Skoči na glavni sadržaj

Sadržaj predmeta

Identiteti manjinskih kultura

Šifra:
79025
Visoko učilište:
Filozofski fakultet
ECTS bodovi:
5.0
Opterećenje:
30(P) + 30(S)
Nositelji:

izv. prof. dr. sc. Marijeta Rajković Iveta

Izvođači:

izv. prof. dr. sc. Marijeta Rajković Iveta (P, S)

Opis predmeta:
Cilj: Kroz kolegij se dobiva uvid u nastajanje manjinskih (nacionalnih, etničkih) zajednica, odnosno uvid kako se povijesne promjene na globalnoj razini, odražavaju na mikrorazini, na kulturu i svakodnevicu konkretne manjine. Cilj kolegija je studente upoznati s osnovnim pojmovima i postavkama teorija o manjinskim pripadnostima, kao i s mogućnostima primjene ovih koncepata u suvremenim istraživanjima kako tradicijske tako i suvremene kulture manjinskih zajednica. Pritom će se od studenata očekivati uključivanje ovih znanja i provjera njihove učinkovitosti tijekom vlastitog terenskog istraživanja i arhivskoga rada, pri čemu će studenti istodobno svladati metodologiju i tehnike etnološkog istraživanja, vještinu tekstualnog prikazivanja znanstvenih rezultata kao i izlaganja pred javnošću, te diskusije. Nepoznati Drugi u većinskim zajednicama često imaju negativne konotacije, povezuju se sa socijalnom dezorganizacijom (za razliku od socijalne organizacije domaćeg stanovništva), s kulturnim šokom i devijantnošću kao rezultatom izloženosti nepoznatoj kulturi. Budući da su pripadnici manjinskih kultura ponekad obilježeni negativnim predrasudama uvođenje ovoga kolegija doprinosi razvijanju tolerancije, prihvaćanja različitosti te razumijevanje konflikata u suvremenom društvu. Metode podučavanja: Nastava će biti podijeljena na predavanja i seminare. Na predavanjima će se kritičkim osvrtom na radove relevantnih teoretičara, te na osnovne postavke teorija i pojmova dati uvid u mogućnosti istraživanja manjinskih kultura. Osnovna teorijska saznanja bit će dodatno razrađena u reakcijskim tekstovima koji će se kritički iščitavati i analizirati kroz studentske diskusije u okviru seminara. Pojedina tematska predavanja bit će popraćena prikazima studija slučaja, te prezentacijama kroz dokumentarne emisije (video i DVD zapisi). U seminarskom dijelu kolegija studenti odabiru temu seminarskog rada koji se temelji na dodatnoj literaturi, vlastitom terenskom istraživanju (mogućnost zajedničkog odlaska na terensku nastavu) ili radu na građi (primjerice radu u hemeroteci, arhivima, analizi internetskih foruma i sl.). Seminarske radove razvrstat će se u tematske cjeline po kojima će ih studenti izlagati u radioničkom tipu nastave. Svaka radionica uključivala bi osim studentskih izlaganja, diskusiju te valorizaciju rada svojih kolega. Studenti će imati dva izmještena predavanja na kojima će se upoznati s institucijama relevantnim za temu kolegija i/ili manjinskim organizacijama. U pojedine nastavne cjeline bit će uključeni gostujući predavači. Metode ocjenjivanja: Od studenata se očekuje redovito pohađanje nastave (tolerancija do tri izostanka), aktivno sudjelovanje u raspravama i radu seminara, predaja i izlaganje reakcijskog teksta i seminarskog rada (uvjet za pristupanje pismenom ispitu). Navedene aktivnosti sačinjavaju konačnu ocjenu prema navedenim postotcima: - redovito dolaženje, posebice sudjelovanje u diskusiji 10 % - pisanje i izlaganje reakcijskog teksta 15 % - izrada i izlaganje seminarskog rada 35 % - pismeni ispit 40 %
Obavezna literatura:

1. BABIĆ, Dragutin, Filip, Škiljan, Drago Župarić -Iljić. 2011. Nacionalne manjine u Zagrebu:položaj i perspektive. Zagreb: Plejada. (odabrana poglavlja)

2. CASTELS, Stephen & Mark J. MILLER. 2003. The age of Migration. Palgrave Macmillan. (poglavlja: The Migratory Process and the Formation of Ethnic Minorities, 21-47; New Ethnic Minorities and Society, 220-253)

3. CASTLES, Stephen, ALASTAIR Davidson. 2000. Imigration, Minority Formation and Racialization. U: Citizenship and Migration: Globalization and the politics of belonging. London, Macmillan. 54- 83

4. GRBIĆ, Jadranka. 2009. Etnokulturni identitet i međuetnička prožimanja, u: Slavonija, Baranja i Srijem, vrela europske civilizacije, II. sv, Zagreb: Klovićevi dvori. 174-181

5. GREW, Raymond. 2001. Introduction. U (André Burguiére i Raymond Grew, ur.): The Construction of Minorities. The University of Michigan Press. 1-14

6. NEULIEP, W. James. 2006. U: Intercultural Communication. Thousand Oaks, London, New Delhi, Sage. (odabrana poglavlja)

7. KARNER, Christian. 2006. Ethnic Majorities, 'The Stranger' and Everyday Life, 100-126.

8. KATUNARIĆ, Vjeran, ur. 1997. Multicultural Reality and Perspectives in Croatia. Interkultura Zagreb. (odabrana poglavlja)

9. KEARNAY, Michael. 1995. The Local and The Global: The Anthropology of Globalization and Transnationalism. Annual Reviews of Anthropology 24: 547-565

10. KYMLICKA, Will i Frank - Olaf RADTKE. 2003. Citizenship in Multicultural Societies U (Guibernau, Montserrat i John Rex, ur.): The Ethnicity Reader Nationalism, Multiculturalism and Migration, Polity. 229-256

11. REX, John. 2003. The Concept of a Multicultural Society. U (Guibernau, Montserrat i John Rex, ur.): The Ethnicity Reader Nationalism, Multiculturalism and Migration, Polity. 205-219

12. REX, John. 2003. Racism and Xenophobia. U (, ur.): The Ethnicity Reader Nationalism, Multiculturalism and Migration, Polity. 291-301

Preporučena literatura:

13. BABIĆ, Dragutin. 2004. Suživot Hrvata i Srba u prijeratnom, ratnom i poslijeratnom razdoblju - implicitna kritika interpretacije rata u Hrvatskoj kao etničkog sukoba. Migracijske i etničke teme 20 (2-3): 187-208

14. CLÉBERT, Jean-Paul. 1967. Cigani, Novinarska izdavačka kuća "Stvarnost", Zagreb

15. ČAČIĆ-KUMPES, Jadranka. 2004. Politike reguliranja kulturne i etničke različitosti: o pojmovima i njihovoj upotrebi. Migracijske i etničke teme 20 (2-3): 143-159

16. GOLDSTEIN, Ivo. 2004. Židovi u Zagrebu 1918.-1941. Zagreb: Novi liber.

17. HERŠAK, Emil. 1998. Leksikon migracijskog i etničkog nazivlja, Institut za migracije i narodnosti, Školska knjiga, Zagreb.

18. MATUŠEK, Josef. 1996. Česi u Hrvatskoj, Jednota, Daruvar. (odabrana poglavlja)

19. MILARDOVIĆ Anđelko, Aleksandar VUKIĆ. 1988. Manjine u Evropi. Dokumenti. Institut za migracije i narodnosti, Zagreb

20. ROKSANDIĆ, Drago. 1991. Srbi u Hrvatskoj: od 15. stoljeća do naših dana. Zagreb, Vjesnik.

21. RITTIG- BELJAK, Nives i Ljiljana MARKS, ur. 2009. Povijesne zaobilaznice. Nijemci i Austrijanci u Hrvatskoj. Drugo prošireno izdanje

22. SEGALEN, Martine. 2002. Drugi i sličan. Pogledi na etnologiju suvremenih društava. Zagreb. Jesenski i Turk (odabrana poglavlja).

23. ŠVOB, Melita. 2004. Židovi u Hrvatskoj - židovske zajednice. Istraživački i dokumentacijski centar "Cendo": K. D. Miroslav Šalom Freiberger. Suautor Zoran Mirković u poglavlju Židovska općina Zagreb

24. TATALOVIĆ, Siniša. 1997. Manjinski narodi i manjine. Prosvjeta, Zagreb. 15 - 149.

25. VINCE-PALLUA, Jelka. 2006. "Kad sam ja bio mlad uopće hrvatski nisam znao" - Talijani zapadne Slavonije i problemi identiteta. U (A. Černelič Trošelj, Ž. Jelavić, T. Toženbergar Šega, H. Rožman, ur.): Mesto in trg na meji/Grad i trg na granici Ljubljana: Slovensko etnološko društvo. 121-134.

26. VINCE-PALLUA, Jelka. 2000/2001. Od Italije do Male Italije - talijanske oaze u zapadnoj Slavoniji. Studia Ethnologica Croatica 12/13: 233-247

27. VUKANOVIĆ, Tatomir. 1983. Romi (Cigani) u Jugoslaviji, "Nova Jugoslavija", Vranje. - Odabrana poglavlja prema dogovoru s nastavnikom

Predmet u nastavnom programu:
Šifra studija Naziv studija Razina studija Semestar izvođenja Obavezni/Izborni
6 Etnologija i kulturna antropologija prijediplomski 6 izborni

Legenda

  • P - Predavanja
  • S - Seminar