Skoči na glavni sadržaj

Sadržaj predmeta

Hrvatska glazba XX. stoljeća

Šifra:
92071
Visoko učilište:
Muzička akademija
ECTS bodovi:
3.0
Opterećenje:
18(P) + 12(S)
Izvođači:

dr. sc. Tatjana Čunko, v. pred. (P, S)

Opis predmeta:
1. tjedan (2 sata predavanja): Začeci nove hrvatske glazbe: opseg i granice hrvatske glazbene Moderne 2. tjedan (1 sat predavanja, 1 sat seminar): Skladatelji Moderne (1): Blagoje Bersa, Josip Hatze 3. tjedan (1 sat predavanja, 1 sat seminar): Skladatelji Moderne (2): Dora Pejačević, Vjekoslav Rosenberg Ružić, Franjo Dugan 4. tjedan (2 sata predavanja): Između moderne i avangarde: Hrvatska glazba 1910-1960. Odrednice i estetičke tendencije. 5. tjedan (1 sat predavanja, 1 sat seminar): Aspekti korištenja folklornih predložaka u hrvatskoj glazbi 1910-1960. (1): Fran Lhotka, Krsto Odak, Krešimir Baranović, Jakov Gotovac 6. tjedan (1 sat predavanja, 1 sat seminar): Aspekti korištenja folklornih predložaka u hrvatskoj glazbi 1910-1960. (2): Josip Štolcer Slavenski i njegova djela. 7. tjedan (1 sat predavanja, 1 sat seminar): Aspekti korištenja folklornih predložaka u hrvatskoj glazbi 1910-1960. (3): Josip Štolcer Slavenski u europskom kontekstu. 8. tjedan (1 sat predavanja, 1 sat seminar): Glazbena poetika Stjepana Šuleka 9. tjedan (1 sat predavanja, 1 sat seminar): Dvanaesttonska tehnika u djelima hrvatskih skladatelja (Boris Papandopulo, Milo Cipra) 10. tjedan (2 sata predavanja): Muzički biennale Zagreb i nastanak nove hrvatske glazbe 11. tjedan (1 sat predavanja, 1 sat seminar): Nova hrvatska glazba: skladateljska tehnika i djela (1) (Milo Cipra, Branimir Sakač, Natko Devčić) 12. tjedan (1 sat predavanja, 1 sat seminar): Nova hrvatska glazba: skladateljska tehnika i djela (2) (Milko Kelemen, Ivo Malec) 13. tjedan (1 sat predavanja, 1 sat seminar): Nova hrvatska glazba: skladateljska tehnika i djela (3) (Ruben Radica, Stanko Horvat) 14. tjedan (1 sat predavanja, 1 sat seminar): Nova hrvatska glazba: skladateljska tehnika i djela (4) (Dubravko Detoni, Igor Kuljerić, Silvio Foretić) 15. tjedan (1 sat predavanja, 1 sat seminar): Nova hrvatska glazba: skladateljska tehnika i djela (5) (Marko Ruždjak, Davorin Kempf, Frano Parać)
Obavezna literatura:

1. Gligo, Nikša (1985): Varijacije razvojnog kontinuiteta: Skladatelj Natko Devčić, Zagreb: Muzički informativni centar. Kos, Koraljka (1982): Dora Pejačević, Zagreb: Jugoslavenska akademija znanosti i umjetnosti; Muzikološki zavod Muzičke akademije. Kovačević, Krešimir (1960): Hrvatski kompozitori i njihova djela, Zagreb: Naprijed. Sedak, Eva (1984): Josip Štolcer Slavenski: Skladatelj prijelaza, Zagreb: Muzički informativni centar. Sedak, Eva (ur.) (2004): Između moderne i avangarde: Hrvatska glazba 1910-1960, Zagreb: Hrvatsko muzikološko društvo. Selem, P. (ur.) (1972): Novi zvuk: Izbor tekstova o suvremenoj glazbi, Zagreb: Nakladni zavod Matice hrvatske.

Preporučena literatura:

2. Gligo, Nikša (2009): Suvremena hrvatska glazba: Pokušaj estetičkog određenja, u: Hekman, J.; Zednik, V. (ur.): Hrvatska glazba u 20. stoljeću, Zagreb: Matica hrvatska, 9-23. Gligo, Nikša (ur.) (2008): Generacija 1906: Zbornik radova s muzikološkog simpozija održanog u povodu 100. obljetnice rođenja Ivana Brkanovića, Mila Cipre i Borisa Papandopula Zagreb: Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti. Kos, Koraljka; Majer-Bobetko, Sanja (ur.) (2007): Božidar Kunc (1903-1964): Život i djelo - radovi s muzikološkog skupa održanog u Zagrebu, 20-22. studenoga 2003, Zagreb: Hrvatsko muzikološko društvo. Sedak, Eva (ur.) (1997): Krsto Odak: Život i djelo, Zagreb: Hrvatsko muzikološko društvo; Hrvatski glazbeni zavod.

Ishodi učenja:

1. Polaznicima bi pohađanje predmeta trebalo omogućiti stjecanje sljedećih kompetencija: - poznavati smjernice hrvatske umjetničke glazbe 20. stoljeća u njihovu povijesnom i kulturnom kontekstu

2. poznavati odnose i međusobna prožimanja hrvatske glazbe ovoga razdoblja s drugim umjetnostima (književnošću, scenskim i likovnim umjetnostima)

3. analizirati izabrana djela hrvatske glazbe 20. stoljeća

4. kritički vrednovati ključna djela hrvatske glazbe 20. stoljeća i njihove izvedbe

5. poznavati temeljnu muzikološku literaturu o hrvatskoj glazbi 20. stoljeća

6. poznavati tehnike samostalnog istraživačkog rada na području studija hrvatske glazbe 20. stoljeća

Legenda

  • P - Predavanje
  • S - Seminar