1. Jurij Tinjanov, Pitanja književne povijesti, (O književnoj evoluciji), Matica hrvatska, Zagreb, 1998. ili Feliks Vodička, Strukturalna književna povijest, Prijevod Predrag Jirsak (tipkoskript). 2. Hans Robert Jauss, Povijest književnosti kao izazov znanosti o književnosti, Miroslav, Beker, Suvremene književne teorije, SNL, Zagreb, 1986. / Hans Robert Jauss, Poetski tekst u mijeni horizonta razumijevanja, Filozofska hermeneutika, Biblioteka Scopus, Zagreb, 1998. 3. Zoran Konstantinović, Uvod u uporedno proučavanje književnosti, selektivno: Komparatistika u sadašnjem trenutku nauke o književnosti, Interliterarnost u književnom tekstu, SKZ, Beograd, 1984./Zoran Konstantinović, Vergleichende Litarturwissenschaft, Peter Lang, Bern-Paris, 1988. 4. Miroslav Beker, Uvod u komparativnu književnost, selektivno, Školska knjiga, Zagreb, 1995. /Gvozden Eror, Književne studije i domen komparatistike, selektivno, Institut za književnost i umetnost, Mali Nemo, Beograd, Pančevo, 2007. 5. Zvonko Kovač, Međuknjiževne rasprave - Poredbena i/ili interkulturna povijest književnosti, Službeni glasnik, Beograd, 2011. (zamjenska literatura za predavanja, na Omegi) 6. Dionyz Ďurišin, Čo je svetovna literatura, Obzor, Bratislava, 1992./ Kako pisati literarno zgodovino danes? Ur. Darko Dolinar i Marko Juvan, selektivno, SAZU, Ljubljana 2003. 8. Komparativna književnost, Priredio Armando Gnisci, DKKM&MAGOR, Skopje, 2006. ili: Komparativna književnost : hrestomatija / Priređivač Sonja Stojmenska - Elzeser, Evro-Balkan Presss, Skopje, 2007. Dopunska (kraći izbor, na predavanjima opširnije): 1. Aleksandar Flaker, Književne poredbe, Naprijed, Zagreb, 1968. (Povijest nacionalne književnosti i poredbeno proučavanje, Je li poredbeno proučavanje slavenskih književnosti zasebna disciplina?) 2. Zdenko Škreb, Mjesto i značenje Emila Staigera u njemačkoj nauci o književnosti, Književne studije i rasprave, Alfa, Zagreb, 1998./Viktor Žmegač, Književnost i zbilja, Školska knjiga, Zagreb, 1982. (Sistematika spoznaja o književnosti, Spoznajni interes književne historiografije ) 3. Zdenko Lešić, Književnost i njena istorija, Veselin Masleša, Sarajevo, 1985. / Zdenko Lešić, Nova čitanja - Poststrukturalistička čitanka, selektivno, Buybook, Sarajevo 2003. 4. Milivoj Solar, Paradigma povijesti književnosti, Izabrana djela, Uvod u filozofiju književnosti, Golden marketing - Tehnička knjiga, Zagreb, 2004. ili: Milivoj Solar, Eseji o fragmentima, Prosveta, Beograd, 1985. (Pretpostavke povijesti književnosti, Granice paradigme povijesti književnosti) 5. Anton Ocvirk, Teorija primerjalne literarne zgodovine, Ljubljana, 1936. (novo CD-izdanje). 6. Paul Van Tieghem (P. Van Tigem), Uporedna književnost, Naučna knjiga, Beograd, 1955. 7. Cl. Pishois-A.M.Rousseau, Komparativna književnost, Matica hrvatska, Zagreb, 1973. Anton Ocvirk, Teorija primerjalne literarne zgodovine, Ljubljana, 1936. (novo CD-izdanje). 8. Teorija istorije književnosti, SANU, Beograd, 1986. 9. Bojan Ničev, Osnovi na sravnitelnoto literaturoznanie, Nauka i iskustvo, Sofija, 1986. 10. Komparativno proučavanje jugoslavenskih književnosti I-III, ur. Ernest Fišer-Franjo Grčević, Varaždin-Zagreb, 1983-1988./Komparativno proučavanje jugoslavenskih književnosti 4, Zavod za znanost o književnosti Filozofskoga fakulteta u Zagrebu, Zagreb, 1991. 11. Peter V. Zima, Komparatistik, Francke Verlag, Tübingen, 1992. 12. Leksikon savremene kulture, Teme i teorije, oblici i institucije od 1945. do danas, prir. Ralf Schnel, Plato Books, Beograd, 2008. (odabrani pojmovi: alteritet, globalizacija, interkulturalnost, književnost imigranata, književnost manjina, komparatistika, poetika, postkolonijalizam, i dr.). 13. Angelika Corbineau-Hoffmann, Einführung in die Komparatistik, E. Schmidt Verlag, Berlin, 2000. 14. Dionyz Durišin, Theory of Interliterary Process, VEDA, SAoS, Bratislava, 1989./ Dioniz Durišin, Osobitne medziliterarne spoločenstva 5, Slovanske literaturi, SAV, Bratislava, 1992. 15. Alois Wierlacher, Das Fremde und das Eigene, Prolegomena zu einer interkulturellen Germanistik, Iudicum Verlag, München, 2001./Interkulturna hermeneutika, Kultura, 82-83, Beograd, 1988. 16. Zoran Konstantinović, Intertekstualna komparatistika, selektivno, Narodna knjiga, Alfa, 2002. 17. Dean Duda, Kulturalni studiji, Ishodišta i problemi, AGM, Zagreb, 2002./ Kulturalni studiji i drugo, Razlika/Difference, Časopis za kritiku i umjetnost teorije, Tuzla, 2003. 18. Vladimir Biti, Teorija i postkolonijalno stanje, Prošla sadašnjost, Priredili Nenad Ivić - Vladimir Biti, naklada MD, Zagreb, 2003./ Marko Juvan, Svetovni literarni sistem, Primerjalna književnost, 32.2 (2009), 181-212. /Ivan Majić, Književnost globalizacije ili globalizacija književnosti? Književna smotra, 41 (2009), 153(3); 3-9. 19. Vesna Mikolič, Struktura međuetničke osviještenosti u multikulturalnome okruženju, Jezik i identiteti : zbornik, ur. Jagoda Granić, Hrvatsko društvo za primjenjenu lingvistiku, Zagreb-Split, 2007. , str. 357-364. (Opšrinije: Vesna Mikolić, Jezik v zrcalu kultur, Založba Annales, Koper, 2004.) 20. Anita Peti-Stantić, Jezik naš i/ili njihov, Vježbe iz poredbene povijesti južnoslavenskih standardizacijskih procesa, Srednja Europa, Zagreb, 2008. 21. Preseganje meje, ur. Miran Hladnik, selektivno, Slavistično društvo Slovenije, Ljubljana, 2006. 22. Medkulturni dialog kot temeljna vrednota EU, ur. Vesna Mikolič i Krištof Jacek Kozak, Založba Annales, Koper, 2008. 23. Tomo Virk, Primerjalna književnost na prelomu tisočletja, Kritični pregled, selektivno, Studia litteraria / Založba ZRC, ZRC SAZU, Ljubljana, 2007. ili: Zbornik postkolonijalnih študij, selektivno, Izbor i pogovor Nikolai Jeffs, Krtina, Ljubljana 2007./Primerjalna književnost (Ljubljana), 32.2 (2009). 24. Treći hrvatsko-slovenski slavistički skup, ur. Anita Peti-Stantić, selektivno, FF pres, Zagreb, 2009. 25. Četrto slovensko-hrvaško slavistično srečanje, ur. Miran Hladnik, Ljubljana, 2009. Okvirni raspored rada po tjednima (u dogovoru sa studentima može biti promijenjen): : 1. tjedan: - popis i upoznavanje studenata - aktualna preobrazba slavističkih/južnoslavističkih studija - stari i novi modeli studija, južnoslavistički studiji kod nas, u regiji i u svijetu 2. tjedan: - slavenska književna komparatistika: slavistički studiji i komparativna književnost; južnoslavenska/slavenska narodna književnost i mogućnosti poredbene analize (V. Jagić), slavenska poredbena književnost, slavenstvo u doba turskih osvajanja (R. Jakobson), južnoslavenske književnosti, moderna i avangarda u književnostima jugoistočne Europe (R. Lauer) - upoznavanje sa strukturom kolegija i s osnovnom literaturom 3. tjedan: - paradigme povijesti nacionalne književnosti - pretpostavke i granice paradigme povijesti književnosti (M. Solar), sistematika (medodologija) povijesti književnosti (Z. Lešić, V. Žmegač), upoznavanje sa suvremenim konceptima povijesti književnosti (M. Juvan) - metodološki pluralizam suvremene povijesti književnosti, koncepti objektivnosti i linearnosti, ideja cjeline 5. tjedan: - regionalna (zavičajna) književnost i regionalna komparatistika - regionalna književnost - književnost regije i komparativni studiji; kompleksnost književnih tekstova i procesa te suvremene znanosti o književnosti (J. Pogačnik); pitanja odnosa nacionalne poredbene povijesti slavenskih, odnosno južnoslavenskih književnosti; prikaz projekta Komparativno proučavanje jugoslavenskih/južnoslavenskih književnosti (F. Grčević) - analize teorijskih tekstova u vidu manjeg kolokvija 4. tjedan: - osnove poredbene književnosti (glavni pojmovi i predstavnici) - upoznavanje sa studentima dostupnim teorijama poredbene komparativne književnosti; o pojmovima: poredbena književnost, poredbena povijesti književnosti, poredbena znanost o književnosti; moderni sustavi književnopovijesne sistematizacije književnosti, - predstavnici : poredbena književnost poslije utemeljitelja studija Hergešića i Ocvirka: A. Flaker, Z. Konstantinović, J. Kos, D. Ďurišin, M. Beker i dr. 6. tjedan: - predavanje Poredbena analiza tekstova iz srodnih jezika i kultura - povijest književnosti kao povijest reprezentativnih tekstova u njihovu poredbenom suodnosu; obnova metodoloških diskusija; pitanja periodizacije i kanona u svjetlu književne komparatistike 7. tjedan: - predavanje: Poredbena i/ili interkulturna povijest književnosti - upoznavanje s osnovnim metodološkim pretpostavkama teorije interliterarnog sistema (D. Ďurišin) i interkulturne hermeneutike (A. Wierlacher) 8. tjedan: - predavanje Južnoslavenski interkulturni konteksti - slavenske međuknjiževne zajednice - kriteriji definiranja i elementarne forme i funkcije manifestiranja međuknjiževnih zajednica ; standardni i specifični južnoslavenski interkulturni konteksti u dijakronijskoj perspektivi 9. tjedan: - predavanje Interkulturna povijest književnosti - interkulturna interpretacija - empirijska i intencijska interkulturalnost; interkulturni dijalog, interkulturna kompetencija i komunikacija, transdiferencijalno tumačenje - analize teorijskih tekstova u vidu manjeg kolokvija 10. tjedan: - predavanje Kritička recepcija među južnoslavenskim kulturama - osnove teorije recepcije; modeli odnosa među južnoslavenskim kulturama; interkulturalnost časopisa 11. tjedan: - predavanje Poredbeni pregledi južnoslavenskih književnosti između nacionalne i evropske književnosti - južnoslavenske književnosti u europskom kontekstu; poredbeno-kontrastivna slika južnoslavenskih književnosti kroz razdoblja; kritički prikaz dosadašnjih pregleda 12. tjedan: - predavanje Poredbena povijest južnoslavenskih književnosti 20. st. - dijakronijski kontinuiteti, sinkronijski presjeci, poetike i tendencije; zajednički časopisi, inicijative i izdanja, prijevodi - poredbena sistematizacija književnopovijesnoga (pred) znanja studenata usmenim pripitivanjem 13. tjedan: -predavanje: Poredbeni aspekti suvremene književnosti (južnoslavenske, svjetska) 14. tjedan: - predavanje Problemi suvremene književne komparatistike - kriza književno-povijesnoga uvida i kritika suvremene komparatistike, novi oblici književne komunikacije - analize teorijskih tekstova u vidu manjeg pismenog kolokvija 15. tjedan: završno predavanje Poredbena i/ili interkulturna književnost - komentari i ocjene kolokvija
Ishodi učenja:

1. Kritički prosuđivati te zastupati mišljenje o metodološkim pitanjima proučavanja bliskih i srodnih književnosti.

2. Preispitati i valorizirati sinkronijski presjek književnih pojavnosti u južnoslavenskom kontekstu.

3. Kritički preispitati i zastupati mišljenje o književnim i kulturnim procesima u okviru poredbene povijesti južnoslavenskih jezika i književnosti.

4. Integrirati znanje o interliterarnim procesima i kritički zastupati mišljenje o interkulturnom razumijevanju južnoslavenskog prostora.

5. Korelativno kreirati i prezentirati književne srodnosti i razlike južnoslavenskoga (srednjoeuropskoga i balkanskoga) prostora.

6. Raspoznati procese međukulturne književnosti u širem europskom i svjetskom kontekstu

Predmet u nastavnom programu:
Šifra studija Naziv studija Razina studija Semestar izvođenja Obavezni/Izborni
2 Nederlandistika prijediplomski 1 izborni
5 Češki jezik i književnost prijediplomski 1 izborni
6 Etnologija i kulturna antropologija prijediplomski 1 izborni
7 Filozofija prijediplomski 1 izborni
8 Filozofija prijediplomski 1 izborni
14 Indologija prijediplomski 1 izborni
15 Informacijske znanosti prijediplomski 1 izborni
16 Informacijske znanosti prijediplomski 1 izborni
18 Komparativna književnost prijediplomski 1 izborni
19 Komparativna književnost prijediplomski 1 izborni
23 Lingvistika prijediplomski 1 izborni
24 Pedagogija prijediplomski 1 izborni
25 Pedagogija prijediplomski 1 izborni
31 Psihologija prijediplomski 1 izborni
34 Slovački jezik i književnost prijediplomski 1 izborni
35 Sociologija prijediplomski 1 izborni
36 Sociologija prijediplomski 1 izborni
41 Turkologija prijediplomski 1 izborni
42 Ukrajinski jezik i književnost prijediplomski 1 izborni
51 Judaistika prijediplomski 1 izborni
51 Judaistika prijediplomski 1 izborni
59 Talijanistika prijediplomski 1 izborni
5 Češki jezik i književnost prijediplomski 2 izborni
7 Filozofija prijediplomski 2 izborni
8 Filozofija prijediplomski 2 izborni
19 Komparativna književnost prijediplomski 2 izborni
31 Psihologija prijediplomski 2 izborni
34 Slovački jezik i književnost prijediplomski 2 izborni
35 Sociologija prijediplomski 2 izborni
2 Nederlandistika prijediplomski 3 izborni
5 Češki jezik i književnost prijediplomski 3 izborni
7 Filozofija prijediplomski 3 izborni
8 Filozofija prijediplomski 3 izborni
14 Indologija prijediplomski 3 izborni
15 Informacijske znanosti prijediplomski 3 izborni
16 Informacijske znanosti prijediplomski 3 izborni
18 Komparativna književnost prijediplomski 3 izborni
19 Komparativna književnost prijediplomski 3 izborni
23 Lingvistika prijediplomski 3 izborni
24 Pedagogija prijediplomski 3 izborni
31 Psihologija prijediplomski 3 izborni
32 Rumunjski jezik i književnost prijediplomski 3 izborni
34 Slovački jezik i književnost prijediplomski 3 izborni
35 Sociologija prijediplomski 3 izborni
36 Sociologija prijediplomski 3 izborni
41 Turkologija prijediplomski 3 izborni
51 Judaistika prijediplomski 3 izborni
59 Talijanistika prijediplomski 3 izborni
5 Češki jezik i književnost prijediplomski 4 izborni
7 Filozofija prijediplomski 4 izborni
8 Filozofija prijediplomski 4 izborni
19 Komparativna književnost prijediplomski 4 izborni
31 Psihologija prijediplomski 4 izborni
34 Slovački jezik i književnost prijediplomski 4 izborni
35 Sociologija prijediplomski 4 izborni
36 Sociologija prijediplomski 4 izborni
2 Nederlandistika prijediplomski 5 izborni
5 Češki jezik i književnost prijediplomski 5 izborni
7 Filozofija prijediplomski 5 izborni
8 Filozofija prijediplomski 5 izborni
13 Hungarologija prijediplomski 5 izborni
15 Informacijske znanosti prijediplomski 5 izborni
16 Informacijske znanosti prijediplomski 5 izborni
18 Komparativna književnost prijediplomski 5 izborni
19 Komparativna književnost prijediplomski 5 izborni
23 Lingvistika prijediplomski 5 izborni
24 Pedagogija prijediplomski 5 izborni
31 Psihologija prijediplomski 5 izborni
32 Rumunjski jezik i književnost prijediplomski 5 izborni
34 Slovački jezik i književnost prijediplomski 5 izborni
35 Sociologija prijediplomski 5 izborni
36 Sociologija prijediplomski 5 izborni
38 Švedski jezik i kultura prijediplomski 5 izborni
41 Turkologija prijediplomski 5 izborni
44 Južnoslavenski jezici i književnosti, Bugaristika - Makedonistika prijediplomski 5 obavezni
45 Južnoslavenski jezici i književnosti, Bugaristika - Slovenistika prijediplomski 5 obavezni
46 Južnoslavenski jezici i književnosti, Bugaristika - Srbistika prijediplomski 5 obavezni
47 Južnoslavenski jezici i književnosti, Makedonistika - Slovenistika prijediplomski 5 obavezni
48 Južnoslavenski jezici i književnosti, Makedonistika - Srbistika prijediplomski 5 obavezni
49 Južnoslavenski jezici i književnosti, Slovenistika - Srbistika prijediplomski 5 obavezni
51 Judaistika prijediplomski 5 izborni
59 Talijanistika prijediplomski 5 izborni
5 Češki jezik i književnost prijediplomski 6 izborni
7 Filozofija prijediplomski 6 izborni
8 Filozofija prijediplomski 6 izborni
19 Komparativna književnost prijediplomski 6 izborni
31 Psihologija prijediplomski 6 izborni
34 Slovački jezik i književnost prijediplomski 6 izborni
35 Sociologija prijediplomski 6 izborni
36 Sociologija prijediplomski 6 izborni
7 Filozofija prijediplomski 7 izborni
8 Filozofija prijediplomski 7 izborni
7 Filozofija prijediplomski 8 izborni
8 Filozofija prijediplomski 8 izborni

Legenda

  • P - Predavanja