Skoči na glavni sadržaj

Sadržaj predmeta

Uvod u muzikologiju

Opterećenje:
30(GL) + 30(P)
Izvođači:

Ana Čizmić Grbić, dipl. muz. (GL, P)

prof. dr. sc. Dalibor Davidović (GL, P)

Opis predmeta:
1. tjedan (2 sata predavanja): Upute na osnovnu priručnu bibliografiju i na način rukovanja njome. (1 sat vježbi): Upoznavanje s načinom obrade građe u knjižnici Muzičke akademije, Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici, knjižnici HAZU i drugih knjižnicima u Zagrebu koje posjeduju građu relevantnu za muzikološko istraživanje. 2. tjedan (2 sata predavanja): Osnovne definicije glazbe i muzikologije kao znanosti o glazbi spram definicijama glazbe. (1 sat vježbi): Upoznavanje standardnih priručnih leksikona. 3. tjedan (2 sata predavanja): Interdisciplinarni i multidisciplinarni karakter muzikologije od njezina nastanka u suvremenome smislu (1885) do danas. (1 sat vježbi): Rad sa standardnim priručnim leksikonima. 4. tjedan (2 sata predavanja): Muzikologijske discipline po Adleru i njihovi međuodnosi do danas. (1 sat vježbi): Vježbanje tehnika citiranja. 5. tjedan (2 sata predavanja): Muzikologijske analize po Drägeru i njihovi međuodnosi do danas. (1 sat vježbi): Upoznavanje najvažnijih kataloških popisa djela. 6. tjedan (2 sata predavanja): Podjela muzikologije na historijsku i sistematsku. (1 sat vježbi): RISM i njegova upotreba. 7. tjedan (2 sata predavanja): Suvremeni smjerovi u muzikologiji: kognitivna muzikologija, biomuzikologija. (1 sat vježbi): RILM i njegova upotreba. 8. tjedan (2 sata predavanja): Izvori u muzikologijskome radu. (1 sat vježbi): Upoznavanje s kritičkim izdanjima sabranih djela pojedinih skladatelja. 9. tjedan (2 sata predavanja): Primarni izvori. (1 sat vježbi): Vježbanje popisivanja djela pojedinih skladatelja. 10. tjedan (2 sata predavanja): Tekstovni primarni izvori. (1 sat vježbi): Vježbanje pisanja apstrakta (1). 11. tjedan (2 sata predavanja): Notni primarni izvori. (1 sat vježbi): Vježbanje pisanja apstrakta (2). 12. tjedan (2 sata predavanja): Sekundarni izvori. (1 sat vježbi): Bibliografska obrada godišta izabranog muzikološkog časopisa. 13. tjedan (2 sata predavanja): Tehnike bibliografiranja i prikupljanja podataka za znanstveni aparat. (1 sat vježbi): Vježbanje izrade bibliografije na zadanu temu. 14. tjedan (2 sata predavanja): Opis modela znanstvenoistraživačkoga rada po primarnome tekstovnom izvoru. (1 sat vježbi): Vježbanje sastavljanja plana vlastita muzikološkog istraživanja (1). 15. tjedan (2 sata predavanja): Opis modela znanstvenoistraživačkoga rada po primarnome notnom izvoru. (1 sat vježbi): Vježbanje sastavljanja plana vlastita muzikološkog istraživanja (2).
Obavezna literatura:

Adler, Guido (1981): The Scope, Aim, and Method of Musicology

Čavlović, Ivan (2004): Uvod u muzikologiju i metodologija naučno-istraživačkog rada

Duckles Vincent: Musicology, New Groves Dictionary of Music and Musicians

Preporučena literatura:

Clarke Eric, Cook Nicholas (2004): Empirical Musicology: Aims, Methods, Prospects

Cook Nicholas, Everist Mark: Rethinking Music

Rösing, Helmut; Bruhn, Herbert (1998): Musikwissenschaft: Ein Grundkurs

Williams Alastair (2001): Constructing Musicology

Ishodi učenja:

1. poznavati povijest muzikologije, njezine znanstvene osnove i metode

2. poznavati pojedine poddiscipline muzikologije (historijskih i sistematskih) i njihove odnose spram drugih znanosti

3. moći samostalno planirati vlastito muzikološko istraživanje

4. poznavati različite tipove muzikoloških publikacija

5. poznavati rad različitih institucija relevantnih za muzikološka istraživanja

6. moći sudjelovati u skupnim projektima

7. steći uvid u mogućnosti zapošljavanja nakon završenog studija muzikologije

Legenda

  • P - Predavanja
  • GL - Ostale glazbene vježbe