Skoči na glavni sadržaj

Sadržaj predmeta

Hrvatski velikani u iseljeništvu

Kratica:
DEM243
Opterećenje:
15(P) + 30(S)
Nositelji:

Assistant Professor Wollfy Krašić, PhD

Izvođači:

Tamara Bodor (S)

Assistant Professor Wollfy Krašić, PhD (S)

Opis predmeta:
Upoznati se s činjenicama, životopisima, sudbinama, idealima, djelima i značenjem hrvatskih velikana u iseljeništvu od završetka Prvoga svjetskoga rata do kraja XX. stoljeća i njihovim žrtvama na različite načine za Hrvatsku. Prihvatiti njihovo postojanje kao važan segment ideje hrvatske opstojnosti, državnosti i hrvatskoga identiteta u Hrvatskoj i hrvatskom iseljeništvu. S različitih aspekata upoznati oblikovanje javne percepcije o njima, koja prema potrebi negira hrvatski domoljubni pristup i njihova pozitivna djela. Prepoznati njihovo djelovanje sredinom i u drugoj polovici XX. stoljeća kada su mnogi vrhunski hrvatski umnici i veliki domoljubi bili prisiljeni na političko, društveno i kulturno izgnanstvo i život u hrvatskom izvandomovinstvu. Kroz predavanja, samostalno istraživanje, mentorski rad, izlaganje seminara upoznati i objektivno akademsko vrjednovati uljudbeni prinos znamenitih Hrvata (abecedom prezimena): Aleksa Benigar, Pero Tutavac Bilić, Milan Blažeković, Antun Bonifačić, Luka Brajnović, Ante Bruno Bušić, Vilim Cecelja, Ante Ciliga, Vladimir Ciprin, Vjenceslav Čižek, Nikola Čolak, Ivona Dončević, Krunoslav Draganović, Bogdan Dragun, Stjepan Đureković, Franjo Hijacint Eterović, Branko Franolić, Stjepan Gregov, Silvije Grubišić, Ivan Hrvoić, Andrija Ilić, Jere Jareb, Branimir Jelić, Mišo Jelić, Augustin Juretić, Ante Kadić, Srećko Karaman, Nada Kesterčanek Vujica, Lucijan Kordić, Ivo Korsky, Rajmund Kupareo, Nahid Kulenović, Jakša Kušan, Jozo Kljaković, Ivo Lendić, Bernard Luketich, Milan Maglica, Dominik Mandić, Melkior Mašina, Fedor Mažuranić, Ivan Meštrović, Karlo Mirth, Milivoj Mostovac, Franjo Nevistić, Vinko Nikolić, Antun Nizeteo, Ivan Oršanić, Ivan Protulipac, Bogdan Radica, Tihomil Rađa, Gracijan Raspudić, Ivo Rojnica, Marko Sinovčić, Pavao Tijan i Nedjeljka Luetić Tijan, Viktor Vida, Ignacije Vugdelija, Stanko Vujica, Milka Vukušić i Dušan Žanko. Razviti među studentima istinsko zanimanje za život i djelatnost hrvatskih velikana, koji se proučavaju u okviru ovoga kolegija, i pozitivnu istraživačku znatiželju, kako bi otkrili i po mogućnosti istražili i druge hrvatske značajnike u iseljeništvu. Postignuća studiranja na razini programa kojima predmet pridonosi: Razviti znanje i sposobnosti o iseljeničkoj pojedinačnoj ulozi u razumijevanju iseljeničkoga potencijala te pokazati i dokazati njegovu važnost za hrvatski narod i njegove matične države: Hrvatsku i Bosnu i Hercegovinu. Osposobiti sve polaznike za razumijevanje iseljeničkih pojmova i postupaka i objektivno vrjednovanje važnosti pojedinaca u stručno-znanstvenom i javnom razlaganju iseljeničke i identitetske problematike. Podizati znanja, sposobnosti i razumijevanja ključnoga i funkcionalnoga odnosa između hrvatskih velikana u iseljeništvu, iseljeničkoga gospodarskoga, financijskoga, akademskoga, demografskoga i svakog drugoga bogatstva i povijesnih i inih zbivanja vezanih za Hrvatsku. Omogućiti studijskim akademskim pristupom razvitak analitičkoga, projekcijskoga, studioznoga, kritičkoga, odgovornoga, znanstveno neovisnoga i uopće vrijednosnoga mišljenja o hrvatskim iseljeničkim veličinama u kontekstu demografskoga, gospodarskoga, prostornoga, društvenoga, političkoga i ukupnoga razvoja Hrvatske i razvoja i opstanka ukupne hrvatske populacije. Programski i studijski omogućiti razvoj svih stručno-znanstvenih umijeća, vještina i sposobnosti obrane i uvažavanja hrvatskoga bogatstva u iseljeništvu (pojedinačnoga i skupnoga), kojim će se trajno pridonositi učinkovitosti u matičnoj zemlji, osobito djelatnosti vezanih za demografski i iseljenički vrijednosni sustav. Razvijati i omogućavati spoznajne i operativne vještine, osposobljenost i spremnost za uspješno i stručno-znanstveno utemeljeno provođenje fundamentalnih i empirijskih istraživanja hrvatskoga iseljeništva i značaja hrvatskih velikana u njemu za hrvatsku budućnost. Pridonijeti poznavanju hrvatskoga iseljeništva u cjelini, i to metodom indukcije, jer je svaki pojedinačni velikan djelovao u određenoj iseljeničkoj sredini (ili u više njih), a upoznavanje s njegovom životnom djelatnošću i životnom zajednicom pridonosi boljem poznavanju i razumijevanju povijesti i složenosti društvenih odnosa u hrvatskim zajednicama u iseljeništvu, njihova načina života i njihovih kulturnih dometa. Opis sadržaja predmeta: 1. Uvodno predavanje: zašto kolegij o hrvatskim velikanima u iseljeništvu? 2. Mjerila izbora i izdvajanja 3. Uloga velikih ljudi u svjetskoj povijesti - komparativni pristup 4. Upoznavanje osoba i njihovih djela 5. Granska područja djelovanja hrvatskih velikana u iseljeništvu 6. Osnovni politički pristup 7. Hrvatska ideja samostalnosti i zajedništva 8. Tragične sudbine 9. Žrtvovanja 10. Planske predrasude i objektivno vrjednovanje 11. Uloga hrvatskih velikana u iseljeništvu do hrvatskoga osamostaljenja 12. Uloga velikana iz hrvatskoga iseljeništva u Domovinskom ratu 13. Nositelji ideje nove hrvatske države 14. Suvremeno djelovanje - od podjele do zajedništva 15. Zaključna razmatranja

Legenda

  • P - Predavanja
  • S - Seminar