Skoči na glavni sadržaj

Sadržaj predmeta

Didaktika

Šifra:
91549
Visoko učilište:
Muzička akademija
ECTS bodovi:
4.0
Opterećenje:
60(P)
Izvođači:

izv. prof. dr. sc. Marina Đuranović (P)

prof. dr. sc. Daria Tot (P)

Opis predmeta:
Uvod u didaktiku: određenje pojma; utemeljitelji; zadaci; (2) Povijesni razvoj didaktičke misli u svijetu i u Hrvatskoj (2) Didaktičke teorije; Didaktika i druge znanosti; Temeljni didaktički pojmovi: poučavanje, obrazovanje, izobrazba, odgoj, edukacija, odgojno-obrazovni proces, socijalizacija, školovanje, neformalno obrazovanje, samoobrazovanje, učenje, iskustveno učenje. (4) Analiza dosadašnje (ne)učinkovitosti odgoja i obrazovanja (posebo poučavanja i učenja) i promišljanje vizije i uvjeta za kvalitetnije obrazovanje (uvjeti: psihološki, pedagoški, programsko organizacijski, didaktičko-metodički, sociološki). (2) KURIKULUM Teorija kurikuluma (povijesni pristup; određenje pojma; kurikulumski plan; teorija sustava i kurikulum; teorijski koncept škole kao polazište za izradu kurikuluma; kurikulum prema razinama pripreme i primjene;) Koncepcije kurikuluma: humanistički, funkcionalitički, zatvoreni, otvoreni...(6) Sastavnice kurikuluma: - Utvrđivanje odgojno-obrazovnih potreba - situacijska analiza; ciljevi (ishodi) kurikuluma - učeničke ključne kompetencije; (2) - Odabir i raspored nastavnih sadržaja; (2) - Uvjeti za realizaciju kurikuluma i organizacija nastave - (nastavne metode i strategije - informativno) (2) - vrednovanje učeničkih postignuća i kurikuluma; razvoj kurikuluma; Hodogram izrade školskog i nastavnog kurikuluma. (2) NASTAVA - POUČAVANJE I UČENJE Nastavni čimbenici (učenik, učitelj, nastavni sadržaji, obrazovna tehnologija.) (4) Komunikacija u nastavi. (4) Planiranje i programiranje; zadaci nastave (materijalni, funkcionalni, odgojni); Didaktička (nastavna) načela. (4) Mikrostrukturne komponente (aspekti) nastave: materijalno-tehnička, psihološka, spoznajna, metodička (nastavne metode). (6) Makrokomponente nastave i učenja: pripremanje i uvođenje, prijam i obrada nastavnih sadržaja, ponavljanje, vježbanje, vrednovanje (praćenje, provjeravanje, ocjenjivanje). (4) Organizacijski oblici nastave (individualni rad, rad u parovima, grupni rad, frontalni rad). (4) Strategije (sustavi) poučavanja i učenja (problemska nastava, heuristička nastava, programirana nastava, projektna nastava, suradnička nastava, timska nastava, mentorska nastava...) (4) Pripremanje učenika i učitelja za nastavu i učenje - tehnike, postupci; Mediji u odgoju i obrazovanju; (2) Alternativni pristupi u poučavanju; Uspješno upravljanje razredom i suradnja s roditeljima (2) Evaluacija odgojno - obrazovnih rezultata; evaluacija vlastitog rada (2) Napomena: Nastava kolegija Didaktika traje 2 semestra. U zimskom semestru dominiraju predavanja, a u ljetnom seminarski oblici i metode.
Obavezna literatura:

1. Jelavić, F. (1998): Didaktika. Jastrebarsko: Naklada Slap Silov, M. (2003): Pedagogija. V. Gorica: Persona

Ishodi učenja:

1. Kolegij Didaktika treba studentima omogućiti stjecanje teorijskih znanja i vještina iz područja nastave i učenja, odnosno kompetencija:

2. za lakše snalaženje u konkretnim školskim i nastavnim situacijama

3. za razumijevanje predmetnog kurikuluma i njegova razvoja u kontekstu školskog i nacionalnog kurikuluma

4. za organiziranje i realizaciju nastave predmeta za koji se obrazuju

5. za izbor i primjenu učinkovitih nastavnih strategija, metoda i postupaka

6. za komuniciranje i suradnju s roditeljima i lokalnom zajednicom

7. za izradu i razvoj nastavnog kurikuluma

Legenda

  • P - Predavanje