Skoči na glavni sadržaj

Sadržaj predmeta

Hrvatsko brodovlje u novom vijeku

Šifra:
223531
Kratica:
POVBI543
Visoko učilište:
Fakultet hrvatskih studija
ECTS bodovi:
3.0
Opterećenje:
15(P) + 15(S)
Nositelji:

prof. dr. sc. Stjepan Ćosić

nasl. doc. dr. sc. Zrinka Podhraški Čizmek

Izvođači:

nasl. doc. dr. sc. Zrinka Podhraški Čizmek (P, S)

prof. dr. sc. Stjepan Ćosić (P)

Opis predmeta:
Upoznavanje svijeta svakodnevnice maloga čovjeka u hrvatskim zemljama tijekom XVIII. stoljeća okrenutih prema Jadranskom moru. Čovjek je ujedno i kultura koju on stvara: tako su i brodovi izraz cjelokupnoga tadašnjega obalnoga svijeta. Dat će se pregled povijesti brodovlja od antike do kraja XVIII. stoljeća, s posebnim naglaskom na mediteranske te jadranske vrste brodova. Studenti će se upoznati s više od 70 raznih naziva i vrsta brodova karakterističnih za jadransku plovidbu novoga vijeka. Cilj je ujedno naučiti studente kako i gdje tražiti dokumente toga povijesnoga razdoblja te ih ujedno uvesti u suvremene digitalne tehnologije analize i kategorizacije takva golemoga obujma izvornih dokumenata. Predstavit će se vrela iz talijanskih arhiva koji čuvaju podatke o hrvatskim brodovima, kapetanima, parunima, mornarima, Hrvatski pomorski regesti 18. stoljeća (RMC) 1.-3. sv. čijih 16.000 dokumenata stoje na raspolaganju studentima za obradu i analizu. POPIS LITERATURE: sa studentima će se na nastavi dogovoriti opseg i izbor Obvezna Čolak, Nikola, Regesti Marittimi Croati. Settecento. Navigazione nellAdriatico. Fonti. Hrvatski pomorski regesti. Osamnaesto stoljeće. Plovidba na Jadranu. Vrela, vol. I, Centro di Studi Storici Croati, Venezia, Padova 1985. Čolak, Nikola, Regesti Marittimi Croati. Settecento. Navigazione nellAdriatico. Fonti. Hrvatski pomorski regesti. Osamnaesto stoljeće. Plovidba na Jadranu. Vrela, vol. II, Centro di Studi Storici Croati, Venezia, Padova 1993. Čolak, Nikola, Croatian Maritime Regesta. 18th century. Navigation in the Adriatic. Sources. Regesti Marittimi Croati. Settecento. Navigazione nellAdriatico. Fonti. Hrvatski pomorski regesti. Osamnaesto stoljeće. Plovidba na Jadranu. Vrela, vol. III, ur. Podhraški Čizmek, Zrinka, Odsjek za povijest Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Splitu, Split 2017. Brajković, Vladislav i Mardešić, Petar (uredili), Pomorska enciklopedija, vol. I-VIII, Jugoslavenski leksikografski zavod, Zagreb, 1972, sub voce. Čoralić, Lovorka (uredila), U potrazi za mirom i blagostanjem. Hrvatske zemlje u 18. stoljeću, Matica hrvatska, Zagreb 2013. Luetić, Josip, 1000 godina dubrovačkog brodarstva, Zagreb 1969. Novak, Grga, Jadransko more u sukobima i borbama kroz stoljeća II. Od 1409. godine do Drugog svjetskog rata, Split 2004. Simović, Anton i Macan, Trpimir (uredili), Pomorski leksikon, Jugoslavenski leksikografski zavod, Zagreb, 1990. Vidović, Radovan, Pomorski rječnik, Logos, Split 1984, sub voce. Izborna Brandl, Naida Mihal; Podhraški Čizmek, Zrinka, A New Study Project: From the Croatian Maritime Regesta to the Codex Diplomaticus Maritimus Croatiae - New Sources for Adriatic and Mediterranean Studies in the 18th Century, Zbornik Drage Roksandića, Agičić, Damir; Petrić, Hrvoje; Šimetin Šegvić, Filip (ur.), Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb 2019, str. 487-495; Costantini, Massimo, Porto navi e traffici a Venezia 1700-2000, Marsilio Editori, Venezia 2004; Čolak, Nikola, Navigazione marittima fra i porti dalmato-istriani e i porti pontifici alla fine del Settecento I, Studi Veneziani, XI/1969., str. 612-634; Čolak, Nikola, Navigazione marittima fra i porti dalmato-istriani e i porti pontifici alla fine del Settecento II, Studi Veneziani, XIV/1972., str. 331-348; Čolak, Nikola, Pomorstvo zadarske komune od dolaska Hrvata na Jadran do pada Mletačke Republike, Pomorski zbornik II. sv, uredili G. Novak i V. Maštrović, Institut za historijske i ekonomske nauke, Zadar 1962. str. 1555-1595; De Nicolo, Maria Lucia (uredila), Mediterraneo, Archeologia navale e storia marittima dallantichita al XX secolo, Universita degli Studi di Bologna, International Summer School 2007, Citta di Cattolica 2008; De Nicolo, Maria Lucia, (uredila), Sulle rotte dei relitti e dei linguaggi del mare, Universita degli Studi di Bologna, International Summer School 2009, Citta di Cattolica 2009; De Nicolo, Maria Lucia, (uredila), Tartane, n. 9 Rerum Maritimarum, Museo della Marineria Washinton Patrignani, Pesaro 2013; De Nicolo, Maria Lucia, (uredila), Velieri, Circolo Nautico Cattolica, Cattolica 2013; Kozličić, Mithad, Senjske uskočke brodice, Senjski zbornik, 19/1992., str. 57-68; Kozličić, Mithad, Stoljetno slobodarstvo senjskih uskoka, Senjski zbornik, Vol. 10-11. No. 1 1984, str. 264-276. Kozličić, Mithad, Hrvatsko brodovlje. Croatian Shipping. Le navi croate, trojezična monografija (hrvatski - engleski - talijanski), Književni krug - AGM, Split - Zagreb, 1993; Maračić, Ljudevit, Kroničarski zapisi iz 18. stoljeća, Croatica Christiana Periodica, Vol. 24 No. 45, 2000, str 213-219; Maštrović, Vjekoslav, Posljednji gusari na Jadranskom moru, Nakladni zavod Matice hrvatske, Zagreb 1983; Mendeš, Nikša, Stari jedrenjaci (Brodarstvo i brodogradnja Rijeke i Hrvatskog primorja od 18. do 20. stoljeća), Katalog muzejskih zbirki III, Pomorski i povijesni muzej Hrvatskog primorja Rijeka, Rijeka 2006; Milošević, Miloš (predgovor), Mercatores et nautae. Trgovci i pomorci Boke: katalog izložbe sa II. Dana bokeljske kulture u Istri, Povijesni muzej Istre, Pula 2004; Novak, Grga i Maštrović, Vjekoslav (uredili), Pomorski zbornik I-II, Institut za historijske i ekonomske nauke, JAZU Zadar - Zagreb 1962; Novak, Maja, Autonomija dalmatinskih komuna pod Venecijom, Institut JAZU, Zadar 1965; Poparić, Bare, O pomorskoj sili Hrvata, Naklada Matice hrvatske, Zagreb 1899; Poparić, Bare, Povijest senjskih uskoka, Matica hrvatska, Zagreb 1936; Radić, Rossi-Liphschitz, Analiza drvene građe srednjovjekovnih brodica iz Nina, Archaeologia Adriatica IV/2010., str. 257-270; Smičiklas, Tade, Povijest Hrvata, dio drugi, od godine 1526-1848, Naklada Matice Hrvatske, Zagreb 1879, str. 277-412; Poparić, Bare, O pomorskoj sili Hrvata, Naklada Matice hrvatske, Zagreb 1899; Poparić, Bare, Povijest senjskih uskoka, Matica hrvatska, Zagreb 1936; Radić, Rossi-Liphschitz, Analiza drvene građe srednjovjekovnih brodica iz Nina, Archaeologia Adriatica IV/2010., str. 257-270; Smičiklas, Tade, Povijest Hrvata, dio drugi, od godine 1526-1848, Naklada Matice Hrvatske, Zagreb 1879, str. 277-412; Trinchese, Stefano, Francesco Caccamo (uredili), Adriatico contemporaneo. Rotte e percezioni del mare comune tra Ottocento e Novecento, FrancoAngeli, Milano 2008; Vekarić, Stjepan, Pelješki jedrenjaci, Mornarički glasnik, Split 1960; Vrandečić, Josip, Borba za Jadran u ranom novom vijeku: Mletačko-osmanski ratovi u venecijanskoj nuncijaturi, Filozofski fakultet, Odsjek za povijest, Split 2013.
Ishodi učenja:

1. HRVATSKI: 1. Analizirati povijest pomorstva: od prapovijesti do XVIII. st. 2. Objasniti geo-političke specifičnosti hrvatskih zemalja između Mletačke Republike, Habsburške Monarhije, Osmanskoga Carstva i Dubrovačke Republike. 3. Prepoznati i razlikovati vrste brodova u XVIII. st. na Jadranu. 4. Identificirati vrste brodova unutar 16.000 objavljenih pomorski vrela: suvremeni digitalni sustavi pretraživanja. 5. Primijeniti specifične metodologije za predmet: traženje dokumenata, njihovo (transkribiranje -

2. Vrjednovati povijesne činjenice i procese nacionalne, europske i svjetske povijesti te njihove problematike interpretiranja. Interpretirati i vrjednovati historiografski tekst. Samostalno provoditi znanstvena istraživanja iz područja povijesnih odnosno historijskih znanosti i pisati povijesne radove na jasan i organiziran način.

3. ENGLISH: 1. Analysing maritime history: from Prehistory to the 18th century. 2. Explain the geopolitical peculiarities of the Croatian territories between the Republic of Venice, the Habsburg Monarchy, the Ottoman Empire and the Republic of Dubrovnik. 3. Recognize and discern the types of the ships in the 18th century Adriatic. 4. Identify the types of ships among 16,000 published maritime sources: the contemporary digital research systems. 5. Apply specific methodologies for the subject: research of th

4. To know how to evaluate historical facts and developments of the National, European and World history together with their interpretative issues. Being able to interpret and evaluate a historiographical text. Being capable to conduct independently scientific research in the field of historical sciences and write historical essays in clear and structured manner.

Predmet u nastavnom programu:
Šifra studija Naziv studija Razina studija Semestar izvođenja Obavezni/Izborni
3 Psihologija prijediplomski 1 izborni
20 Sociologija prijediplomski 1 izborni
25 Komunikologija prijediplomski 1 izborni
32 Povijest prijediplomski 1 izborni
1 Kroatologija prijediplomski 2 izborni
3 Psihologija prijediplomski 2 izborni
9 Povijest prijediplomski 2 izborni
20 Sociologija prijediplomski 2 izborni
25 Komunikologija prijediplomski 2 izborni
32 Povijest prijediplomski 2 izborni
32 Povijest prijediplomski 2 izborni
1 Kroatologija prijediplomski 3 izborni
9 Povijest prijediplomski 3 izborni
17 Filozofija i kultura prijediplomski 3 izborni
20 Sociologija prijediplomski 3 izborni
25 Komunikologija prijediplomski 3 izborni
32 Povijest prijediplomski 3 izborni
32 Povijest prijediplomski 3 izborni
1 Kroatologija prijediplomski 4 izborni
9 Povijest prijediplomski 4 izborni
17 Filozofija i kultura prijediplomski 4 izborni
20 Sociologija prijediplomski 4 izborni
25 Komunikologija prijediplomski 4 izborni
32 Povijest prijediplomski 4 izborni
32 Povijest prijediplomski 4 izborni
9 Povijest prijediplomski 5 izborni
20 Sociologija prijediplomski 5 izborni
25 Komunikologija prijediplomski 5 izborni
32 Povijest prijediplomski 5 izborni
32 Povijest prijediplomski 5 izborni
9 Povijest prijediplomski 6 izborni
20 Sociologija prijediplomski 6 izborni
25 Komunikologija prijediplomski 6 izborni
32 Povijest prijediplomski 6 izborni
32 Povijest prijediplomski 6 izborni

Legenda

  • P - Predavanja
  • S - Seminar