Skoči na glavni sadržaj

Sadržaj predmeta

Povijesna demografija

Kratica:
DEMO523
Opterećenje:
15(P) + 15(S)
Nositelji:

doc. dr. sc. Wollfy Krašić

Izvođači:

doc. dr. sc. Wollfy Krašić (S)

Opis predmeta:
Ciljevi su predmeta upoznavanje studenata s važnošću povijesne demografije, omogućavanje razumijevanja osnovnih demografskih pojmova i procesa koji su se odvijali u stanovništvu u prošlosti te prikazivanje mogućnosti interpretacije povijesnih procesa na temelju povijesnih vrela. Student će nakon završetka studijskoga programa: - biti sposoban kritički razumjeti društvene i gospodarske odnose u prošlosti kroz prizmu povijesne demografije; - razviti vještine pisanja i prezentiranja seminarskoga rada; Student će nakon položenoga ispita: - moći opisati osnovne procese demografskoga razvoja stanovništva u prošlosti; - moći razumjeti i definirati osnovne pojmove povijesne demografije; - biti sposobni vrjednovati i analizirati osnovnu literaturu i izvore za proučavanje povijesti stanovništva. Opis sadržaja predmeta: 1. Uvodno predavanje: Povijesna demografija, osvrt na literaturu i obveze studenata 2. Demografija i povijesna demografija: pluridisciplinarne značajke i metode istraživanja 3. Predmoderni izvori (1): Matične knjige i druga crkvena vrela 4. Predmoderni izvori (2): Genealogije, popisi, anagrafi i ostali arhivski izvori 5. Moderni izvori: Popisi stanovništva i ostali statistički izvori XIX. i XX. stoljeća 6. Istraživački primjeri "reprezentativna kapi" i genealoške metode 7. Strukture stanovništva: primjeri iz hrvatske demografske povijesti 8. Seminar: Izlaganje i komentar 9. Seminar: Izlaganje i komentar 10. Seminar: Izlaganje i komentar 11. Seminar: Izlaganje i komentar 12. Seminar: Izlaganje i komentar 13. Seminar: Izlaganje i komentar 14. Seminar: Izlaganje i komentar 15. Zaključno predavanje, rekapitulacija gradiva
Jezici izvođenja nastave:

Hrvatski

Obavezna literatura:

1. Vladimir Stipetić i Nenad Vekarić, Povijesna demografija Hrvatske. Zagreb-Dubrovnik: Zavod za povijesne znanosti HAZU u Dubrovniku, 2004.

2. Nenad Vekarić, "Metoda 'reprezentativne kapi' i genealoška metoda u povijesnoj demografiji", Povijesni prilozi 29/39 (2010): 23-38.

3. Miroslav Bertoša, "Matične knjige - arhivsko vrelo o demografskim previranjima predindustrijske Europe", Vjesnik Državnog arhiva u Rijeci 41-42 (2000.), str. 315-352.

Preporučena literatura:

4. Početak demografske tranzicije u Hrvatskoj (zbornik). Zagreb-Dubrovnik: Zavod za povijesne znanosti HAZU u Dubrovniku, 2009.

Legenda

  • P - Predavanja
  • S - Seminar