Skoči na glavni sadržaj

Sadržaj predmeta

Osnove muzikoterapije

Šifra:
92050
Visoko učilište:
Muzička akademija
ECTS bodovi:
6.0
Opterećenje:
45(GL) + 30(P)
Izvođači:

doc. dr. sc. Danijel Crnković (GL, P)

Opis predmeta:
- Zvuk, glazba i muzikoterapija (povijesni kontekst glazbe stvarane s određenim ciljem) - Definicija i teorijske postavke muzikoterapije (povjesni kontekst, istraživanja); - Područja prijmjene muzikoterapije i vrste pristupa (5 priznatih modela terapijskog rada) - Prenatalna i muzikoterapija u kontekstu dječjeg uzrasta - Muzikoterapija za odrasle - Individualni i grupni muzikoterapijski rad (procjena, postavljanje ciljeva i vrednovanje) - Muzikoterapija i elementi teorije transakcijske analize
Ishodi učenja:

1. Po završetku ovog studija studenti će: znati osnove teorije muzikoterapije, osnove transakcijske analize u kontekstu muzikoterapije te steći osnovne vještine anlize i davanja značenja neverbalnom izričaju.

Legenda

  • P - Predavanje
  • GL - Ostale gl. vježbe