Skoči na glavni sadržaj

Sadržaj predmeta

Osnove matematike u demografiji

Kratica:
DEMO312
Opterećenje:
15(P) + 15(PK)
Nositelji:

prof. dr. sc. Darko Žubrinić

pred. Ivan Nađ

Izvođači:
Opis predmeta:
Upoznavanje studenata s osnovnim pojmovima linearne algebre, diferencijalnoga računa i integralnoga računa s odgovarajućim demografskim primjenama. Razvijanje sposobnosti mišljenja i logičkoga zaključivanja. Upoznavanje studenata s osnovnim pojmovima linearne algebre, diferencijalnoga računa i integralnoga računa s odgovarajućim demografskim primjenama. Razvijanje sposobnosti mišljenja i logičkoga zaključivanja. Očekivana postignuća studiranja na razini predmeta: Sposobnost logičkoga razmišljanja Student će moći provesti operacije na matricama Student će moći primijeniti matrični račun na rješavanju problema iz demografije Student će moći izračunati derivacije funkcija jedne varijable Student će moći primijeniti diferencijalni račun funkcija jedne realne varijable na rješavanje problema iz demografije Student će moći izračunati određene i neodređene integrale Student će moći primijeniti integralni račun na rješavanje problema iz demografije Student će moći riješiti linearne diferencijalne jednadžbe Student će pomoću linearnih diferencijalnih jednadžbi moći modelirati i riješiti odgovarajuće probleme iz demografije. Opis sadržaja predmeta: 1. Linearna algebra. Matrice i tipovi matrica. 2. Operacije s matricama. 3. Determinanta matrice. 4. Sustavi linearnih jednadžbi. 5. Primjene u demografiji. 6. Diferencijalni račun funkcija jedne realne varijable. Realne funkcije jedne realne varijable. 7. Granična vrijednost (limes) funkcije. 8. Neprekidnost funkcije. 9. Derivacija funkcije jedne varijable i tehnike deriviranja. 10. Rast i pad funkcije. 11. Konveksne i konkavne funkcije. Primjene u demografiji. 12. Integralni račun. Neodređeni integrali. 13. Metode integracije. 14. Određeni integrali. 15. Linearne diferencijalne jednadžbe. Primjene u demografiji.
Obavezna literatura:

1. Lukač, Zrinka (2014). Matematika za ekonomske analize, Zagreb: Element.

Preporučena literatura:

2. Skripta: Matematičke metode u demografiji (Z. Lukač)

3. Smith, P. D., Keyfitz, N. (2013) Mathematical Demography, 2nd Edition Le Bras, H., Wachter, W. K. (Ed.), Demographic Research Monographs, Springer.

4. Kim, Y.J. i R. Schoen. (1993) Crossovers that Link Populations with the Same Vital Rates, Mathematical Population Studies 4:1-19.

5. Keyfitz N. - H. Caswell, Applied Mathematica Demography, Springer, 2010.

Legenda

  • P - Predavanja
  • PK - Vježbe u praktikumu