Skoči na glavni sadržaj

Sadržaj predmeta

Razdoblja i vrste slovenske književnosti

Šifra:
77970
Visoko učilište:
Filozofski fakultet
ECTS bodovi:
4.0
Opterećenje:
15(P) + 15(S)
Nositelji:

izv. prof. dr. sc. Ivana Latković

Izvođači:

izv. prof. dr. sc. Ivana Latković (P, P, S)

Franko Burolo (P, S)

Opis predmeta:
Naziv studija: Studij južne slavistike (južnoslavenski jezici i književnosti) Naziv kolegija: Razdoblja i vrste slovenske književnosti Nastavnik: dr. sc. Zvonko Kovač, red. prof. ECTS-bodovi: 4 Jezik: hrvatski Trajanje: jedan semestar, zimski ili ljetni Status: obavezan za studente južne slavistike u V. ili VI. semestru, izborni kolegij za kroatiste i ostale slaviste Oblik nastave: predavanje, seminar Uvjeti za upis kolegija: pasivno poznavanje slovenskoga jezika Sadržaj kolegija: Uvodnim predavanjima predstavlja se osnovna literatura te se daje globalni prikaz novije slovenske književnosti (periodizacija, glavni predstavnici i djela, rodovi i vrste, poredbeni pregled s hrvatskom i bosanskom književnosti). U seminarima se analiziraju važniji tekstovi autora i vrsta modernizma, socijalnog realizma i ?druge moderne?, odnosno obnove modernizma, komentiraju prijevodi i čitaju studentski seminarski radovi o modernističkom slovenskom pjesništvu, kanonskim proznim i dramskim djelima te o esejističko-kritičkim tekstovima, nastalima okvirno od 1910. do 1950. godine. Izbor je ograničen, prije svega, djelima koja su prevedena na hrvatski (bosanski ili srpski) jezik, interesom studenata te konkretnim znanstvenim istraživanjima nastavnika. Cilj kolegija: Cilj je upoznavanje studenata s oblicima i tradicijom modernizma u južnoslavenskim književnostima XX. stoljeća, s osobitim obzirom na slovensku književnost (poeziju, prozu i dramu), esejistiku i književnu kritiku te povijest književnosti. Uloga kolegija u ukupnom kurikulumu: Kolegij je namijenjen prvenstveno studentima studija južne slavistike u svrhu proširenja korpusa tekstova iz slovenske književnosti, njihova kompetentnog tumačenja i (s)nalaženja na internetu, a kao izborni daje pregled i tumačenja kanonskih tekstova slovenskoga modernizma. Korištene metode: Naročita pozornost u predavanjima posvećuje se teorijskim aspektima povijesti nacionalne književnosti, s naglaskom na suodnose razdoblja, književnih opusa i vrsta, kanonskih tekstova i pisaca, a u seminarima se analiziraju tekstovi pojedinih autora; osim toga, otvara se i mogućnost korištenja slovenske Wikipedije (u redakciji M. Hladnika), prijevoda pojedinih jedinica te možebitnoga postavljanja istovjetna sadržaja na stranice Wikipedije na hrvatskom jeziku. Način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe kolegija: Semestralnim kolokvijem testira se početno poznavanje novije slovenske književnosti i moderne analize, a prilozima za seminarsku interpretaciju (kraćim referatima) prati se čitanje i tumačenje analiziranih tekstova. Oba načina kontrole u funkciji su intenzivnijega studiranja te pomažu određivanju obostranih očekivanja studenata i nastavnika. Ispitne obaveze: Održan referat (predan pisani koncept ili prezentacija) te usmeni ispit iz gradiva analizirana u seminarima (najmanje 5 do 8 pisaca, odnosno ključnih djela).
Obavezna literatura:

1. Janko Kos, Pregled slovenskega slovstva, DZS, 2002. (str. 195-358).

2. Slovenski roman, Mednarodni simpozij Obdobja - Metode in zvrsti, Ur. Miran Hladnik in Gregor Kocijan, Ljubljana, 5.-7. december 2002., Center za slovenščino kot drugi/tuji jezik, Ljubljana, 2003. (selektivno - o analiziranim romanima), kao i na: http://www.centerslo.net/l2.asp?L1_ID=4&L2_ID=38&LANG=slo

3. Franc Zadravec, Slovenski roman 20. stoletja, I-III, Murska Sobota-Ljubljana, 1997., 2002. i 2005. (selektivno - o analiziranim romanima)

4. Silvija Borovnik, Slovenska dramatika v drugi polovici 20. stoletja, Slovenska matica, 2005. (str. 41-141)

5. Irena Novak Popov, Novi sprehodi po slovenski poeziji, Ljubljana: Zveza društev Slavistično društvo Slovenije, 2014.

Preporučena literatura:

6. Anton Slodnjak, Slovensko slovstvo, Mladinska knjiga, Ljubljana, 1968.

7. Jože Pogačnik i Franc Zadravec, Istorija slovenačke književnosti, Nolit, Beograd, 1973.

8. Marija Mitrović, Pregled slovenačke književnosti, Izdavačka knjižnica Z. Stojanovića, Sremski Karlovci - Novi Sad, 1995.

9. Klemen Lah/Andreja Inkret, Slovenski literarni junaki, Mali leksikon, Ljubljana, Mladinska knjiga, 2002.

10. Izabrane slovenske drame, Izbor Branko Hećimović, Znanje, Zagreb, 1982.

11. Krešimir Nemec, Svet brez maske, U: Juš Kozak, Novele, Slovenska matica, Ljubljana, 1984.

12. Marko Juvan, Vezi besedila, Literatura, Ljubljana, 2000.

13. Irena Novak Popov, Sprehodi po slovenski poeziji, Litera, Maribor, 2003.

14. Miran Hladnik, Slovenski zgodovinski roman, Filozofska fakulteta: Ljubljana, 2009.

15. Nova slovenska lirika (Radoslav Dabo/Janko Kos), Konzor, Zagreb, 2002. (izabrani tekstovi)

Ishodi učenja:

1. klasificirati i opisati književnopovijesna razdoblja, definirati stilske formacije, periode i pravce

2. opisati i tumačiti osnovne kanonske tekstove slovenske književnosti prve polovice 20. stoljeća

3. objasniti sličnosti i razlike te odnose slovenske književnosti prema južnoslavenskima

4. integrirati stečena znanja iz metodologije književne povijesti u praksu interpretacije

5. povezati stečena znanja sa znanjima iz druge književnosti na studiju i/ili iz druge studijske grupe

6. objasniti danamiku razdoblja i vrsta u pojedinom periodu kao i u duljem vremenskom razdoblju

Predmet u nastavnom programu:
Šifra studija Naziv studija Razina studija Semestar izvođenja Obavezni/Izborni
2 Nederlandistika prijediplomski 1 izborni
4 Arheologija prijediplomski 1 izborni
5 Češki jezik i književnost prijediplomski 1 izborni
6 Etnologija i kulturna antropologija prijediplomski 1 izborni
7 Filozofija prijediplomski 1 izborni
8 Filozofija prijediplomski 1 izborni
14 Indologija prijediplomski 1 izborni
15 Informacijske znanosti prijediplomski 1 izborni
16 Informacijske znanosti prijediplomski 1 izborni
18 Komparativna književnost prijediplomski 1 izborni
19 Komparativna književnost prijediplomski 1 izborni
23 Lingvistika prijediplomski 1 izborni
24 Pedagogija prijediplomski 1 izborni
25 Pedagogija prijediplomski 1 izborni
31 Psihologija prijediplomski 1 izborni
34 Slovački jezik i književnost prijediplomski 1 izborni
35 Sociologija prijediplomski 1 izborni
36 Sociologija prijediplomski 1 izborni
41 Turkologija prijediplomski 1 izborni
42 Ukrajinski jezik i književnost prijediplomski 1 izborni
43 Arheologija prijediplomski 1 izborni
51 Judaistika prijediplomski 1 izborni
51 Judaistika prijediplomski 1 izborni
59 Talijanistika prijediplomski 1 izborni
5 Češki jezik i književnost prijediplomski 2 izborni
7 Filozofija prijediplomski 2 izborni
8 Filozofija prijediplomski 2 izborni
19 Komparativna književnost prijediplomski 2 izborni
31 Psihologija prijediplomski 2 izborni
34 Slovački jezik i književnost prijediplomski 2 izborni
35 Sociologija prijediplomski 2 izborni
2 Nederlandistika prijediplomski 3 izborni
4 Arheologija prijediplomski 3 izborni
5 Češki jezik i književnost prijediplomski 3 izborni
7 Filozofija prijediplomski 3 izborni
8 Filozofija prijediplomski 3 izborni
14 Indologija prijediplomski 3 izborni
15 Informacijske znanosti prijediplomski 3 izborni
16 Informacijske znanosti prijediplomski 3 izborni
18 Komparativna književnost prijediplomski 3 izborni
19 Komparativna književnost prijediplomski 3 izborni
23 Lingvistika prijediplomski 3 izborni
24 Pedagogija prijediplomski 3 izborni
31 Psihologija prijediplomski 3 izborni
32 Rumunjski jezik i književnost prijediplomski 3 izborni
34 Slovački jezik i književnost prijediplomski 3 izborni
35 Sociologija prijediplomski 3 izborni
36 Sociologija prijediplomski 3 izborni
41 Turkologija prijediplomski 3 izborni
43 Arheologija prijediplomski 3 izborni
45 Južnoslavenski jezici i književnosti, Bugaristika - Slovenistika prijediplomski 3 izborni
47 Južnoslavenski jezici i književnosti, Makedonistika - Slovenistika prijediplomski 3 izborni
49 Južnoslavenski jezici i književnosti, Slovenistika - Srbistika prijediplomski 3 izborni
51 Judaistika prijediplomski 3 izborni
59 Talijanistika prijediplomski 3 izborni
5 Češki jezik i književnost prijediplomski 4 izborni
7 Filozofija prijediplomski 4 izborni
8 Filozofija prijediplomski 4 izborni
19 Komparativna književnost prijediplomski 4 izborni
31 Psihologija prijediplomski 4 izborni
34 Slovački jezik i književnost prijediplomski 4 izborni
35 Sociologija prijediplomski 4 izborni
36 Sociologija prijediplomski 4 izborni
45 Južnoslavenski jezici i književnosti, Bugaristika - Slovenistika prijediplomski 4 izborni
47 Južnoslavenski jezici i književnosti, Makedonistika - Slovenistika prijediplomski 4 izborni
49 Južnoslavenski jezici i književnosti, Slovenistika - Srbistika prijediplomski 4 izborni
2 Nederlandistika prijediplomski 5 izborni
4 Arheologija prijediplomski 5 izborni
5 Češki jezik i književnost prijediplomski 5 izborni
7 Filozofija prijediplomski 5 izborni
8 Filozofija prijediplomski 5 izborni
13 Hungarologija prijediplomski 5 izborni
15 Informacijske znanosti prijediplomski 5 izborni
16 Informacijske znanosti prijediplomski 5 izborni
18 Komparativna književnost prijediplomski 5 izborni
19 Komparativna književnost prijediplomski 5 izborni
23 Lingvistika prijediplomski 5 izborni
24 Pedagogija prijediplomski 5 izborni
31 Psihologija prijediplomski 5 izborni
32 Rumunjski jezik i književnost prijediplomski 5 izborni
34 Slovački jezik i književnost prijediplomski 5 izborni
35 Sociologija prijediplomski 5 izborni
36 Sociologija prijediplomski 5 izborni
38 Švedski jezik i kultura prijediplomski 5 izborni
41 Turkologija prijediplomski 5 izborni
43 Arheologija prijediplomski 5 izborni
51 Judaistika prijediplomski 5 izborni
59 Talijanistika prijediplomski 5 izborni
5 Češki jezik i književnost prijediplomski 6 izborni
7 Filozofija prijediplomski 6 izborni
8 Filozofija prijediplomski 6 izborni
19 Komparativna književnost prijediplomski 6 izborni
31 Psihologija prijediplomski 6 izborni
34 Slovački jezik i književnost prijediplomski 6 izborni
35 Sociologija prijediplomski 6 izborni
36 Sociologija prijediplomski 6 izborni
7 Filozofija prijediplomski 7 izborni
8 Filozofija prijediplomski 7 izborni
7 Filozofija prijediplomski 8 izborni
8 Filozofija prijediplomski 8 izborni

Legenda

  • P - Predavanja
  • S - Seminar