Skoči na glavni sadržaj

Sadržaj predmeta

Glasovir A VII

Šifra:
100207
Kratica:
UAC603
Visoko učilište:
Umjetnička akademija
ECTS bodovi:
3.0
Opterećenje:
15(P)
Izvođači:

Kosovka Čudina, v. pred. (P)

izv. prof. art. Jadranka Garin Borović (P)

izv. prof. art. Katja Repušić (P)

dr. sc. Ivana Franceschi, v. pred. (P)

Valentina Štrbac-Čičerić, nasl. pred. (P)

Opis predmeta:
Svladavanje tehnički zahtjevnijih etida.Realizacija težih polifonih kompozicija (preludiji i fuge).Interpretacija različitih skladbi 19.i 20.stoljeća te domaćih autora.Pravilno interpretiranje skladbi klasičnog stila (sonate).Stjecanje vještina u okviru potreba struke (čitanje s lista,sviranje klavirskih pratnji).
Preduvjeti za upis predmeta:

Glasovir A VI (položen)

Predmet u nastavnom programu:
Šifra studija Naziv studija Razina studija Semestar izvođenja Obavezni/Izborni
7 Glazbena teorija prijediplomski 7 obavezni
10 Kompozicija prijediplomski 7 obavezni

Legenda

  • P - Predavanja