Skoči na glavni sadržaj

Sadržaj predmeta

Hrvatsko iseljeništvo i ukupni razvoj

Kratica:
DEM233
Opterećenje:
30(P)
Nositelji:

doc. dr. sc. Stjepan Šterc

Izvođači:

dr. sc. Monika Balija (P)

Opis predmeta:
- razviti kod studenata znanstvenu spoznaju o predmetu poučavanja u okviru teorijskoga razvojnoga koncepta - osposobiti studente razlikovanju i značenju susjednih znanstvenih područja, polja, grana i disciplina te multidisciplinarnosti predmetnoga interesa - upoznati studente o značenju iseljeništva u prostornim procesima i korelaciji iseljeništva i ukupnoga razvoja - osposobiti studente u otkrivanju, prepoznavanju i definiranju iseljeničkih i razvojnih pojmova, kategorija i zakonitosti - osposobiti studente za samostalan znanstveno-istraživački rad vezan za odnos iseljeništva i razvoja - osposobiti studente za primjenu standardnih i posebnih metoda i tehnika u istraživanjima korelacije iseljeništva i razvoja - objasniti studentima specifičnosti granskih metodologija te prostorne, društvene i razvojne uvjetovanosti iseljeništva i razvoja - upoznati studente s razvojem svjetskoga i hrvatskoga iseljeničkoga utjecaja - razviti kod studenata primjenu razvojnih projekcijskih metoda i prostornih modela - objasniti studentima migracijsku uvjetovanost na razvoj hrvatskoga geografskoga prostora i društva - osposobiti studente za razumijevanje, pojašnjavanje i predviđanje budućih iseljeničkih i razvojnih pitanja, kretanja, uvjetovanosti i posljedica - razviti kod studenata spoznaju o ugrožavanju temeljnih sustava u hrvatskom društvu i prostoru uvjetovanu iseljavanjima - omogućiti studentima spoznaju o bogatstvu i vrijednostima hrvatskoga iseljeništva - razviti kod studenata osjećaj zajedničkoga identiteta kao pretpostavke ukupnoga razvoja Hrvatske Znanja, sposobnosti i vještine; Razmatranje, razumijevanje i spoznavanje: teorijskoga i metodološkoga koncepta i sustava odnosa iseljeništva i razvoja, zakonitosti koje vladaju u hrvatskom prostoru i društvu, logike i funkcionalne organizacije prostora i iseljeništva, općih i posebnih metodoloških pristupa iseljeništvu i razvoju, primjenu misaonih, grafičkih, kartografskih, računskih i ostalih metoda, strukture iseljeništva kao osnove razvojnih planiranja, prostornih procesa, veza, odnosa i modela koje uvjetuje iseljeništvo, strateškoga značenja iseljeništva i zakonitosti vezane za uvjetovanost iseljeništvo-razvoj, prirodne osnove kao primarne uvjetovanosti iseljavanja, društvenih (civilizacijskih) struktura u funkciji organizacije iseljeništva, reda veličine uvjetovanosti odnosa migracije i razvoja, korelacije prirodne osnove i društvene nadgradnje prema migracijama kao razvojnoj pretpostavci, materijalizacije osnovnoga odnosa iseljeništvo-razvoj općega i regionalnoga koncepta organizacije iseljeništva, regionalnog, prostornoga i društvenoga planiranja razvoja na temelju bogatstva hrvatskoga iseljeništva, funkcionalne i održive organizacije hrvatskoga iseljeništva u funkciji razvoja, strateškoga značenja znanstvenoga pristupa relaciji iseljeništvo-razvoj Misaone sposobnosti i vještine Uočavanje, definiranje, rješavanje i prognoziranje iseljeničkih i razvojnih zakonitosti Uočavanje i razrješavanje prostornoga i društvenoga nesklada Tumačenje, raspravljanje i objašnjavanje relevantnih iseljeničkih i razvojnih prostornih procesa, veza, odnosa i modela Sposobnost pismenoga i usmenoga razmatranja i pojašnjavanja znanstvenoga pristupa iseljeništvu i razvoju Praktične sposobnosti i vještine Razumijevanje prostorne i društvene logike u terenskom radu uz primjenu znanstvene tehnologije Kartiranje geografskih sadržaja, procesa, veza i odnosa Primjena relevantnih računskih i grafičkih metoda u postupku razmatranja i pojašnjavanja Primjena kartografskih metoda i projekcija u razmatranju, pojašnjavanju i prenošenju migracijskih i razvojnih zakonitosti Primjena GIS-a u metodološkom i tehničkom smislu kod rješavanja zadataka. Operativne sposobnosti i vještine Samostalno pretraživanje i selektiranje literature i izvora podataka Izrada prijedloga istraživačkoga zadatka Izrada istraživačke studije ili elaborata stručnoga obima Sadržaj predmeta detaljno razrađen prema satnici nastave: 1. Demografski i migracijski teorijski koncept 2. Znanstvene podjele i pristupi razvojnom konceptu 3. Prostorni i društveni faktori iseljavanja 4. Demografska obilježja hrvatskoga iseljeništva 5. Prostorna distribucija 6. Ukupni iseljenički potencijal 7. Osnovni uzroci i posljedice preseljavanja stanovništva 8. Iseljeničke doznake 9. Prevladavajuće iseljeničke djelatnosti 10. Razvojni koncepti 11. Demografske pretpostavke ukupnoga razvoja 12. Poticajni modeli 13. Ulaganja, povratak i novi način života 14. Modeli uključivanja iseljeništva u gospodarski život Hrvatske 15. Hrvatska demografska, migracijska i iseljenička budućnost

Legenda

  • P - Predavanja