Skoči na glavni sadržaj

Sadržaj predmeta

Harmonija II

Šifra:
100296
Kratica:
UAT102
Visoko učilište:
Umjetnička akademija
ECTS bodovi:
3.0
Opterećenje:
30(P)
Nositelji:

prof. dr. sc. Mirjana Siriščević

Izvođači:

prof. dr. sc. Mirjana Siriščević (P)

doc. dr. sc. Jelica Valjalo Kaporelo (P)

Opis predmeta:
Ciljevi predmeta: OVLADAVANJE VJEŠTINOM HARMONIZACIJE ZADANIH ZADATAKA U KROMATICI KROZ IZRADU ZADATAKA I MODULATIVNIH STAVAKA TE PRAKTIČNE IZVEDBE ISTIH NA GLASOVIRU (TRANSPOZICIJA). USVAJANJE ZNANJA I VJEŠTINA NA PODRUČJU HARMONIJSKOG MIŠLJENJA U KROMATICI. POSTIZANJE SVIJESTI O KROMATSKOM POMAKU TE SRODNOSTI AKORDA U KROMATICI. UPOZNAVANJE SA HARMONIJSKIM PROGRESIJAMA U KROMATICI KROZ PRIMJERE IZ GLAZBENE LITERATURE. Sadržaj predmeta detaljno razrađen prema satnici nastave: (Na početku semestra utvrditi teme za seminarske radove koje je potrebno izraditi u toku semestra: Schubert, Schumann (sonate ...), Chopin: Preludiji, Mazurke, Nocturna ...) 1. Kromatika. Kromatski pomak i alteracija. Srodnost akorda u kromatici: kvintna i tercna srodnost u kromatici, nesrodni akordi u kromatici. Sekundarna dominanta i privremena tonika. 2. Kromatska promjena akorda. Alterirani akordi dijatonskog tipa. Izrada progresija na osnovi sheme I-V/IV-IV-V/V-V-I. Izrada zadataka (sopran i bas) sa uporabom kromatske kvintne i tercne srodnosti te kromatske promjene akorda. (Analiza kraćih ulomaka iz glazbene literature: Schumann, Schubert: Sonate, Beethoven: Sonate ...). 3. Sekundarne subdominante, smanjeni septakord nedominantne funkcije, disalteracija. Izrada zadataka (sopran i bas) s bogatom uporabom kromatskih akorada. Neposredna kraća transpozicija napisanih zadataka za klavirom. 4. Tonalno stabilne i tonalno labilne alteracije. Kromatske modulacije (modulacije pomoću kromatske kvintne srodnosti akorda). Izrada kromatskih modulacija i modulativnih stavaka na osnovi kromatske kvintne srodnosti akorda. 5. Kromatske modulacije pomoću kromatske tercne srodnosti akorda. Izrada kromatskih modulacija i modulativnih stavaka pomoću kromatske tercne srodnosti akorda. Neposredna kraća transpozicija napisane modulacije (za klavirom) za sekundu i tercu uzlazno ili silazno. 6. Kromatske modulacije pomoću kromatske promjene akorda (4 vrste). Izrada kromatskih modulacija i modulativnih stavaka pomoću kromatske promjene akorda. (analiza kraćih ulomaka iz gl. literature: Chopin-Mazurke ...). 7. Medijantika (medijantni krug). Izrada zadataka (sopran ili bas) i kromatskih modulativnih stavaka. (Analiza ulomaka iz gl. literature: Liszt: Klavirski koncert Es-dur, Chopin: Mazurka fis-mol op.6 br.1, Ravel: Sonatina (1.st.), Debussy: Plesačice iz Delfa ...) 8. Izrada zadataka i kromatskih modulativnih stavaka (različiti načini). Neposredna kraća transpozicija napisanog zadatka ili modulacije (za klavirom). 9. Napuljski sekstakord (frigijski kvintakord), modulacije pomoću napuljskog sekstakorda (dijatonski i kromatski tip modulacije). Izrada zadataka s uporabom napuljskog 6 (i drugih alteriranih akorda u funkciji sekundarnih dominanta). 10. Izrada kromatske modulacije i modulativnih stavaka pomoću napuljskog sekstakorda. Polarni akord. (Analiza kraćih ulomaka iz gl. literature: Chopin: Etida es-mol, op.10, br.6, Chopin: Preludij op.28, br.20, Beethoven: Sonata cis-mol, op.27., br.2, Beethoven: Sonata B-dur, op.22 ...) 11. Izrada zadataka (sopran i bas) te kromatskih modulativnih stavaka sa gušćim kromatskim progresijama. Neposredna kraća transpozicija napisanog zadatka ili modulacije (za klavirom). 12. Analiza većih ulomaka iz gl. literature (Chopin: Nocturno Des-dur, Nocturno c-mol ...). Izrada zadataka i kromatskih modulativnih stavaka sa složenijom fakturom kromatskih progresija. 13. Izrada složenijih zadataka (sopran i bas) te kompleksnih kromatskih modulativnih stavaka u okviru obrađenog sadržaja. 14. Izrada vrlo složenih zadataka (sopran i bas) i kromatskih modulativnih stavaka sa vrlo bogatom i složenom kromatskom fakturom. Analiza ulomaka iz gl. literature. 15. Priprema za ispit. Izrada soprana i basova (u duhu ispitnih zadataka) te vrlo složenih kromatskih modulativnih stavaka.
Obavezna literatura:

1. Devčić N.: HARMONIJA, Školska knjiga, Zagreb Despić D.: (1997.) Harmonija sa harmonskom analizom, Beograd Piston W.: (1970.) Harmony, London Despić D., (2007.) Harmonija sa harmonskom analizom, Beograd Dopunska literatura: Jadassohn S.- (1922.) Trattato d'Armonia, Leipzig Lester J.- (1982.) Harmony in Tonal Music I, II, New York Koch K.- (1948.) Harmonielehre, Beč Beršadskaja T.- (1985.) Leksii po garmoniji, Petrograd Goetschius, P. (1898.), The homophonic forms of musical composition, New York Skovran D., Peričić V.(1977.), Nauka o muzičkim oblicima, Beograd Stefanija, Leon, (2008.), Metoda analize glazbe:povijesno-teorijski ocrt, Zagreb Despić D., ( 1977.) Melodika, tonski slog(1.deo),Beograd

Preduvjeti za upis predmeta:

Harmonija I (odslušan)

Preduvjeti za polaganje predmeta:

Harmonija I (položen)

Predmet u nastavnom programu:
Šifra studija Naziv studija Razina studija Semestar izvođenja Obavezni/Izborni
7 Glazbena teorija prijediplomski 4 obavezni
10 Kompozicija prijediplomski 4 obavezni

Legenda

  • P - Predavanja