Skoči na glavni sadržaj

Sadržaj predmeta

Harmonija na klaviru A2

Šifra:
91914
Visoko učilište:
Muzička akademija
ECTS bodovi:
4.0
Opterećenje:
30(P)
Izvođači:

red. prof. mr. art. Ante Knešaurek (P)

Opis predmeta:
I. semestar: 1. Uvod u problematiku sviranja neakordike na klaviru - upoznavanje s najčešćim tehničkim pogreškama (ritmička pozicija, nastup, rješenje) 2. Realizacija šifriranog basa silaznim zaostajalicama na tonove kvintakorada i sekstakorada 3. Realizacija soprana silaznim zaostajalicama na tonove kvintakorada i sekstakorada 4. Realizacija basa i soprana silaznim zaostajalicama na tonove dominantnog septakorda i dominantnog nonakorda 5. Silazne zaostajalice na tonove smanjenog septakorda u sopranu 6. Realizacija šifriranog basa silaznim zaostajalicama na tonove sporednih septakorada 7. Uzlazne zaostajalice u sopranu, uz uputu o uzlaznim zaostajalicama u unutarnjim glasovima i najčešće pogreške vezane uz tu materiju 8. Realizacija basa i soprana višestrukim uzlaznim zaostajalicama 9. Kombinirane višestruke zaostajalice 10. Zaostajalice u vezi s alteracijama i enharmonijom - osnovni principi 11. Prohodni i izmjenični tonovi na primjerima Bachovih korala 12. Osnovni principi primjene prohodnih i izmjeničnih tonova i njihova ritmička određenost u sopranu i basu 13. Udvajanje akordičkih tonova u vezi s izmjeničnim tonovima te višestruki prohodni i izmjenični tonovi u svim glasovima uz mjestimičnu primjenu sudara prohodnih i izmjeničnih tonova 14. Prohodni i izmjenični tonovi uz promjenu akorda 15. Kromatski prohodni tonovi II. semsetar 1. Realizacija varijanti izmjeničnih tonova u sopranu i basu 2. Varijante izmjeničnih tonova i posredna rješenja zaostajalica 3. Kombinacije varijanti izmjeničnih tonova, zaostajalica i prohodnih tonova 4. Appoggiature u sopranu 5. Appoggiature u basu 6. Višestruke appogiature 7. Appoggiature u kombinaciji s izmjeničnim i prohodnim tonovima te varijantama izmjeničnog tona 8. Anticipacije 9. Pedalni ton u basu 10. Pedalno okruženje 11. Ležeći ton u sopranu 12. Posebni aspekti neakordičkih tonova - retardacije, ostinato i dvostruke harmonije 13. Stilske vježbe u stilu korala Johanna Sebastiana Bacha 14. Uvod u stilsku harmoniju baroka i klasicizma i osnove improvizacije u tom stilu 15. Uvod u stilsku harmoniju romantizma i ranog impresionizma i osnove improvizacije u tom stilu
Obavezna literatura:

1. Devčić N., Harmonija, Zagreb 1993; Lhotka F., Harmonija, Zagreb 194;. Merlet M., Cent-vingt textes pour l harmonistation au piano, Pariz; Multi A., Sbornik zadač po garmonii, Moskva 1950; Vidal P., Boulanger N., Harmonija na klaviru.

Ishodi učenja:

1. Osposobljavanje za pravilnu, vještu i inventivnu realizaciju četveroglasnog homofonog sloga na klaviru. Predmet se shvaća kao nadopuna predmetu Harmonija

Legenda

  • P - Predavanje