Skoči na glavni sadržaj

Sadržaj predmeta

Talijanski jezik III

Šifra:
100980
Kratica:
UAH207
Visoko učilište:
Umjetnička akademija
ECTS bodovi:
3.0
Opterećenje:
15(P) + 15(V)
Nositelji:

prof. dr. sc. Magdalena Nigoević

Izvođači:

prof. dr. sc. Magdalena Nigoević (P)

Opis predmeta:
Ciljevi predmeta Osposobljavanje studenata za samostalno snalaženje u usvajanju muzikološkog sadržaja na talijanskom jeziku. Razvijanje komunikacijska kompetenciju u jeziku glazbene struke, uz razvijanje razine recepcije talijanskog opernog repertoara. Vježbanje jezičnih vještina: govor, slušanje i razumijevanje teksta, pisanje na razini B1 prema Zajedničkom europskom referentnom okviru za jezike.
Obavezna literatura:

1. Mezzardi, M.; Balboni, E. P. (2003). Rete 2. Corso multimediale d'italiano per stranieri. Perugia: Guerra, (Unita' 1-5). Carresi, S.; Chiarenza, S.; Frollano, E. (1998). L'italiano all'opera; attivita' linguistiche attraverso 15 arie famose. Roma: Bonacci editore.

Preporučena literatura:

2. Adams, D. (1999). A Handbook of Diction for Singers: Italian, German, French. New York: Oxford University Press (dio o talijanskom jeziku) Canepari, L.; Giovannelli, B.; Viario, G. (2001). Arie antiche: con trascrizione fonetica per lo studio del canto. Perugia: Guerra. Colorni, E. (1996). Singer's Italian: A Manual of Diction and Phonetics. New York: Schrimer Books. Deanović M.; Jernej, J. (1993). Hrvatsko-talijanski rječnik. Zagreb: Školska knjiga. Deanović, M.; Jernej, J. (1998). Talijansko-hrvatski rječnik. Zagreb: Školska knjiga. Geri, P. (2004). Manuale d'italiano per Cantanti d'Opera. Perugia: Guerra, (odabrani tekstovi). Jernej, J. (2001). Talijanska konverzacijska gramatika. Zagreb: Školska knjiga. Svolacchia, M.; Kaunzner, U. (2000). Suoni, accento e intonazione. Corso di ascolto e pronuncia. Roma: Bonacci. Zingarelli, N. (2005). Lo Zingarelli. Vocabolario della lingua italiana. Bologna: Zanichelli. Razni autentični materijali iz područja talijanske kulture i glazbene umjetnosti uključujući tiskane i elektroničke izvore.

Predmet u nastavnom programu:
Šifra studija Naziv studija Razina studija Semestar izvođenja Obavezni/Izborni
2 Flauta prijediplomski 1 izborni
4 Gitara prijediplomski 1 izborni
9 Klarinet prijediplomski 1 izborni
13 Solo pjevanje prijediplomski 1 izborni
14 Violončelo prijediplomski 1 izborni
15 Viola prijediplomski 1 izborni
16 Violina prijediplomski 1 izborni
19 Flauta diplomski 1 izborni
20 Gitara diplomski 1 izborni
21 Glasovir diplomski 1 izborni
25 Klarinet diplomski 1 izborni
30 Violončelo diplomski 1 izborni
31 Viola diplomski 1 izborni
32 Violina diplomski 1 izborni
47 Saksofon prijediplomski 1 izborni
48 Saksofon diplomski 1 izborni
2 Flauta prijediplomski 3 izborni
4 Gitara prijediplomski 3 izborni
5 Glasovir prijediplomski 3 izborni
9 Klarinet prijediplomski 3 izborni
13 Solo pjevanje prijediplomski 3 izborni
14 Violončelo prijediplomski 3 izborni
15 Viola prijediplomski 3 izborni
16 Violina prijediplomski 3 izborni
47 Saksofon prijediplomski 3 izborni
2 Flauta prijediplomski 5 izborni
4 Gitara prijediplomski 5 izborni
5 Glasovir prijediplomski 5 izborni
9 Klarinet prijediplomski 5 izborni
13 Solo pjevanje prijediplomski 5 izborni
14 Violončelo prijediplomski 5 izborni
15 Viola prijediplomski 5 izborni
16 Violina prijediplomski 5 izborni
47 Saksofon prijediplomski 5 izborni
2 Flauta prijediplomski 7 izborni
4 Gitara prijediplomski 7 izborni
5 Glasovir prijediplomski 7 izborni
6 Glazbena pedagogija prijediplomski 7 izborni
7 Glazbena teorija prijediplomski 7 izborni
9 Klarinet prijediplomski 7 izborni
13 Solo pjevanje prijediplomski 7 izborni
14 Violončelo prijediplomski 7 izborni
15 Viola prijediplomski 7 izborni
16 Violina prijediplomski 7 izborni
47 Saksofon prijediplomski 7 izborni

Legenda

  • P - Predavanja
  • V - Vježbe