Skoči na glavni sadržaj

Sadržaj predmeta

Harmonija na glasoviru I

Šifra:
100303
Kratica:
UAT003
Visoko učilište:
Umjetnička akademija
ECTS bodovi:
2.0
Opterećenje:
15(P)
Nositelji:

prof. dr. sc. Mirjana Siriščević

Izvođači:

prof. dr. sc. Mirjana Siriščević (P)

doc. dr. sc. Jelica Valjalo Kaporelo (P)

Opis predmeta:
Ciljevi predmeta: OSPOSOBLJAVANJE ZA PRAVILNU, VJEŠTU I KREATIVNU REALIZACIJU ČETVEROGLASNOG HOMOFONOG SLOGA NA GLASOVIRU- U OKVIRU TONALITETA, PROŠIRENOG TONALITETA I DIJATONSKIH FORMACIJA. PRAKTIČNO OVLADAVANJE SA SADRŽAJIMA UNUTAR KOLEGIJA HARMONIJA 1. USVAJANJE SVIH TEMELJNIH VJEŠTINA U SVIRANJU HOMOFONOG SLOGA, PREPOZNAVANJE LATENTNE HARMONIJSKE STRUKTURE SOPRANA KAO I RAZVOJ MELODIJSKE LINIJE KOD HARMONIZACIJE BASOVE DIONICE. OSPOSOBLJAVANJE ZA HARMONIZACIJU ZADATAKA "A VISTA" TE HARMONIZACIJU SVIH DUR I MOL LJESTVICA. USVAJANJE VJEŠTINE SVIRANJA DIJATONSKIH MODULATIVNIH STAVAKA S JASNO KONCIPIRANIM KADENCAMA. Sadržaj predmeta detaljno razrađen prema satnici nastave: (Na početku semestra odabrati određeni broj zadataka (soprani i basovi) koje je potrebno odsvirati u toku semestra). 1. Sviranje kadence (I-IV-V-I) u svim položajima, oba sloga, kvintni i kvartni krug. Harmonizacija dur i mol ljestvice (transpozicija kroz tonalitete). 2. Harmonizacija zadataka (soprani i basovi) sa uporabom kvintakorda i sekstakorda. Transpozicije zadataka u bliže tonalitete. Sviranje harmonijskih sekvenci. 3. Harmonizacija odabranih zadataka (soprani i basovi) koji prate nastavu Harmonije 1. Proširene kadence u oba sloga, svim položajima i svim tonalitetima. Zadaci sa zadanim vanjskim glasovima. 4. Harmonizacija malo zahtjevnijih zadataka (soprani, basovi) koji uključuju kvintakorde, sekstakorde i kvartsekstakorde (dijatonske progresije unutar proširenog tonaliteta (bliski tonaliteti)). 5. Harmonizacija odabranih zadataka kao modela za transpoziciju (u tonalitete za sekundu ili tercu uzlazno ili silazno, i u tonalitete za kvintu uzlazno ili silazno). Kraći zadaci "a vista". 6. Harmonizacija zadataka (soprani i basovi) sa uporabom septakorda (dominantnog i sporednih) i obrata. 7. Kadence koje uključuju uporabu svih septakorda i obrata. Malo složeniji zadaci "a vista" u okviru obrađenog gradiva. 8. Harmonizacija složenijih zadataka (dur-tonaliteti) s uporabom mol-dura. 9. Sviranje složenijih dijatonskih sekvenca kao modela za sekvenciranje uzlazno i silazno. 10. Harmonizacija zadataka (soprani i basovi) koji uključuju dominantni nonakord i njegove obrate, kao i uporaba sporednih 9 i obrata. Zadaci "a vista" sa D9 i sporednim 9 te njihovim obratima. 11. Sviranje dijatonskih modulacija (modulacije iz dura u dur, modulacije iz dura u mol). Sviranje dijatonskih modulativnih stavaka kao logično zamišljenih cjelina i u obliku manjih formi (uvjerljiva potvrda početnog tonaliteta i jasna kadenca ciljnog tonaliteta). Zadaci "a vista" sa složenijim dijatonskim progresijama. 12. Sviranje dijatonskih modulativnih stavaka (modulacije iz mola u mol i mola u dur, modulacije na osnovi frigijskog pomaka). Zadaci (sopran, bas) u okviru proširenog tonaliteta sa kompleksnijim tokom harmonijskih progresija. 13. Sviranje dijatonskih modulacija i modulativnih stavaka u obliku manjih formi. Zadaci (sopran, bas) u okviru proširenog tonaliteta sa još razvijenijim harmonijskim progresijama. Složeniji zadaci "a vista". 14. Sviranje složenih dijatonskih modulativnih stavaka. Zadaci (sopran, bas) s vrlo bogatom harmonijskom strukturom u okviru proširenog tonaliteta (pozornost na vrstu kretanja harmonijskog ritma). 15. Priprema za ispit. Sviranje dijatonskih modulativnih stavaka i zadataka "a vista" (u okviru obrađenog gradiva).
Obavezna literatura:

1. Devčić N.: HARMONIJA, Zagreb Vidal P., Boulanger N. Harmonija na klaviru Sekvence i kadence napisane za nastavu predmeta 1. MERLET M., Cent-vingt textes pour l'harmonisation au piano, Paris 2. FARINA Guido, (1948.), Armonia consonante e dissonante naturale(Vol I), Milano 3. FARINA, Guido, Il basso senza numeri e la sua armonizzazione (armonia complementare)-bassi, norme, regole, eccezioni, definizioni ed esempi, Milano: Carish

Preduvjeti za upis predmeta:

Harmonija I (upisan)

Predmet u nastavnom programu:
Šifra studija Naziv studija Razina studija Semestar izvođenja Obavezni/Izborni
7 Glazbena teorija prijediplomski 3 obavezni
10 Kompozicija prijediplomski 3 obavezni

Legenda

  • P - Predavanja