Skoči na glavni sadržaj

Sadržaj predmeta

Harmonija na glasoviru II

Šifra:
100304
Kratica:
UAT103
Visoko učilište:
Umjetnička akademija
ECTS bodovi:
2.0
Opterećenje:
15(P)
Nositelji:

prof. dr. sc. Mirjana Siriščević

Izvođači:

prof. dr. sc. Mirjana Siriščević (P)

doc. dr. sc. Jelica Valjalo Kaporelo (P)

Opis predmeta:
Ciljevi predmeta: USVAJANJE VJEŠTINE SVIRANJA KREATIVNE ČETVEROGLASNE HARMONIZACIJE SOPRANA ILI BASA U OKVIRU KROMATIKE I KROMATSKIH SPOJEVA AKORADA. PRAKTIČNO OVLADAVANJE SA SADRŽAJIMA UNUTAR KOLEGIJA HARMONIJA 2. KOGNITIVNO I PSIHOMOTORIČKO OVLADAVANJE VJEŠTINOM SVIRANJA KROMATSKIH MODULATIVNIH STAVAKA TE HARMONIJSKIH KADENCA SA UPORABOM SEKUNDARNIH DOMINANTI. PRAKTIČNO USVAJANJE ZNANJA I VJEŠTINA KOJE UKLJUČUJU SVE ASPEKTE KROMATIKE. Sadržaj predmeta detaljno razrađen prema satnici nastave: (Na početku semestra pripremiti određeni broj zadataka koje su studenti obvezni odsvirati u toku semestra). 1. Sviranje proširenih kadenca uz uporabu sekundarnih dominanti. Harmonijske sekvence s alteriranim akordima dijatonskog tipa i njihova transpozicija. 2. Harmonizacija zadataka sa uporabom sekundarnih dominanti. Harmonijske sekvence (s kromatsko kvintnim i kromatsko tercnim vezama te kromatskom promjenom akorda) sa sekundarnim dominantama. 3. Sviranje kromatskih zadataka sa zadanim vanjskim glasovima "a vista". Zadaci (soprani i basovi) koji koriste nizove kromatskih progresija. 4. Sviranje kromatskih sekvenci. Zadaci s malo složenijom harmonijskom fakturom u okviru kromatike. 5. Sviranje kromatskih modulacija (pomoću kromatsko kvintne srodnosti). Sviranje jednostavnijih, ali dužih modulativnih stavaka koji uključuju niz različitih dijatonskih i kromatskih veza i rješenja. 6. Harmonizacija zadataka (soprani i basovi) te kromatskih modulacija (pomoću kromatsko tercne srodnosti). Sviranje jednostavnijih, ali dužih modulativnih stavaka sa svim kromatskim progresijama. 7. Sviranje kromatskih modulacija i modulativnih stavka složenije strukture. Zadaci (soprani, basovi) "a vista"). 8. Harmonizacija složenijih kromatskih zadataka sa zadanim vanjskim glasovima. Transpozicije kromatskih modulacija. Harmonijske (kromatske) sekvence (uzlazno ili silazno, ovisno o modelu). 9. Harmonizacija zadataka sa uporabom napuljskog sekstakorda, te kromatskih modulacija pomoću N6. Kraće harmonijske sekvence sa uporabom N6. 10. Sviranje složenijih kromatskih modulacija i modulativnih stavaka. Zadaci sa složenijim kromatskim progresijama. Kromatski zadaci "a vista" (kraći, ali složeniji). 11. Sviranje složenih kadenca koje sadrže kompleksne kromatske spojeve. Zadaci (soprani / basovi) koji unutar sebe imaju sekvence sa kromatskim spojevima. 12. Sviranje kromatskih modulativnih stavaka sa gustom harmonijskom strukturom kromatskih veza. Složeniji zadaci "a vista". 13. Harmonizacija malo dužih i kompleksnijih zadataka (dijatonsko-kromatskog tipa). Složeniji zadaci "a vista". 14. Sviranje zadataka "a vista" (s pripremom) sa gustom harmonijsko-kromatskom fakturom. Priprema za ispit. 15. Sviranje zadataka (naučenih i "a vista") sa svim elementima obrađenima u toku semestra.
Obavezna literatura:

1. Devčić N.: HARMONIJA, Zagreb Vidal P., Boulanger N. Harmonija na klaviru Sekvence i kadence napisane za nastavu predmeta 1. MERLET M., Cent-vingt textes pour l'harmonisation au piano, Paris 2. FARINA Guido, (1948.), Armonia consonante e dissonante naturale(Vol I), Milano 3. FARINA, Guido, Il basso senza numeri e la sua armonizzazione (armonia complementare)-bassi, norme, regole, eccezioni, definizioni ed esempi, Milano: Carish 4. BIANCHI, Italo, Bassi e melodie facili - per lo studio dell`armonia. Roma 5. DUBOIS, Teodoro, Realizzazioni dei Bassi e Canti del Trattato d`Armonia. Paris: Heugel

Preduvjeti za upis predmeta:

Harmonija na glasoviru I (odslušan)

Preduvjeti za polaganje predmeta:

Harmonija na glasoviru I (položen)

Predmet u nastavnom programu:
Šifra studija Naziv studija Razina studija Semestar izvođenja Obavezni/Izborni
7 Glazbena teorija prijediplomski 4 obavezni
10 Kompozicija prijediplomski 4 obavezni

Legenda

  • P - Predavanja