Skoči na glavni sadržaj

Sadržaj predmeta

Računalni programi u demografiji

Kratica:
DEM232
Opterećenje:
15(P) + 15(PK)
Nositelji:

doc. dr. sc. Marin Strmota

Izvođači:

dr. sc. Krešimir Ivanda (PK)

Opis predmeta:
Cilj predmeta je pružiti znanja i vještine potrebne za kvantitativnu analizu podataka korištenjem računalnoga softvera. Predmet studente osposobljava za korištenje suvremenih i za društvene znanosti aktualnih i relevantnih računalnih alata. Programski jezik R jedan je od standarda u demografskim analizama. Cilj predmeta je primijeniti navedene alate na rješavanje konkretnih problema u području demografije, ekonomije, geografije, sociologije i ostalih disciplina u kojima je nužna kvantitativna analiza podataka. Samostalno korištenje programskoga jezika R uz poznavanje odgovarajućih statističkih metoda omogućuje studentima široku primjenu u analizi kompleksnih odnosa i uzročno-posljedičnih veza u svim disciplinama koje sadrže strukturirane podatke. Doprinos predmeta kompetencijama studenata: - Samostalno korištenje programskoga jezika R i grafičkoga sučelja RStudio u demografskim analizama - Stjecanje znanja potrebnih za diseminaciju rezultata znanstvene i stručne analize - Stjecanje vještina potrebnih za prilagođavanje i modeliranje podataka prema vlastitim potrebama - Primjena demografskih metoda u računalnom softveru Predmet osposobljava studente za samostalno korištenje i analizu podataka u programskom jeziku R, a podrazumijeva svladavanje sljedećih problema: 1. korištenje osnovne sintakse programskoga jezika R 2. učitavanje baza podataka i prilagodba baze vlastitom fokusu istraživanja 3. primjena stečenih znanja iz statistike i demografskih metoda u računalnim softveru 4. povezivanje i primjena stečenih znanja iz demografske teorije na konkretnim analizama podataka 5. diseminacija i vizualizacija rezultata demografske analize Teme koje se obrađuju na predmetu: 1. osnovni koncepti R programskoga jezika 2. učitavanje podataka 3. manipulacija podataka 4. vizualizacija podataka 5. funkcije, iteracije i modeli 6. demografski modeli u računalnom softveru 7. diseminacija rezultata 8. primjena R programskoga jezika na konkretnim bazama podataka i problemima.

Legenda

  • P - Predavanja
  • PK - Vježbe u praktikumu