Skoči na glavni sadržaj

Sadržaj predmeta

Psihološki aspekti izvođenja glazbe 2

Šifra:
228243
Visoko učilište:
Muzička akademija
ECTS bodovi:
3.0
Opterećenje:
13(P) + 17(S)
Izvođači:

dr. sc. Helena Dukić, pred. (P, S)

doc. dr. sc. Sanja Kiš Žuvela (P, S)

Opis predmeta:
Ciljevi predmeta: Upoznati znanstvene pretpostavke psihičkih procesa koji se događaju tijekom nastupa s muzikološkoga, pedagoškoga i psihološkoga gledišta. Osposobiti studente za osvještavanje vlastitih psihičkih procesa prilikom čitanja s lista te tehničkih i memorijskih problema. Upoznati osnove suvremenih pristupa mentalnom treningu glazbenika te primijeniti stečene spoznaje u pedagoškom procesu, odn. timskome radu (npr. u ansamblu). Studenti će steći uvid u opseg, metode i ciljeve izvedbenih znanosti te suvremene psihoterapijske metode vezane uz problematiku glazbenog nastupa. Na razini programa u predmetu stječe se razumijevanje razvoja i strukture muzikalnosti, djelovanja glazbe na čovjeka, motivacije za učenje glazbe. Predmet doprinosi općemu razumijevanju glazbenonastavnih procesa i zakonitosti stjecanja glazbenih znanja i vještina. Na razini predmeta stječe razumijevanje vlastitih psihičkih procesa koji dovode do anksioznosti tijekom nastupa, tehničkih problema, memorijskih problema te prijenosa emocija na publiku. Takva znanja izravno su povezana sa znanjima stečenima na ostalim predmetima pedagoškoga modula, na glavnom predmetu instrument/pjevanje/dirigiranje, te su također primjenjiva i u muzikoterapiji. - izborni dio pedagoškog modula
Obavezna literatura:

Lehmann, Andreas C.; Sloboda, John A.; Woody, Robert H. (2007): Psychology for Musicians: Understanding and Acquiring the Skills.

McGrath, C., Hendricks, K. S., & Smith, T. D (2016): Performance Anxiety Strategies: A Musician's Guide to Managing Stage Fright

Williamon, A. (Ed.) (2004): Musical excellence: Strategies and techniques to enhance performance

Kenny, D. T. (2011): The psychology of music performance anxiety

Preporučena literatura:

Beament, James. (2005): How do we Hear Music

Bogunović, Blanka (2008): Muzički talenat i uspešnost

Cone, E. T. (1974): The Composer's Voice

Cook, Nicholas (2013): Beyond the Score: Music as Performance

Davidson, J. & McPherson, G. (2017): Learning to perform: From 'gifts' and 'talents' to skills and creative engagement

Hallam, Susan; Cross, Ian; Thaut, Michael (ur.) (2016): The Oxford Handbook of Music Psychology

Levitin, Daniel J. (2006): This Is Your Brain On Music. The Science of a Human Obsession

McPherson, G. E. (ur.) (2016): The child as musician: A handbook of musical development (2. izdanje)

Parncutt, R., & McPherson, G. E. (ur.) (2002): The science and psychology of music performance: Creative strategies for music teaching and learning

Sloboda, J. A., & Lehmann, A. C. (2001): Tracking performance correlates of changes in perceived intensity of emotion during different interpretations of a Chopin piano prelude

Sloboda, John A (1989): The Musical Mind: The Cognitive Psychology of Music

Snyder, B. (2000): Music and memory: An introduction

Tan, S.-L., Pfordresher, P. & Harré, R. (2010): Psychology of Music. From Sound to Significance

Ishodi učenja:

1. bolje se nositi s izvođačkom anksioznošću i tremom

2. poznavati različite pravce, tehnike i pristupe psihologiji nastupanja te upoznati aktualno stanje znanstvene spoznaje na području izvedbenih znanosti

3. detaljnije poznavati područja psihologije glazbe povezana s psihičkim procesima za vrijeme nastupa poput prijenosa emocija na publiku, nastajanja memorijskih pogrešaka, anksioznosti i tehničkih poteškoća

4. poznavati osnovnu psihološku problematiku izvođenja glazbe

5. pažljivo čitati i kritički prosuđivati stručne i znanstvene tekstove s područja psihologije nastupa

6. osvijestiti vlastite psihičke procese koji se odvijaju tijekom nastupa i primijeniti odgovarajuće tehnike kako bi se oni kontrolirali i rezultirali uspješnijim nastupom

7. shvaćati važnost primjene glazbenopsihologijskih spoznaja u svakodnevnom životu glazbenih profesionalaca, ali i ostale populacije, osobito u pedagoškim i recepcijskim kontekstima

8. pratiti daljnji razvoj discipline putem znanstvenih skupova, časopisa, udruga i dr.

Legenda

  • P - Predavanje
  • S - Seminar