Skoči na glavni sadržaj

Sadržaj predmeta

Historijska muzikologija i srodne discipline 2

Opterećenje:
10(GL) + 20(P) + 15(S)
Izvođači:

doc. dr. sc. Ivan Ćurković (GL, P, S)

Opis predmeta:
Kolegij je zamišljen kao nastavak nastavnih sadržaja predmeta Historijska muzikologija i srodne discipline 1 te se nadovezuje na njegove ciljeve i ishode učenja. Međutim, ciljeve i ishode učenja Historijske muzikologije i srodnih disciplina 2 moguće je postići i neovisno o predmetu Historijska muzikologija i srodne discipline 1, budući da Historijska muzikologija i srodne discipline 2 izučava metodologiju historijske muzikologije na više teorijski način te iziskuje njezinu praktičnu primjenu u provođenju samostalnog historijskog istraživanja te pisanju opsežnijeg seminarskoga rada. Kolegij obuhvaća čitanje teorijske literature o historiografiji i metodologiji historijskog istraživanja u muzikologiji, ocrtavajući ujedno i povijesne promjene u historijskoj muzikologiji engleskoga i njemačkoga govornog područja. Pruža se uvid u različite faze historijskoga istraživanja, od prikupljanja građe preko njezine klasifikacije i analize do samog pisanja znanstvenoga rada. Student će se upoznati i s problemima grana historijske muzikologije koje su bile u manjoj mjeri zastupljene u sadržaju predmeta Historijska muzikologija i srodne discipline 1, primjerice glazbene arhivistike i ikonografije. Kolegij je osmišljen tako da obuhvati cjelinu istraživačkog projekta - od odabira teme i prikladnih metodologija, preko planiranja tijeka i provedbe istraživanja do pripremanja usmenog izlaganja o rezultatima istraživanja (koji odgovara formatu kongresnih izlaganja) i pisanja seminarskog rada koji počiva na samostalno provedenom istraživanju. Svi segmenti ovog procesa mentorirani su od strane voditelja kolegija. Tematski fokus odabire se kroz diskusije sa studentima, a uvidi u širu istraživačku temu produbljuju se kroz predavanja, zajedničke rasprave o odabranim poglavljima stručne literature i analize pojedinačnih studija slučaja. Pritom se studente koji su slušali predmet Historijska muzikologija i srodne discipline usmjerava da se pri odabiru teme nadovežu na tematsko područje na kojemu su dubinski radili na nastavi iz toga predmeta, čime se ostvaruje sinergija između ta dva predmeta.
Obavezna literatura:

1. Calella, Michele i Nikolaus Urbanek (ur.). 2013. Historische Musikwissenschaft. Berlin: Springer. 1 (HAZU) Dahlhaus, Carl. 1983. Foundations of Music History, CUP. 2 (MA) Kramer, Lawrence. 1992. "The Musicology of the Future." repercussions 1 (1): 5-18. mrežni pristup Tomlinson, Gary. 1984. The Web of Culture: A Context for Musicology. 19th-Century Music. 7 (3): 350-362. mrežni pristup Tomlinson, Gary. 2007. "Musical Pasts and Postmodern Musicologies: A Response to Lawrence Kramer" i "Tomlinson Responds". U isti, Music and Historical Critique. Aldershot: Ashgate. 95-106. Treitler, Leo. "The Historiography of Music: Issues Past and Present". 2001. u Cook, N. i Mark Everist (ur.). Rethinking Music. Oxford: OUP. 356-37. mrežni pristup članci iz časopisa Music in Art

Preporučena literatura:

2. Antonicek, Theophil i Gernot Gruber (ur.). 2005. Musikwissenschaft als Kulturwissenschaft damals und heute. Internationales Symposion (1998) zum Jubiläum des Institutsgründung an der Universität Wien vor 100 Jahren, Tutzing: Schneider. Baldassare, Antonio i Marc-Antoine Camp. 2015. Communicating music. Festschrift für Ernst Lichtenhahn zum 80. Geburtstag. Bern: Peter Lang. Danuser, Hermann, Peter Gülke i Norbert Miller (ur.). 2011. Carl Dahlhaus und die Musikwissenschaft. Werk, Wirkung, Aktualität. Schliengen: Edition Argus. Grassl, Markus i Cornelia Szabó-Knotik (ur.). 2013. Die Rückkehr der Denkmäler. Aktuelle Retrospektive Tendenzen der Musikwissenschaft. Wien: Mille Tre Verlag. Hawkins, Stan (ur.). 2012. Critical Musicological Reflections: Essays in Honour of Derek B. Scott. Farnham, Surrey: Ashgate, 2012. Knowles, John. (ur.). 1996. Critica musica. Essays in Honor of Paul Brainard. Abingdon: Routledge. Kurkela, Vesa i Markus Mantere (ur.). 2015. Critical Music Historiography: Probing Canons, Ideologies and Institutions. Aldershot: Ashgate. Marković, Tatjana (ur.). 2008. (Auto)biography as a musicological discourse. Belgrade: University of Arts, Faculty of Music, Departments of Musicology and Ethomusicology. Dodatna dopunska literatura ovisi odabranoj temi seminarske radnje.

Ishodi učenja:

1. produbljeno poznavati povijest, opseg, metode i ciljeve historijske muzikologije

2. razumijevanje diskursa, pristupa i modela historijske muzikologije

3. sposobnost kritičkog sagledavanja muzikologije kao diskursa

4. poznavanje stanja istraživanja odabranog tematskog fokusa u historijskoj muzikologiji

5. umijeće kritičkog čitanja i analize stručne literature iz historijske muzikologije

6. samostalno oblikovati temu, planirati i provesti historijsko muzikološko istraživanje

7. samostalno napisati dokumentacijsku podlogu provedenog istraživanja

Legenda

  • P - Predavanja
  • S - Seminar
  • GL - Ostale glazbene vježbe