Skoči na glavni sadržaj

Sadržaj predmeta

Demografske mjere i modeli

Kratica:
DEMO222
Opterećenje:
15(P) + 15(PK)
Nositelji:

doc. dr. sc. Marin Strmota

Izvođači:

dr. sc. Krešimir Ivanda (PK)

Opis predmeta:
Predmet ima za cilj razvijanje analitičkih i interpretativnih vještina studenata upoznavanjem s osnovnim konceptima i mjerama smrtnosti, fertiliteta i migracija, kao i sa osnovnim demografskim metodama poput tablica doživljenja, metoda standardizacije i predviđanja kretanja stanovništva. Takvo znanje je neophodno za rad sa statističkim materijalima o stanovništvu i bit će korisno za većinu kvantitativnih društvenih znanosti. Stečenim znanjem, razumijevanjem i kompetencijama očekuje se da će studenti biti sposobni: - Formulirati relevantna demografska istraživanja i hipoteze - Povezati teoriju i demografske metode prikladne za određeno demografsko istraživanje - Interpretirati i objasniti demografske podatke, uključujući kvalitativne i kvantitativne rezultate istraživanja i raspraviti njihovu valjanost - Kritički pregledati demografske podatke i literaturu relevantnu za određeno pitanje istraživanja - Usporediti i procijeniti različite metode koje se koriste u demografskim istraživanjima Nakon uspješnoga završetka ovoga predmeta studenti bi trebali biti sposobni: 1) razlikovati demografske mjere, stope i koeficijente; 2) izračunati opće i specifične stope prirodnoga kretanja stanovništva; 3) interpretirati dobivene stope i usporediti među zemljama; 4) opisati uzročno-posljedične veze iza kvantitativnih podataka. Područja i teme koje su obrađuju: 1. Uvodno predavanje 2. prikupljanje i obrada demografskih podataka 3. demografski mjere 4. vjerojatnosti i stope 5. opće i specifične stope 6. Lexis - dijagram 7. standardizacija 8. periodske i kohortne mjere i tablice 9. tablice doživljenja 10. analize doživljenja 11. mjere i stope reprodukcije 12. čimbenici fertiliteta 13. projekcije stanovništva 14. rekapitulacija 15. vrjednovanje kolegija
Jezici izvođenja nastave:

Hrvatski

Obavezna literatura:

1. Preston, S., Heuveline, P., Guillot, M. (2001) Demography: Measuring and Modeling Population Processes. Blakcwell Publishing.

2. Rowland, D.T. (2003) Demographic Methods and Concepts, Oxford University Press, Oxford.

Preporučena literatura:

3. Weeks, R. J. (2015) Population: An Introduction to Concepts and Issues, 12th Edition, Wadsworth Publishing.

4. Breznik, D. (1988) Demografija. Analiza, metodi i modeli, Naučna knjiga, Beograd.

Legenda

  • P - Predavanja
  • PK - Vježbe u praktikumu