Skoči na glavni sadržaj

Sadržaj predmeta

Talijanski jezik IV

Šifra:
100981
Kratica:
UAH307
Visoko učilište:
Umjetnička akademija
ECTS bodovi:
3.0
Opterećenje:
15(P) + 15(V)
Nositelji:

prof. dr. sc. Magdalena Nigoević

Izvođači:

Katarina Perišić-Lelić, prof., pred. (V)

prof. dr. sc. Magdalena Nigoević (P)

Opis predmeta:
Ciljevi predmeta Samostalno snalaženje u usvajanju i obradi stručne literature. Poznavanje talijanskih kompozitora, libreta i povijesnog konteksta u kojima su nastali. Ovladavanje glazbenom terminologijom. Razvijanje komunikacijska kompetenciju u jeziku glazbene struke. Vježbanje jezičnih vještina: govor, slušanje i razumijevanje teksta, pisanje na ciljanoj razini B2 prema Zajedničkom europskom referentnom okviru za jezike.
Obavezna literatura:

1. Mezzardi, M.; Balboni, E. P. (2003). Rete 2. Corso multimediale d'italiano per stranieri. Perugia: Guerra, (Unita' 6-10). Carresi, S.; Chiarenza, S.; Frollano, E. (1998). L'italiano all'opera; attivita' linguistiche attraverso 15 arie famose. Roma: Bonacci editore.

Preporučena literatura:

2. Adams, D. (1999). A Handbook of Diction for Singers: Italian, German, French. New York: Oxford University Press (dio o talijanskom jeziku) Canepari, L.; Giovannelli, B.; Viario, G. (2001). Arie antiche: con trascrizione fonetica per lo studio del canto. Perugia: Guerra. Colorni, E. (1996). Singer's Italian: A Manual of Diction and Phonetics. New York: Schrimer Books. Geri, P. (2004). Manuale d'italiano per Cantanti d'Opera. Perugia: Guerra, (odabrani tekstovi). Jernej, J. (2001). Talijanska konverzacijska gramatika. Zagreb: Školska knjiga. Libretti d'Opera per stranieri. Roma: Bonacci [collana con i testi originali dei melodrammi, accompagnati da una parafrasi: La traviata (1994), Cavalleria rusticana (1995), Rigoletto (1995), La Boheme (1996), Il barbiere di Siviglia (1996), Tosca (1997)]. Ragni, S. (1993). Corso di Storia della Musica Italiana. Perugia: Guerra. Svolacchia, M.; Kaunzner, U. (2000). Suoni, accento e intonazione. Corso di ascolto e pronuncia. Roma: Bonacci. Zingarelli, N. (2005). Lo Zingarelli. Vocabolario della lingua italiana. Bologna: Zanichelli. Razni autentični materijali iz područja talijanske kulture i glazbene umjetnosti uključujući tiskane i elektroničke izvore.

Preduvjeti za upis predmeta:

Talijanski jezik III (odslušan)

Preduvjeti za polaganje predmeta:

Talijanski jezik III (položen)

Legenda

  • P - Predavanja
  • V - Vježbe