Skoči na glavni sadržaj

Sadržaj predmeta

Teorija i povijest glazbene kritike

Opterećenje:
28(GL) + 2(P) + 30(S)
Izvođači:

Assistant Professor Ivan Ćurković, PhD (GL, P, S)

Opis predmeta:
Prvi semestar 1. tjedan (2 sata predavanje): Uvodno predavanje o pojmu kritike: kritika u užem i širem smislu. Nastanak kritike: kritika i prosvjetiteljstvo; kritika i institucija koncerta; kritika i nastanak periodike. 2. tjedan (2 sata vježbe): Pisanje kritičkog osvrta o aktualnom koncertnom događaju; rasprava o kritičkim osvrtima studenata. (1) 3. tjedan (2 sata seminar): Prosuđivanje (1): Immanuel Kant: Kritika moći suđenja: analitika lijepog, analitika uzvišenog (rasprava o pročitanome). 4. tjedan (2 sata vježbe): Pisanje kritičkog osvrta o aktualnom koncertnom događaju; rasprava o kritičkim osvrtima studenata. (2) 5. tjedan (2 sata seminar): Prosuđivanje (2): Immanuel Kant: Kritika moći suđenja: dedukcija čistih estetičkih sudova (rasprava o pročitanome). 6. tjedan (2 sata vježbe): Pisanje kritičkog osvrta o aktualnom koncertnom događaju; rasprava o kritičkim osvrtima studenata. (3) 7. tjedan (2 sata seminar): Vrednovanje (1): Roman Ingarden: Estetski doživljaj (rasprava o pročitanome). 8. tjedan (2 sata vježbe): Pisanje kritičkog osvrta o aktualnom koncertnom događaju; rasprava o kritičkim osvrtima studenata. (4) 9. tjedan (2 sata seminar): Vrednovanje (2): Roman Ingarden: Estetska vrijednost i problem njezina fundiranja u umjetničkom djelu (rasprava o pročitanome). 10. tjedan (2 sata vježbe): Pisanje kritičkog osvrta o aktualnom koncertnom događaju; rasprava o kritičkim osvrtima studenata. (5) 11. tjedan (2 sata seminar): Glazbena kritika kao kritika kulture (1): Jean-Philippe Rameau, Jean-Jacques Rousseau (rasprava o pročitanome). 12. tjedan (2 sata vježbe): Pisanje kritičkog osvrta o aktualnom koncertnom događaju; rasprava o kritičkim osvrtima studenata. (6) 13. tjedan (2 sata seminar): Glazbena kritika u ranome razdoblju tiskanih medija: Joseph Addison, Johann Adolf Scheibe (rasprava o pročitanome). 14. tjedan (2 sata vježbe): Pisanje kritičkog osvrta o aktualnom koncertnom događaju; rasprava o kritičkim osvrtima studenata. (7) 15. tjedan (2 sata seminar): Putopis kao kritika glazbe: Friedrich Melchior Grimm, Charles Burney, Johann Friedrich Reichardt (rasprava o pročitanome). Drugi semestar 16. tjedan (2 sata seminar): Rana romantika i kritika glazbe: Ernst Theodor Amadeus Hoffmann (rasprava o pročitanome). 17. tjedan (2 sata vježbe): Pisanje kritičkog osvrta o aktualnom koncertnom događaju; rasprava o kritičkim osvrtima studenata. (8) 18. tjedan (2 sata seminar): Tip skladatelja-kritičara u 19. stoljeću (1): Robert Schumann (rasprava o pročitanome). 19. tjedan (2 sata vježbe): Pisanje kritičkog osvrta o aktualnom koncertnom događaju; rasprava o kritičkim osvrtima studenata. (9) 20. tjedan (2 sata seminar): Tip skladatelja-kritičara u 19. stoljeću (2): Héctor Berlioz, Carl Maria Weber, Franz Liszt (rasprava o pročitanome). 21. tjedan (2 sata vježbe): Pisanje kritičkog osvrta o aktualnom koncertnom događaju; rasprava o kritičkim osvrtima studenata. (10) 22. tjedan (2 sata seminar): Glazbena kritika kao kritika kulture (2): Richard Wagner, Friedrich Nietzsche (rasprava o pročitanome). 23. tjedan (2 sata vježbe): Pisanje kritičkog osvrta o aktualnom koncertnom događaju; rasprava o kritičkim osvrtima studenata. (11) 24. tjedan (2 sata seminar): Tip kritičara srednje struje u drugoj polovici 19. stoljeća: Eduard Hanslick (rasprava o pročitanome). 25. tjedan (2 sata vježbe): Pisanje kritičkog osvrta o aktualnom koncertnom događaju; rasprava o kritičkim osvrtima studenata. (12) 26. tjedan (2 sata seminar): Tip novoglazbenog kritičara sredinom 20. stoljeća: Theodor W. Adorno (rasprava o pročitanome). 27. tjedan (2 sata vježbe): Pisanje kritičkog osvrta o aktualnom koncertnom događaju; rasprava o kritičkim osvrtima studenata. (13) 28. tjedan (2 sata seminar): Tip kritičara srednje struje sredinom 20. stoljeća: Harold Schonberg (rasprava o pročitanome). 29. tjedan (2 sata vježbe): Pisanje kritičkog osvrta o aktualnom koncertnom događaju; rasprava o kritičkim osvrtima studenata. (14) 30. tjedan (2 sata seminar): Završna diskusija: glazbena kritika danas.
Obavezna literatura:

1. Kritički osvrti u dnevnom tisku i elektroničkim medijima Ingarden, Roman (1975): Doživljaj, umetničko delo i vrednost, Beograd: Nolit. Kant, Immanuel (1976): Kritika moći suđenja, Zagreb: Naprijed. Strunk, Oliver (ur.) (1950): Source Readings in Music History, New York: Norton.

Preporučena literatura:

2. Focht, Ivan (1972): Ka aksiologiji umjetnosti, u: isti: Uvod u estetiku, Sarajevo: Zavod za izdavanje udžbenika, 229-249 Graf, Max (1971): Composer and Critic: Two Hundred Years of Musical Criticism, New York: Norton. Kerman Joseph (1985): Contemplating Music: Challenges to Musicology, Cambridge, Mass.: Harvard University Press.

Ishodi učenja:

1. poznavati pretpostavke kritičke prosudbe glazbe

2. poznavati povijest glazbene kritike

3. poznavati izbor izvornih kritičkih tekstova o glazbi u rasponu od početaka do suvremenosti

4. pažljivo čitati stručne tekstove

5. kritički prosuđivati glazbu i argumentirano raspravljati o drugim prosudbama

6. pisati kritičke osvrte o glazbi

7. poznavati aktualno stanje glazbene kritike i njezinu medijsku stranu

Legenda

  • P - Predavanja
  • S - Seminar
  • GL - Ostale glazbene vježbe