Skoči na glavni sadržaj

Sadržaj predmeta

Antropologija mjesta i prostora

Šifra:
69742
Visoko učilište:
Filozofski fakultet
ECTS bodovi:
5.0
Opterećenje:
30(P) + 30(S)
Nositelji:

doc. dr. sc. Boštjan Kravanja

Izvođači:

doc. dr. sc. Boštjan Kravanja (P, S)

Opis predmeta:
Cilj: Cilj kolegija je upoznavanje studenata s osnovnom terminologijom, konceptima i teorijama antropologije mjesta i prostora; primjena usvojenog znanja kroz samostalno istraživanje (odabir teme, prikupljanje i proučavanje literature, razrada metodologije, provedba istraživanja, prikaz rezultata istraživanja u pisanom i usmenom obliku); razvijanje vještine usmenog izlaganja zadanog teksta i pripremanja kraćih rasprava. Metode podučavanja: Kolegij se sastoji od predavanja i seminara. Na predavanjima se uz obrađivanje određene teme predviđaju kraće rasprave studenata. Na seminarima se potiče kritičko čitanje literature, usmeno izlaganje unaprijed pripremljenog teksta u zadanim vremenskim okvirima te rasprava o određenim temama (teorije, pojmovi, metodologija, studije slučaja). Za rasprave će se studenti pripremati zajednički unutar manjih grupa ili samostalno analizirajući zadane tekstove. U okviru seminarske nastave studenti će se pripremati te potom provesti terensko istraživanje, koristeći kvalitativne metode (intervju, sudjelovanje s promatranjem). Predviđeno je gostujuće predavanje, a ovisno o interesima studenata i posjet relevantnoj instituciji. Metode ocjenjivanja: Ispit se sastoji od pismenog i usmenog dijela. Pismenom ispitu mogu pristupiti studenti koji su bili redoviti na nastavi (toleriraju se dva izostanka s predavanja i dva izostanka sa seminara) i ispunili sve seminarske obaveze. Usmenom ispitu pristupa se nakon položenog pismenog ispita. Konačnu ocjenu čine: 1. Pismeni i usmeni ispit: 50% 2. Aktivnost u radu seminara i pismeni radovi (priprema za istraživanje, istraživanje, građa i rezultati istraživanja): 50%
Obavezna literatura:

1. Augé, M. 2001. Nemjesta. Uvod u moguću antropologiju supermoderniteta. Karlovac: Naklada DAGGK.

2. Čapo, J. i V. Gulin Zrnić, ur. 2011. Mjesto, nemjesto : interdisciplinarna promišljanja prostora i kulture. Zagreb : Institut za etnologiju i folkloristiku ; Ljubljana : Inštitut za antropološke študije, Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti. (odabrana poglavlja)

3. Feld, S. i K. H. Basso, ur. 1996. Senses of place. Santa Fe, New Mexico: School of American Research Advanced Seminar Series. (odabrana poglavlja)

4. Gupta, A. i J. Ferguson, ur. 1997. Culture, Power, Place. Explorations in Critcal Anthropology. Durham, London: Duke University Press. (odabrana poglavlja)

5. Hirsch, E. i M. O'Hanlon, ur. 1995. The Anthropology of Landscape. Perspectives on Place and Space. Oxford: Oxford University Press. (odabrana poglavlja)

6. Low, S. M. i D. Lawrence-Zuniga, ur. 2003. The Anthropology of Space and Place : Locating Culture. Oxford, Malden, Mass.: Blackwell Publishing. (odabrana poglavlja)

Preporučena literatura:

7. Atkinson, D. et al., ur. 2008. Kulturna geografija : kritički rječnik ključnih pojmova. Zagreb: Disput

8. Appadurai, Arjun. 1986. Theory in anthropology: Center and Periphery. Comparative Studies in Society and History, 28(2): 356-361.

9. Appadurai, Arjun. 1988. Introduction : Place and Voice in Anthropological Theory. Cultural Anthropology, 3(1):16-20.

10. Appadurai, Arjun. 1996. Modernity at Large. Cultural Dimensions of Globalization. Minnesota: University of Minnesota.

11. Ashworth, G. J. i P. J. Larkham, ur. 1994. Building a new heritage: tourism, culture and identity in the new Europe. London: Routledge

12. Bachelard, G. 2000. Poetika prostora. Zagreb: Ceres

13. Belaj, V. 2008. Sacred Tripartite Structures in Croatia. U Space and Time in Europe : East and West, Past and Present, ur. M. Mencej, 305-319. Ljubljana: Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo, Filozofska fakulteta.

14. Bender, B. 1993. Lanscape: Politics and Pespectives. Berg: Providence

15. Boudon, P. 2006. O arhitektonskom prostoru. Zagreb: Institut za povijest umjetnosti

16. Brkljačić, M. i S. Prlenda, ur. 2006. Kultura pamćenja i historija. Zagreb: Golden marketing i Tehnička knjiga

17. Casey, E. S. 1995. The Fate of Place: A Philosophical History. Berkely: Unversity of Californa Press

18. Connerton, P. 2004. Kako se društva sjećaju. Zagreb: Antibarbarus (Biblioteka Electa)

19. Cresswell, T. 2004. Place : a short introduction. Oxford: Blackwell Publishing

20. Čapo Žmegač, J. 2002. Srijemski Hrvati. Etnološka studija migracije, identifikacije i interakcije. Zagreb: Durieux

21. Čapo Žmegač, J., V. Gulin Zrnić i G. P. Šantek, ur. 2007. Etnologija bliskoga : poetika i politika suvremenih terenskih istrazivanja. Zagreb: Institut za etnologiju i folkloristiku ; Jesenski i Turk

22. De Certeau, M. 2003. Invencija svakodnevice. Zagreb: Naklada MD

23. Frykman, J. 2002. Place for Something Else: Analysing a Cultural Imaginary. Ethnologia Europaea 32(2): 47-68

24. Frykman, J. i N. Gilje, ur. 2003. Being There. New Perspectives on Phenomenology and the Analysis of Culture. Lund: Nordic Academic Press

25. Frykman, J. 2004. Making Sense of Memory: Monuments and Landscape in Croatian Istria. Ethnologia Europaea 33(2), 107-120

26. Graham, B. i C. Nash, ur. 2000. Modern historical geographies. Harlow: Pearson

27. Graham, B., ur. 1998. Modern Europe: Place, culture and identity. London: Arnold

28. Graham, B., G. Ashworth i J. Tunbridge 1999. A Geography of Heritage: Power, Culture and Economy. London: Arnold

29. Gulin Zrnić, V. 2009. Kvartovska spika : značenja grada i urbani lokalizmi u Novom Zagrebu. Zagreb: Institut za etnologiju i folkloristiku & Naklada Jesenski i Turk

30. Gulin Zrnić, V. 2004. Moj dom: stvaranje mjesta u novozagrebačkom prostoru. Život umjetnosti : časopis za suvremena likovna zbivanja, 38(73): 40-53

31. Gustafson, Per. 2001. Meanings of Place : Everyday experience and theoretical conceptualizations. Journal of Environmental Psychology, 21:5-16.

32. Hubbard, P., R. Kitchin i G. Valentine 2003. Key Thinkers on Space and Place. London: Sage Publications

33. Hjemdahl, K. M. 2002. History as a Cultural Playground. Ethnologia Europea, 32(2): 105-124

34. Hjemdahl, K. M. i N. Škrbić Alempijević 2006. Kako "misliti u hodu" na proslavi Dana mladosti? Fenomenološki pristup Kumrovcu. U: Etnologija bliskoga: poetika i politika suvremenih terenskih istraživanja, ur. J. Čapo Žmegač, V. Gulin Zrnić i G. P. Šantek, 139-165. Zagreb: Institut za etnologiju i folkloristiku, Naklada Jesenski i Turk

35. Kokot, Waltraud. [s. a.] Culture and Space : anthropological approaches., http://www.uni-hamburg.de/ethnologie/es_9_1_artikel1.pdf

36. Kozorog, M. 2009. Prostori turizma. U Antropologija turistične destinacije v nastajanju : prostor, festivali in lokalna identiteta na Tolminskem, 37-68. Ljubljana: Filozofska fakulteta, Univerza v Ljubljani

37. Lefebvre, H. 1991. The production of space. Oxford: Donald Nicholson-Smith Blackwell

38. Lipovac, N. 1997. Space and place. Prostor, 13(1): 1-34

39. Lončar, Sanja. 2014. Što i kako s Banijom ili Banovinom dva desetljeća poslije? Baština, sjećanje i identitet na prostorima stradalima u Domovinskome ratu (1991. - 1995.). U: Ponovno iscrtavanje granica: transformacije identiteta i redefiniranje kulturnih regija u novim političkim okolnostima, ur. M. Belaj, Z. Čiča, T. Poreta i N. Škrbić Alempijević. Zagreb, Hrvatsko etnološko društvo, Slovensko etnološko društvo. (u postupku objavljivanja)

40. Low, S. M. 2000. On the plaza : the politics of public space and culture. Austin: University of Texas Press

41. Low, S. M. i N. Smith 2005. The politics of public space. London: Routledge

42. Low, S. M., D. Taplin i S. Scheld 2005. Rethinking Urban Parks : public space and cultural diversity. Austin: University of Texas Press

43. Low, S. M., D. Taplin i S. Scheld 2005. Anthropological Methods for Assessing Cultural Values. U Rethinking Urban Parks : public space and cultural diversity, 175-193

44. Low, S. M. i V. Gulin Zrnić, ur. 2006. Promišljanje grada : studije iz nove urbane antropologije. Zagreb: Naklada Jesenski i Turk

45. Low, S. M. 2006. Smještanje kulture u prostor : Društvena proizvodnja i društveno oblikovanje prostora u Kostarici. U Promišljanje grada : studije iz nove urbane antropologije, ur. S. M. Low i V. Gulin Zrnić, 91-123. Zagreb: Naklada Jesenski i Turk

46. Massey, D. 1994. Space, place and gender. Cambridge: Poliy Press

47. Marić, M. i O. Grgurević 2007. Krajobraz - suvremena europska kretanja, slovenski model i iskustva, stanje u Hrvatskoj. Prostor, 34(2):272-281

48. Mencej, M., ur. 2008. Space and time in Europe : East and West, Past and Present. Ljubljana: Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo, Filozofska fakulteta

49. Mountcastle, A. i D. Danon. 2001. Coming "Home" : Identity and place in post war Croatia. Narodna umjetnost : hrvatski časopis za etnologiju i folkloristiku, 38(1): 105-118

50. Munro, Moira i Ruth Madigan. 1999. Negotiating Space in the Family Home. U At Home : An Anthropology of Domestic Space, ur. Irene Cieraad, 107-117. New York: Syracuse University Press

51. Muraj, A. 1989. Živim znači stanujem : etnološka studija o kulturi stanovanja u žumberačkim Sošicama. Zagreb: Hrvatsko etnološko društvo, Zavod za istraživanje folklora; Ljubljana: Znanstveni inštitut Filozofske fakultete v Ljubljani

52. Pennartz, Paul J. J. 1999. Home : The Experience of Atmosphere. U At Home : An Anthropology of Domestic Space, ur. Irene Cieraad, 95-106. New York: Syracuse University Press

53. Potkonjak, S. i T. Pletenac 2007. Grad i ideologija: "kultura zaborava na primjeru grada Siska. Studia ethnologica Croatica, 19(1): 171-197

54. Povrzanović Frykman, M. 2002. Violence and the Re-discovery of Place. Ethnologia Europaea 32(2), 69-88

55. Radić, A. 1936 (1897). Osnova za sabiranje i proučavanje građe o narodnom životu. U Sabrana djela dr. Antuna Radića I., 3-85. Zagreb: Seljačka sloga

56. Rihtman-Auguštin, D. 1988. Etnologija naše svakodnevice. Zagreb: Školska knjiga

57. Rihtman-Auguštin, D. 2000. Ulice moga grada : antropologija domaćeg terena. Beograd: Biblioteka XX vek

58. Senjković, R. i I. Pleše, ur. 2004. Etnografije interneta. Zagreb: Institut za etnologiju i fokloristiku, Ibis Grafika

59. Stewart, P. J. i A. Strathern, ur. 2003. Landscape, Memory and History. Anthropological Perspectives. London: Pluto Press.

60. Škrbić Alempijević, N. i K. M. Hjemdahl, ur. 2006. O Titu kao mitu. Proslava Dana mladosti u Kumrovcu. Zagreb: FF Press i Srednja Europa

61. Urry, J. 1995. Consuming places. London: Routledge

62. Ursić, Sara. 2009. Mjesta i nemjesta u suvremenim konceptualizacijama prostora. Društvena istraživanja, 18(6):1131-1151

63. Ward, Sally. 2003. On Shifting Ground : Changing Formulations of Place in Anthropology. Australian Journal of Anthropology, 14(1):80-97

64. Zbornik za narodni život i običaje Južnih Slavena (ZNŽO) 1896- . (monografije: Bukovica, Poljica, Trebarjevo, Kastavština, Kralje, Lobor, Samobor, Otok, Varoš, Prigorje, Vrbnik na otoku Krku). Zagreb: JAZU/HAZU

65. Zlatar, A. 2008. Prostor grada, prostor kulture : eseji iz kulturne politike. Zagreb: Naklada Ljevak

Predmet u nastavnom programu:
Šifra studija Naziv studija Razina studija Semestar izvođenja Obavezni/Izborni
6 Etnologija i kulturna antropologija prijediplomski 5 izborni

Legenda

  • P - Predavanja
  • S - Seminar