Skoči na glavni sadržaj

Sadržaj predmeta

Talijanski jezik IV

Šifra:
100981
Kratica:
UAH307
Visoko učilište:
Umjetnička akademija
ECTS bodovi:
3.0
Opterećenje:
15(P) + 15(V)
Nositelji:

prof. dr. sc. Magdalena Nigoević

Izvođači:

Katarina Perišić-Lelić, prof., pred. (V)

prof. dr. sc. Magdalena Nigoević (P)

Opis predmeta:
Ciljevi predmeta Samostalno snalaženje u usvajanju i obradi stručne literature. Poznavanje talijanskih kompozitora, libreta i povijesnog konteksta u kojima su nastali. Ovladavanje glazbenom terminologijom. Razvijanje komunikacijska kompetenciju u jeziku glazbene struke. Vježbanje jezičnih vještina: govor, slušanje i razumijevanje teksta, pisanje na ciljanoj razini B2 prema Zajedničkom europskom referentnom okviru za jezike.
Obavezna literatura:

1. Mezzardi, M.; Balboni, E. P. (2003). Rete 2. Corso multimediale d'italiano per stranieri. Perugia: Guerra, (Unita' 6-10). Carresi, S.; Chiarenza, S.; Frollano, E. (1998). L'italiano all'opera; attivita' linguistiche attraverso 15 arie famose. Roma: Bonacci editore.

Preporučena literatura:

2. Adams, D. (1999). A Handbook of Diction for Singers: Italian, German, French. New York: Oxford University Press (dio o talijanskom jeziku) Canepari, L.; Giovannelli, B.; Viario, G. (2001). Arie antiche: con trascrizione fonetica per lo studio del canto. Perugia: Guerra. Colorni, E. (1996). Singer's Italian: A Manual of Diction and Phonetics. New York: Schrimer Books. Geri, P. (2004). Manuale d'italiano per Cantanti d'Opera. Perugia: Guerra, (odabrani tekstovi). Jernej, J. (2001). Talijanska konverzacijska gramatika. Zagreb: Školska knjiga. Libretti d'Opera per stranieri. Roma: Bonacci [collana con i testi originali dei melodrammi, accompagnati da una parafrasi: La traviata (1994), Cavalleria rusticana (1995), Rigoletto (1995), La Boheme (1996), Il barbiere di Siviglia (1996), Tosca (1997)]. Ragni, S. (1993). Corso di Storia della Musica Italiana. Perugia: Guerra. Svolacchia, M.; Kaunzner, U. (2000). Suoni, accento e intonazione. Corso di ascolto e pronuncia. Roma: Bonacci. Zingarelli, N. (2005). Lo Zingarelli. Vocabolario della lingua italiana. Bologna: Zanichelli. Razni autentični materijali iz područja talijanske kulture i glazbene umjetnosti uključujući tiskane i elektroničke izvore.

Preduvjeti za upis predmeta:

Talijanski jezik III (odslušan)

Preduvjeti za polaganje predmeta:

Talijanski jezik III (položen)

Predmet u nastavnom programu:
Šifra studija Naziv studija Razina studija Semestar izvođenja Obavezni/Izborni
2 Flauta prijediplomski 2 izborni
4 Gitara prijediplomski 2 izborni
9 Klarinet prijediplomski 2 izborni
13 Solo pjevanje prijediplomski 2 izborni
14 Violončelo prijediplomski 2 izborni
15 Viola prijediplomski 2 izborni
16 Violina prijediplomski 2 izborni
19 Flauta diplomski 2 izborni
20 Gitara diplomski 2 izborni
21 Glasovir diplomski 2 izborni
25 Klarinet diplomski 2 izborni
30 Violončelo diplomski 2 izborni
31 Viola diplomski 2 izborni
32 Violina diplomski 2 izborni
47 Saksofon prijediplomski 2 izborni
48 Saksofon diplomski 2 izborni
2 Flauta prijediplomski 4 izborni
4 Gitara prijediplomski 4 izborni
5 Glasovir prijediplomski 4 izborni
9 Klarinet prijediplomski 4 izborni
13 Solo pjevanje prijediplomski 4 izborni
14 Violončelo prijediplomski 4 izborni
15 Viola prijediplomski 4 izborni
16 Violina prijediplomski 4 izborni
47 Saksofon prijediplomski 4 izborni
2 Flauta prijediplomski 6 izborni
4 Gitara prijediplomski 6 izborni
5 Glasovir prijediplomski 6 izborni
9 Klarinet prijediplomski 6 izborni
13 Solo pjevanje prijediplomski 6 izborni
14 Violončelo prijediplomski 6 izborni
15 Viola prijediplomski 6 izborni
16 Violina prijediplomski 6 izborni
47 Saksofon prijediplomski 6 izborni
2 Flauta prijediplomski 8 izborni
4 Gitara prijediplomski 8 izborni
5 Glasovir prijediplomski 8 izborni
6 Glazbena pedagogija prijediplomski 8 izborni
7 Glazbena teorija prijediplomski 8 izborni
9 Klarinet prijediplomski 8 izborni
13 Solo pjevanje prijediplomski 8 izborni
14 Violončelo prijediplomski 8 izborni
15 Viola prijediplomski 8 izborni
16 Violina prijediplomski 8 izborni
47 Saksofon prijediplomski 8 izborni

Legenda

  • P - Predavanja
  • V - Vježbe