Skoči na glavni sadržaj

Sadržaj predmeta

Klavir obligatno A4

Opterećenje:
30(P)
Izvođači:

Karlo Ivančić, univ.spec.mus., pred. (P)

mr. art. Darko Žuk, v. pred. (P)

Mario Šoša, ak.gl.klav., v. pred. (P)

Terezija Cukrov, pred. (P)

Dino Kalebota, pred. (P)

mr. art. Vlasta Gyura Pičulin (P)

red. prof. art. Lovro Pogorelić, ak.gl.klav. (P)

mr. art. Srebrenka Široki Turčić, v. pred. (P)

mr. art. Sabrina Zelić Lovrenović (P)

Stipe Bilić, mag.mus., pred. (P)

Mia Miljković Đuzel, ak.gl.klav., pred. (P)

doc. art. Maja Bakrač, ak.gl.klav. (P)

Opis predmeta:
Sadržaj se prilagođava predznanju i sposobnostima svakog pojedinog studenta. Tijekom akademske godine student mora savladati najmanje: a) 4 etide (Czerny, Clementi, Moszkowski, Moscheles, Chopin, Liszt, Rahmanjinov isl.), b) 2 skladbe J.S. Bacha (od 3. godine preludiji i fuge - DWTK), c) 2 sonate (Haydn, Mozart, Beethoven, Schubert - od 3. godine obavezno Beethoven), d) djelo romantične literature i e) djelo skladatelja 20. stoljeća. Tokom studija student je obavezan savladati četiri kompozicije iz razdoblja baroka, dva klavirska koncerta i četiri kompozicije hrvatskih skladatelja.
Obavezna literatura:

1. Czerny - Etide op. 740. Clementi - Gradus ad Parnassum Moszkowski - Etide Mocheles - Etide Chopin - Etide op. 10. i 25. Liszt - Koncertne etide Bach - DWTK, Francuske suite, Engleske sutie, Tokate, Partite Haydn, Mozart, Beethoven, Schubert - sonate

Ishodi učenja:

1. upoznavanje pijanističke literature

2. svladavanje zadane literature

3. upoznati glavne stilove i stilski izvoditi određenu skladbu

4. stečeno znanje osvijestiti u povijesnom i stilskom kontekstu

Legenda

  • P - Predavanja