Skoči na glavni sadržaj

Sadržaj predmeta

Antropologija religije

Šifra:
69743
Visoko učilište:
Filozofski fakultet
ECTS bodovi:
5.0
Opterećenje:
30(P) + 30(S)
Nositelji:

prof. dr. sc. Marijana Belaj

Izvođači:

prof. dr. sc. Marijana Belaj (P, S)

Opis predmeta:
Cilj: Studenti stječu uvid u istraživanje religije i religioznosti u kulturnoantropološkoj perspektivi. To uključuje upoznatost s poviješću i razvojem koncepata i pristupa u antropološkom istraživanju religije, te s različitim aspektima religijskog života koji su njima obuhvaćeni. U okviru kolegija posebno se naglašavaju današnja disciplinarna strujanja povezana s dinamikom suvremenih religijskih procesa. Konačni je cilj kolegija osposobiti studente da primjene i kritički provjere stečena znanja u okviru vlastitog manjeg istraživačkog projekta o odabranom religijskom fenomenu. Metode podučavanja: Predavanja, seminarski rad, zadaće i vođene rasprave. Kontinuirano i aktivno praćenje nastave potiče se iniciranjem diskusija. U okviru seminarskoga dijela nastave studenti timski istražuju i prezentiraju zadaće u okviru provedbe vlastitog istraživačkog projekta te aktivno sudjeluju u vođenoj raspravi. Metode ocjenjivanja: Prati se zalaganje u vođenim raspravama na nastavi, kvaliteta planiranja i provedbe timskog istraživanja, kvaliteta pripreme za seminarsku nastavu te se evaluira seminarki esej i završnii pisani ispit. Usvojenost ishoda 1.-4. provjerava se pisanim ispitom, a ishoda 5.-9. seminarskim radom. Konačna ocjena iz kolegija je kumulativna: aktivno sudjelovanje na nastavi i priprema za nastavu 20%; seminarski rad 40%; pisani ispit 40%
Obavezna literatura:

1. BOWIE, Fiona. 22006. The Anthropology of Religion. An Introduction. Malden (MA) i Oxford: Blackwell Publishing (odabrana poglavlja).

2. BOWEN, John R. 42008. Religions in Practice. An Approach to the Anthropology of Religion. Boston : Pearson/Allyn and Bacon (odabrana poglavlja).

3. DE WALL MALEFIJT, Annemarie. 21989. Religion and Culture. An Introduction to Anthropology of Religion. Long Grove: Waveland Press Inc. (odabrana poglavlja)

5. LAMBEK, Michael, ur. 2002. A Reader in the Anthropology of Religion. Blackwell Publishing (odabrana poglavlja)

7. PANDIAN, Jacob. 1991. Culture, Religion, and the Sacred Self. A Critical Introduction to the Anthropological Study of Religion. New Jersey: Prentice Hall, Englewood Cliffs. (odabrana poglavlja)

Preporučena literatura:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

Ishodi učenja:

1. definirati i primijeniti osnovne pojmove i koncepcije u antropologiji religije

2. identificirati i raspraviti manifestacije religioznosti u kulturnom kontekstu

3. opisati začetke i razvoj antropoloških istraživanja religije

4. objasniti i usporediti temeljne pristupe i teorije u antropologiji religije i identificirati njihove glavne protagoniste

5. osmisliti i provesti jednostavno kvalitativno istraživanje odabranog religijskog fenomena

6. primijeniti smjernice etnološke i kulturnoantropološke etike u vlastitom istraživanju religijskih fenomena

7. primijeniti teorijske orijentacije i pristupe etnološkog i kulturnoantropološkog istraživanja religije u svojem istraživanju religijskih fenomena

8. identificirati i raspraviti religijske različitosti u svojem istraživanja

9. u zadanoj formi prezentirati svoje kvalitativno istraživanje, analizu i interpretaciju odabranog religijskog fenomena

Predmet u nastavnom programu:
Šifra studija Naziv studija Razina studija Semestar izvođenja Obavezni/Izborni
6 Etnologija i kulturna antropologija prijediplomski 5 izborni

Legenda

  • P - Predavanja
  • S - Seminar