Skoči na glavni sadržaj

Sadržaj predmeta

Istraživački rad

Opterećenje:
0(T)
Izvođači:
Opis predmeta:
- artikulacija teme istraživanja - pronalaženje izvora i izrada radne bibliografije te preliminarnoga popisa izvora - izrada preliminarne dispozicije rada, određivanje etapa pisanja rada i hodograma - istraživačko pisanje u sklopu radnoga nacrta - revizija radnoga nacrta i pisanje prve inačice teksta istraživačkog rada - revizija prve faze, korekcije i verifikacije - pisanje druge verzije teksta istraživačkog rada - formatiranje i oprema teksta istraživačkog rada - osmišljavanje usmene prezentacije istraživanja (15-20 minuta) - usmena prezentacija i obrana istraživačkog rada pred stručnim ispitnim povjerenstvom
Obavezna literatura:

1. Jozić, Ž. (gl. ur.). Hrvatski pravopis. Zagreb: Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje, 2013, mrežno izdanje: www.pravopis.hr mrežno Hudeček, L. i Mihaljević, M. Hrvatska školska gramatika. Zagreb: Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje, 2017, mrežno izdanje: www.gramatika.hr mrežno Oraić Tolić, D. Akademsko pismo. Strategije i tehnike klasične retorike za suvremene studentice i studente. Zagreb: Ljevak, 2011.

Ishodi učenja:

1. poznavati opće elemente glazbe, razumjeti njihove interakcije i načela njihove organizacije

2. kontekstualizirati glazbene i/ili multimedijske pojave u širim povijesnim, kulturnim i medijskim okvirima

3. samostalno sakupljati, analizirati i interpretirati informacije te kritički koristiti izvore poštujući načela akademske čestitosti

4. svladati osnove znanstvenog aparata, razviti sposobnost pisanog izražavanja u znanstvenome funkcionalnom stilu i/ili pedagoškome funkcionalnom podstilu, u skladu s općom jezičnom normom i normama strukovnoga izraza

5. razvijati i argumentirati izvorne ideje

6. jasno i nedvosmisleno stručnjacima i laicima prezentirati svoj rad, zaključke te znanje i argumente koji ga podupiru

7. primijeniti stečeno znanje, razumijevanje i sposobnosti u novim istraživačkim kontekstima vezanim uz predmet izučavanja

Legenda

  • T - Terenske vježbe