Skoči na glavni sadržaj

Sadržaj predmeta

Flauta 3

Šifra:
216217
Visoko učilište:
Muzička akademija
ECTS bodovi:
26.0
Opterećenje:
60(P)
Izvođači:

nasl. prof. mr. art. Renata Penezić (P)

prof. art. Karolina Šantl Zupan, ak.gl.fl. (P)

prof. mr. art. Marina Novak (P)

Opis predmeta:
Sadržaj se izvodi u otvorenom kurikulumu, dinamikom prilagođenom predznanju i sposobnostima pojedinog studenta. Obvezni sadržaj predmeta su tehničke vježbe, ljestvice, orkestarska sola, etide, skladbe srednje težine različitih stilskih razdoblja i forme. Tijekom akademske godine student mora apsolvirati najmanje: - obveznu literaturu (navedenu pod 2.11.) - pet kompozicija (odnosno zbirki etida) iz dopunske literature (navedena pod 2.12.)
Obavezna literatura:

1. M. Moyse: 48 études de virtuosité I dio L. de Lorenzo: Non plus ultra (2-10) N. Paganini: 24 Caprices (J. Heramann) izbor J. S. Bach: Sonata za flautu solo u a-molu; E. Bozza: Image op.38 Bach: Sonata u h-molu BWV 1030 ili A-duru BWV 1032 K. Reinecke: Sonata Undine , op.167 B. Martinu: Sonata F. Martin: Balada W. A. Mozart: Koncert u D-duru P. Sancan: Sonatina

Ishodi učenja:

1. je sposoban kreirati, realizirati i izraziti svoje vlastite umjetničke koncepte

2. razumije, analizira i izvodi reprezentativan repertoar za flautu

3. poznaje široki raspon stilova i ima razvijen individualni i prepoznatljiv izričaj u određenom glazbenom stilu

4. je sposoban na individualan(jedinstveni) način interpretirati i reproducirati notni/ glazbeni materijal te isti predstaviti široj javnosti javnim nastupima i/ili projektima

5. razumije obrasce i procese na kojima se zasniva glazbena improvizacija te ih je sposoban primijeniti

6. je stekao dobre navike koje se tiču postave tijela i tehnike vježbanja, koje mu jamče izostanak profesionalnih povreda

7. svjestan je tehnika, formi i zvučnog oblikovanja u glazbenom stvaralaštvu

8. ima razvijenu sposobnost kritičkog razvijanja ideja i argumenata te njihove prezentacije široj javnosti

9. ima u potpunosti razvijenu sposobnost učenja, samomotivacije i samostalnost u djelovanju posebice u segmentu tehnika vježbanja

Predmet u nastavnom programu:
Šifra studija Naziv studija Razina studija Semestar izvođenja Obavezni/Izborni
111 Flauta integrirani prijediplomski i diplomski 5 obavezni

Legenda

  • P - Predavanje