Skoči na glavni sadržaj

Sadržaj predmeta

Osnove znanstvenog rada

Opterećenje:
14(P) + 16(S)
Izvođači:

Ana Čizmić Grbić, dipl. muz. (P, S)

doc. dr. sc. Ivan Ćurković (P, S)

Opis predmeta:
1. tjedan (2 sata predavanje): Definicije muzikologije. Muzikološke discipline (1): teorija glazbe i glazbena analiza. 2. tjedan (2 sata predavanje): Muzikološke discipline (2): historijska muzikologija. 3. tjedan (2 sata predavanje): Muzikološke discipline (3): sistematska muzikologija. 4. tjedan (2 sata predavanje): Muzikološke discipline (4): etnomuzikologija i primijenjena muzikologija 5. tjedan (2 sata predavanje): Izvori u muzikologiji (1) 6. tjedan (2 sata predavanje): Izvori u muzikologiji (2) 7. tjedan (2 sata predavanje): Izvori u muzikologiji (3) 8. tjedan (2 sata vježbe): Pisanje sažetaka enciklopedijskih pojmovnih članaka 9. tjedan (2 sata vježbe): Upoznavanje različitih muzikoloških izvora (1) 10. tjedan (2 sata vježbe): Pisanje sažetaka enciklopedijskih biografskih članaka 11. tjedan (2 sata vježbe): Upoznavanje različitih muzikoloških izvora (2) 12. tjedan (2 sata vježbe): Sastavljanje bibliografije 13. tjedan (2 sata vježbe): Sastavljanje koncepta diplomske radnje (1) 14. tjedan (2 sata vježbe): Sastavljanje koncepta diplomske radnje (2)
Obavezna literatura:

1. Čavlović, Ivan (2004): Uvod u muzikologiju i metodologija naučno-istraživačkog rada, Sarajevo: Muzička akademija; Muzikološko društvo FBIH. Kovačević, Krešimir (ur.) (1971-1977): Muzička enciklopedija Leksikografskog zavoda, Zagreb: LZMK. Sadie, Stanley (ur.) (2001): The New Grove Dictionary of Music and Musicians, London: Macmillan Press.

Preporučena literatura:

2. Schwindt-Gross, Nicole (1992): Musikwissenschaftliches Artbeiten. Hilfsmittel, Techniken, Aufgaben, Kassel: Bärenreiter.

Ishodi učenja:

1. uočavati razloge znanstvenog rada općenito te znanstvenog rada u pogledu glazbe

2. u osnovnim crtama poznavati povijest znanstvenog istraživanja glazbe

3. poznavati osnovne metode znanstvenog istraživanja glazbe

4. poznavati osnovne tipove muzikoloških dokumenata i izvora

5. poznavati standardne muzikološke publikacije i služiti se njima

6. poznavati znanstveni aparat

Legenda

  • P - Predavanja
  • S - Seminar