Skoči na glavni sadržaj

Sadržaj predmeta

Harmonija na klaviru A1

Opterećenje:
30(P)
Izvođači:

red. prof. mr. art. Ante Knešaurek (P)

Opis predmeta:
Prvi semestar: 1. Upoznavanje sa svrhom predmeta Harmonije na klaviru, nomenklatura šifri 2. Analiza funkcionalnih sklopova, postava na klaviru, osnove sviranja generalbasa 3. Realizacija soprana i basa kvintakordima glavnih i sporednih stupnjeva 4. Realizacija soprana i basa sekstakordima glavnih stupnjeva 5. Primjena sekstakorda VII stupnja u duru i II u molu, sporednih sekstakorada i međusobno spajanje sekstakorada 6. Postava i rješenja kvartsekstakorada s posebim naglaskom na metričku pozicioniranost akorda (zaostajalični - kadencirajući, prohodni, izmjenični, kao appoggiatura, kvartsekstakord kao obrat) 7. Postave i rješenja dominantnog septakorda 8. Obrati dominantnog septakorda 9. Osnove Bachovog korala 10. Elipsoidna rješenja sporednih septakorada u duru općenito 11. Osnove Menedlsshonovog sloga i sporedni septakordi u molu 12. Postava i rješenje dominantnog nonakorda a) iz dominantnog kvintakorda i septakorda, b) kao appoggiatura 13. Realizacija soprana i basa sporednim nonakordima 14. Realizacija dijatonske modulacije preko molske subdominante 15. Realizacija dijatonske modulacije preko smanjenog sekstakorda i preko posrednih tonaliteta Drugi semestar: 1. Kromatske kvintne veze 2. Kromatske tercne veze 3. Uvod u kromatsku promjenu akorda 4. Funkcionalni aspekti privremenih tonika i privremenih dominanti 5. Funkcionalni aspekti privremenih tonika i privremenih subdominanti 6. Medijantika, Frigijski kvintakord i Napuljski sekstakord 7. Jednakotercni akordi 8. Kromatske modulacije pomoću komatske kvintne i tercne veze 9. Kromatske modulacije pomoću komatske promjene akorda 10. Pravi enharmonijski akordi u užem smislu riječi ili alterirani akordi u kromatskog tipa 11. Enharmonijska ekvivalencija jednakotercnih akorada - povećani kvintakord i smanjeni septakord 12. Enharmonijske modulacije 13. Povećani sekundakord 14. Alterirani dominantni nonakord, dislaterirani durski kvartsekstakord, disalterirani molski kvintakord, disalterirani smanjeni sekstakord 15. Osnove imrpovizacije
Obavezna literatura:

Devčić N. (1993): Harmonija

Lhotka F. (1994): Harmonija

Merlet M.: Cent-vingt textes pour l harmonistation au piano

Multi A. (1950): Sbornik zadač po garmonii

Vidal P., Boulanger N.: Harmonija na klaviru

Ishodi učenja:

1. student je sposoban vlastitim stvaralačkim izrazom skladati djela različitih oblika i vrsta, različitim kompozicijskim tehnikama

2. student je sposoban svoje ili druge kompozicije realizirati u različitim tradicionalnim i novim instrumentalnim ili vokalnim kombinacijama, kao i elektroničkim izvorima zvuka

3. svjestan je međuodnosa i međuzavisnosti teorijskoga i praktičnog dijela studija

4. detaljno poznaje elemente glazbe, razumije njihovu interakciju i načela njihove organizacije

5. razumije obrasce i procese na kojima se zasniva glazbena improvizacija, te ih je sposoban primijeniti

6. student ima u potpunosti razvijenu sposobnost učenja, samomotivacije i samostalnost u djelovanju

Legenda

  • P - Predavanja