Skoči na glavni sadržaj

Sadržaj predmeta

Talijanski jezik II

Šifra:
100979
Kratica:
UAH107
Visoko učilište:
Umjetnička akademija
ECTS bodovi:
3.0
Opterećenje:
15(P) + 15(V)
Nositelji:

prof. dr. sc. Magdalena Nigoević

Izvođači:

Katarina Perišić-Lelić, prof., pred. (V)

prof. dr. sc. Magdalena Nigoević (P)

Opis predmeta:
Ciljevi predmeta Ovladavanje vještinama izgovora i dikcije talijanskog jezika. Snalaženje u talijanskim tekstovima i partiturama na talijanskom jeziku. Razvijanje jezičnih znanja i vještina u funkciji recepcije i produkcije a u okvirima stručnih i kulturoloških tema. Vježbanje jezičnih vještina s posebnim naglaskom na govor, slušanje i razumijevanje teksta na nivou A2 prema Zajedničkom europskom referentnom okviru za jezike.
Obavezna literatura:

1. Mezzardi, M.; Balboni, E. P. (2003). Rete 1. Corso multimediale d'italiano per stranieri. Perugia: Guerra, (Unita' 7-15). Carresi, S.; Chiarenza, S.; Frollano, E. (1998). L'italiano all'opera; attivita' linguistiche attraverso 15 arie famose. Roma: Bonacci. (odabrani tekstovi).

Preporučena literatura:

2. Adams, D. (1999). A Handbook of Diction for Singers: Italian, German, French. New York: Oxford University Press (dio o talijanskom jeziku). Bedogni, U.; Ardolini, F. (2004) Dizionario dell'uso dei verbi italiani. Perugia: Guerra. Colorni, E. (1996). Singer's Italian: A Manual of Diction and Phonetics. New York: Schrimer Books. Deanović M.; Jernej, J. (1993). Hrvatsko-talijanski rječnik. Zagreb: Školska knjiga. Deanović, M.; Jernej, J. (1998). Talijansko-hrvatski rječnik. Zagreb: Školska knjiga. Guida, P.; Martina, M. (2006). Esercitarsi con la grammatica, livello elementare A1-A2. Perugia: Guerra. Jernej, J. (2001). Talijanska konverzacijska gramatika. Zagreb: Školska knjiga. Svolacchia, M.; Kaunzner, U. (2000). Suoni, accento e intonazione. Corso di ascolto e pronuncia. Roma: Bonacci. Zingarelli, N. (2005). Lo Zingarelli. Vocabolario della lingua italiana. Bologna: Zanichelli. Razni autentični materijali iz područja talijanske kulture i glazbene umjetnosti uključujući tiskane i elektroničke izvore.

Preduvjeti za upis predmeta:

Talijanski jezik I (odslušan)

Preduvjeti za polaganje predmeta:

Talijanski jezik I (položen)

Legenda

  • P - Predavanja
  • V - Vježbe