Skoči na glavni sadržaj

Sadržaj predmeta

Klavir obligatno A2

Opterećenje:
30(P)
Izvođači:

mr. art. Darko Žuk, v. pred. (P)

Mario Šoša, ak.gl.klav., v. pred. (P)

Dino Kalebota, pred. (P)

red. prof. art. Đuro Tikvica, ak.gl.klav. (P)

Karlo Ivančić, mag. mus., pred. (P)

mr. art. Vlasta Gyura Pičulin (P)

red. prof. mr. art. Katarina Krpan (P)

mr. art. Sabrina Zelić Lovrenović (P)

Mia Miljković Đuzel, ak.gl.klav., pred. (P)

Opis predmeta:
Sadržaj se prilagođava predznanju i sposobnostima svakog pojedinog studenta. Tijekom akademske godine student mora savladati najmanje:: a) 4 etide (Czerny, Clementi, Moszkowski, Moscheles, Chopin, Liszt, Rahmanjinov isl.), b) 2 skladbe J.S. Bacha (od 3. godine preludiji i fuge - DWTK), c) 2 sonate (Haydn, Mozart, Beethoven, Schubert - od 3. godine obavezno Beethoven), d) djelo romantične literature i e) djelo skladatelja 20. stoljeća. Tokom studija student je obavezan savladati četiri kompozicije iz razdoblja baroka, dva klavirska koncerta i četiri kompozicije hrvatskih skladatelja
Obavezna literatura:

1. Czerny - Etide op. 740. Clementi - Gradus ad Parnassum Moszkowski - Etide Mocheles - Etide Chopin - Etide op. 10. i 25. Liszt - Koncertne etide Bach - DWTK, Francuske suite, Engleske sutie, Tokate, Partite Haydn, Mozart, Beethoven, Schubert - sonate

Ishodi učenja:

1. upoznavanje pijanističke literature

2. svladavanje zadane literature

3. upoznati glavne stilove i stilski izvoditi određenu skladbu

4. stečeno znanje osvijestiti u povijesnom i stilskom kontekstu

Legenda

  • P - Predavanja