Skoči na glavni sadržaj

Sadržaj predmeta

Novi koncept države

Kratica:
DEM243
Opterećenje:
15(P) + 15(S)
Nositelji:

doc. dr. sc. Stjepan Šterc

Izvođači:

doc. dr. sc. Stjepan Šterc (S)

Opis predmeta:
- razviti kod studenata znanja i sposobnosti vezane za organizaciju prostora i društva - osposobiti studente poimanju funkcioniranja administrativno teritorijalnih organizacija - upoznati studente s temeljnim identitetskim oblicima države - osposobiti studente u otkrivanju, prepoznavanju i definiranju pojmova, kategorija i zakonitosti vezanih za državnost - osposobiti studente za samostalan znanstveno-istraživački rad vezan za razmatranje državnih koncepata - osposobiti studente za primjenu standardnih i posebnih metoda i tehnika u istraživanjima državnih modela - objasniti studentima specifičnosti hrvatske državnosti - upoznati studente s razvojem svjetskoga i regionalnoga utjecaja na državnost - razviti kod studenata primjenu razvojnih projekcijskih metoda i modela procjene državne funkcionalnosti - objasniti studentima temeljnu uvjetovanost na razvoj hrvatskoga geografskoga prostora i društva - osposobiti studente za razumijevanje, pojašnjavanje i predviđanje budućih razvojnih pitanja, kretanja, uvjetovanosti i posljedica prostorne i društvene organizacije ukupne hrvatske populacije - razviti kod studenata spoznaju o ugrožavanju temeljnih sustava u hrvatskom društvu i prostoru - omogućiti studentima spoznaju o temeljima opstanka hrvatske državnosti - razviti kod studenata osjećaj potrebe zajedničkoga identiteta kao pretpostavke novoga državnoga koncepta - razmotriti hrvatski identitet kao temelj novoga koncepta - sagledati hrvatsku populaciju u jedinstvenom konceptu Znanja, sposobnosti i vještine;Razmatranje, razumijevanje i spoznavanje: teorijskoga i metodološkoga koncepta i sustava funkcionalne države, zakonitosti koje vladaju u državnom prostoru i društvu, logike i političke organizacije hrvatske države, općih i posebnih metodoloških pristupa državnim modelima, primjenu misaonih, grafičkih, kartografskih, računskih i ostalih metoda u razmatranju državnosti, strukture hrvatske domicilne i iseljeničke populacije kao osnove novoga koncepta državnosti, društvenih i prostornih procesa, veza, odnosa i modela u okviru hrvatske državnosti, strateškoga značenja ukupne populacije u novom konceptu, prirodne osnove kao primarnoga faktora državnoga koncepta, društvenih (civilizacijskih) struktura u funkciji organizacije novoga koncepta države, reda veličine uvjetovanosti demografskih parametara u okviru novoga koncepta, korelacije prirodne osnove i društvene nadgradnje u državnom konceptu, materijalizacije novoga koncepta države u gospodarskom i razvojnom smislu, općeg i regionalnoga koncepta organizacije prostora, regionalnog, prostornoga i društvenoga planiranja razvoja na temelju ukupnoga hrvatskoga bogatstva, funkcioniranja već postojećih novih državnih modela, strateškoga značenja novoga koncepta države za ukupni razvoj i opstanak Hrvatske. Misaone sposobnosti i vještine Uočavanje, definiranje, rješavanje i prognoziranje razvoja državnoga koncepta Uočavanje i razrješavanje prostornog, društvenoga i državnoga nesklada Tumačenje, raspravljanje i objašnjavanje relevantnih faktora državnoga ustroja i razvojnih prostornih procesa, veza, odnosa i modela Sposobnost pisanoga i usmenoga razmatranja i pojašnjavanja znanstvenoga pristupa novom državnom konceptu Praktične sposobnosti i vještine Razumijevanje prostorne i društvene logike u konceptu nove državnosti kroz terenski rad i uz primjenu znanstvene tehnologije Kartiranje državnih sadržaja, procesa, veza i odnosa Primjena relevantnih računskih, grafičkih metoda i ostalih metoda u postupku razmatranja i pojašnjavanja novoga koncepta Primjena kartografskih metoda i projekcija u razmatranju, pojašnjavanju i prenošenju novoga državnoga modela Primjena GIS-a u metodološkom i tehničkom smislu pri rješavanja istraživačkih zadataka. Operativne sposobnosti i vještine Samostalno pretraživanje i selektiranje literature i izvora podataka Izrada prijedloga istraživačkoga zadatka Izrada istraživačke studije ili elaborata stručnoga opsega Sadržaj predmeta detaljno razrađen prema satnici nastave: 1. Uvodna razmatranja i teorijsko-koncepcijski pristup 2. Postojeći tradicionalni i novi modeli državnosti 3. Prostorna kontrola kao potvrda moći 4. Povijesni pogled na hrvatsku državnost 5. Stanovništvo kao temelj državnosti i glavni faktor svih djelatnosti 6. Demografski okvir državnosti 7. Dekadencija, demografska destrukcija ili novi koncept hrvatske državnosti? 8. Primjeri novoga koncepta države: Irska i Izrael 9. Ukupno stanovništvo i bogatstvo 10. Prostorna, društvena, politička i gospodarska funkcionalnost 11. Strateško partnerstvo 12. Koncept jedne i jedinstvene Hrvatske 13. Demografske i razvojne projekcije 14. Hrvatski model državnosti 15. Zaključno razmatranje modela

Legenda

  • P - Predavanja
  • S - Seminar