Skoči na glavni sadržaj

Sadržaj predmeta

Njemački jezik III

Šifra:
100582
Kratica:
UAH206
Visoko učilište:
Umjetnička akademija
ECTS bodovi:
3.0
Opterećenje:
15(P) + 15(V)
Nositelji:

Anita Barač, prof., pred.

Izvođači:

Anita Barač, prof., pred. (P)

Opis predmeta:
Upoznavanje studenata s njemačkim vokabularom i sadržajima vezanim uz područje glazbe.Nakon odslušanog i položenog predmeta studenti će moći: 1. pravilno čitati i razumjeti tekstove vezane uz područje glazbe 2. pravilno se služiti stručnim vokabularom u usmenoj i pisanoj komunikaciji 3. biti u stanju čitati i razumjeti njemačke tekstove vezane uz područje glazbe 4. izlagati o temama vezanim uz glazbenu struku 5. poznavati glavne značajke glazbene kulture njemačkoga govornoga područja Sadržaj predmeta: 1.Musik der Epochen (Einführung) 2. Die Musik der Renaissance 3. Die Musik des Barock 4. Die Musik der Klassik 5. Die Musik der Romantik 6. Die Musik der Moderne 7. Musik der Gattungen (Einführung) 8.Sinfonie 9. Sonate 10. Konzert 11. Musik für Tasteninstrumente 12. Musiktheater 13. Oratorium 14. Gesang 15. Stimme
Obavezna literatura:

1. Kasper, Peter P.: Die wichtigsten Musiker im Porträt, Marix Verlag, Wiesbaden 2006.

Predmet u nastavnom programu:
Šifra studija Naziv studija Razina studija Semestar izvođenja Obavezni/Izborni
2 Flauta prijediplomski 1 izborni
4 Gitara prijediplomski 1 izborni
9 Klarinet prijediplomski 1 izborni
13 Solo pjevanje prijediplomski 1 izborni
14 Violončelo prijediplomski 1 izborni
15 Viola prijediplomski 1 izborni
16 Violina prijediplomski 1 izborni
19 Flauta diplomski 1 izborni
20 Gitara diplomski 1 izborni
25 Klarinet diplomski 1 izborni
30 Violončelo diplomski 1 izborni
31 Viola diplomski 1 izborni
32 Violina diplomski 1 izborni
47 Saksofon prijediplomski 1 izborni
48 Saksofon diplomski 1 izborni
2 Flauta prijediplomski 3 izborni
4 Gitara prijediplomski 3 izborni
6 Glazbena pedagogija prijediplomski 3 izborni
7 Glazbena teorija prijediplomski 3 izborni
9 Klarinet prijediplomski 3 izborni
13 Solo pjevanje prijediplomski 3 izborni
14 Violončelo prijediplomski 3 izborni
15 Viola prijediplomski 3 izborni
16 Violina prijediplomski 3 izborni
47 Saksofon prijediplomski 3 izborni
2 Flauta prijediplomski 5 izborni
4 Gitara prijediplomski 5 izborni
5 Glasovir prijediplomski 5 izborni
6 Glazbena pedagogija prijediplomski 5 izborni
7 Glazbena teorija prijediplomski 5 izborni
9 Klarinet prijediplomski 5 izborni
13 Solo pjevanje prijediplomski 5 izborni
14 Violončelo prijediplomski 5 izborni
15 Viola prijediplomski 5 izborni
16 Violina prijediplomski 5 izborni
47 Saksofon prijediplomski 5 izborni
2 Flauta prijediplomski 7 izborni
4 Gitara prijediplomski 7 izborni
5 Glasovir prijediplomski 7 izborni
6 Glazbena pedagogija prijediplomski 7 izborni
7 Glazbena teorija prijediplomski 7 izborni
9 Klarinet prijediplomski 7 izborni
13 Solo pjevanje prijediplomski 7 izborni
14 Violončelo prijediplomski 7 izborni
15 Viola prijediplomski 7 izborni
16 Violina prijediplomski 7 izborni
47 Saksofon prijediplomski 7 izborni

Legenda

  • P - Predavanja
  • V - Vježbe