Skoči na glavni sadržaj

Sadržaj predmeta

Pravni aspekti iseljeništva i povratništva

Kratica:
DEM24
Opterećenje:
30(P)
Nositelji:

dr. sc. Danijela Rupčić

Izvođači:
Opis predmeta:
Upoznavanje studenata s pravnim, društvenim i političkim položajem Hrvata izvan Hrvatske u odnosu na matičnu državu i na države njihova prebivališta. Studenti će se upoznati i s oblicima pravne zaštite te vanjskopolitičkim (višestranim i dvostranim) i unutarnjopolitičkim (ustavnopravnim i zakonskim) obvezama Republike Hrvatske prema Hrvatima izvan Hrvatske i promicanju njihova interesa. Razmotriti pravnu problematiku iseljeništva i povratništva i osposobiti studente za analitičko i kritičko tumačenje i vrjednovanje problematike vezane uz pravnu zaštitu Hrvata izvan Hrvatske radi aktivnoga uključivanja u definiranje društvenoga, političkoga i pravnoga konteksta njihove zaštite. Steći osnovna znanja i razviti sposobnosti o komparativnim pravnim oblicima i mjerama povratka i useljavanja te mehanizmima demografske obnove stanovništva prihvaćanjem i vrjednovanjem iseljeništva kao razvojnoga čimbenika. OPĆA AKADEMSKA POSTIGNUĆA Stjecanje znanja i kompetencija usmjerenih na: 1. prepoznavanje problematike pravnoga položaja i zaštite Hrvata izvan Hrvatske, 2. analizu, razlučivanje, vrjednovanje i jačanje potencijala iseljeništva kao razvojnoga čimbenika u kontekstu nacionalnih razvojnih politika, zaštite nacionalnih interesa te definiranja razvojnih i demografskih mjera, 3. osposobljavanje studenata za provedbu interdisciplinarnih i komparativnih analiza problematike zaštite iseljenika, njihova povezivanja s Domovinom, povratka i njihova uključivanja u demografske i razvojne programe i projekte. Pomoću pravno-sociološke raščlambe i interdisciplinarnoga pristupa studenti će naučiti važnost kombinirane primjene pravnih, socioloških i političkih instrumenata u definiranju i konkretizaciji zaštite statusa i interesa Hrvata izvan Hrvatske radi njihova osnaživanja, povezivanja s Domovinom i povratka te useljavanja. To će konkretno omogućiti i razumijevanje pravnih pojmova, instituta, sadržaja i specifičnosti različitih statusa što će pridonijeti osmišljavanju i određivanju konkretnih mjera zaštite hrvatskoga iseljeništva i vrjednovanja njegova razvojnoga potencijala uvažavajući sve posebnosti koje su određene pravnim poretkom RH, pravnim poretkom države njihova prebivališta te odnosima tih država s RH. ZNANSTVENA POSTIGNUĆA Studenti će steći specijalistička teorijska i analitička znanja prepoznavanja i definiranja pravnoga statusa Hrvata izvan RH, pravnoga okvira djelovanja na području zaštite njihova interesa, definiranja temeljnih politika djelovanja na tom području, prepoznavanja tijela nadležnih za provođenje mjera i politika pravne zaštite Hrvata izvan RH te njihove hijerarhije i nadležnosti. Poznavanjem temeljnih pravnih dokumenata i provedbenih akata zaštite prava i interesa Hrvata izvan RH te vrjednovanjem i konkretizacijom njihova uključivanja u društveno politički i gospodarski život RH, pretpostavka su definiranja i provedbe mjera razvojne i demografske politike temeljene na iskorištavanju razvojnoga potencijala hrvatskoga iseljeništva. Studentima će se prenijeti znanja i vještine analitičkoga i kritičkoga promišljanja s ciljem prepoznavanja pravne problematike zaštite iseljenika, njihova povezivanja s Domovinom i socijalne integracije povratnika te sposobnost osmišljavanja razvojnih, demografskih i integracijskih politika. KOMPETENCIJSKA I OPERATIVNA POSTIGNUĆA Opći kompetencijski cilj jest formiranje stručnjaka osposobljenih za obnašanje službi programiranja, upravljanja i provođenja razvojnih politika s ciljem konstruktivnoga prinosa nacionalnim interesima i zaštiti prava Hrvata izvan RH. Ovaj predmet pridonijet će stjecanju specijalističkih teorijsko-praktičnih znanja usmjerenih na osposobljavanje studenata: - za aktivno sudjelovanje u jačanju pravne zaštite, povezivanju s Domovinom i povratku hrvatskoga iseljeništva; - za sudjelovanje u definiranju i konkretizaciji razvojnih i demografskih politika te kvalitetnom provođenju i implementaciji tih politika; - za sudjelovanje u upravljanju, koordinaciji i usmjeravanju provođenja razvojnih i demografskih politika. Studenti će steći vještinu korištenja metodologija i tehnika društvenoga istraživanja, sposobnost prepoznavanja pravnoga okvira, društvenoga i političkoga konteksta djelovanja u programiranju i provedbi strateških razvojnih projekata, posebice demografskih mjera. Predmet će pridonijeti osposobljavanju studenata kako za cjeloviti, tako i za pojedinačni, ali i komparativni i pristup problematici zaštite, vrjednovanja i korištenja razvojnoga potencijala hrvatskoga iseljeništva. VRIJEDNOSNA POSGTIGNUĆA Predmet će pridonijeti: - osnaživanju i razvoju samosvijesti studenata kroz spoznaju značaja ljudskih potencijala u programiranju i provođenju nacionalnih razvojnih politika te prepoznavanju i zaštiti nacionalnih interesa; - vrjednovanju i osnaživanju analitičkoga, kritičkoga i konstruktivnoga promišljanja; - vrjednovanju odgovornoga obnašanja službi i odgovornoga građanstva te konstruktivnoga prinosa nacionalnim razvojnim politikama RAZVOJ SPOSOBNOSTI RAZUMIJEVANJA Poznavanje statusa, prava i obveza Hrvata izvan RH, povratnika i useljenika. Poznavanje međunarodnoga i nacionalnoga pravnoga okvira i područja zaštite Hrvata izvan RH, povratnika i useljenika, pravnih dokumenata i provedbenih akata s područja zaštite iseljeničkih prava i obveza, prava i obveza povratnika te provođenja demografskih mjera i politika. Poznavanje subjekata uključenih u programiranje i provedbu pravne zaštite iseljenika i povratnika, osobito tijela nadležnih za provođenje politika zaštite iseljenika i povratnika te njihovih općih i specifičnih nadležnosti Poznavanje političkih, diplomatskih, gospodarskih, kulturnih, socijalnih, obrazovnih, informacijskih, organizacijskih mjera i aktivnosti zaštite Hrvata izvan RH i povratnika. Poznavanje političkih prava, osobito aktivnoga i pasivnoga biračkoga prava Hrvata izvan RH te mjera njihova uključivanja u političke procese u Domovini. Poznavanje specifičnih stavaka i najznačajnijih mjera proračunske i porezne politike u odnosu na hrvatske iseljenike. 2. RAZVOJ SPOSOBNOSTI PRIMJENE ZNANJA I SPOZNAJA Predmet će razviti kompetencije studenata usmjerene na: - konkretni prinos izradbi razvojnih politika, strategija i pravnih akata koji uređuju položaj, prava i obveze te odnose hrvatskoga iseljeništva i Domovine - sudjelovanje u definiranju i osnaživanju pravnoga statusa i zaštite hrvatskih iseljenika u zemljama njihova prebivališta - prepoznavanje razvojnoga potencijala hrvatskoga iseljeništva i sudjelovanje u osmišljavanju i provođenju demografskih politika povratka i povezivanja hrvatskih iseljenika s Domovinom - učinkovito i savjesno obavljanja službe u tijelima nadležnima za programiranje i provedbu nacionalnih razvojnih politika i strategija. 3. RAZVOJ SAMOSTALNOSTI ODLUČIVANJA Primjena interdisciplinarnoga, multidisciplinarnoga i komparativnoga pristupa ojačat će svijest studenata o odgovornosti u primjeni znanja te razvoj autonomije samostalnoga analitičkoga i kritičkoga promišljanja, donošenja odluka te kvalitetnoga i učinkovitoga upravljanja. Razumijevanje pravnoga okvira djelovanja i važnosti primjene znanja u donošenju i provedbi razvojnih politika i programa na usporednim primjerima osnažit će sposobnost preuzimanja odgovornosti. Provjeravat će se i poticati sposobnost studenata primijeniti stečena znanja i vještine kroz sintezu spoznaja, donošenje zaključaka, osmišljavanja konkretnih mjera te spoznaju važnosti donošenja vrijednosnih sudova i moralnih i društvenih implikacija rada i te važnost djelovanja na području zaštite i promicanja prava i interesa iseljenika i povratnika. 4. RAZVOJ KOMUNIKACIJSKIH KOMPETENCIJA Studentima će se pojasniti važnost razlučivanja pojmovnoga, pravnoga, društvenoga i političkoga izričaja s posebnim naglaskom na važnost pravilne uporabe, razumijevanja i tumačenja sadržaja temeljnih pojmova kod određivanja dosega primjene pravnih normi i provedbenih akata. Studente će se osposobiti za detaljno ispitivanje ispravnosti uporabe određenih pojmova posebice kod definiranja statusnih pitanja te prava i obveza pojedinaca, ali i države kako na međunarodnoj tako i na nacionalnoj razini. Opis sadržaja predmeta: 1. Uvodno predavanje 2. Pravni izvori uređenja statusa i zaštite iseljenika i povratnika 3. Unutarnjopolitička i vanjskopolitička zaštita Hrvata izvan Hrvatske 4. Višestrani i dvostrani sporazumi i načelo reciprociteta 5. Strategija i Zakon o odnosima Republike Hrvatske s Hrvatima izvan Republike Hrvatske 6. Pravni status Hrvata izvan RH i stjecanje hrvatskoga državljanstva 7. Pravna zaštita Hrvata u Bosni i Hercegovini - uloga RH u zaštiti njihove jednakopravnosti i konstitutivnosti 8. Pravna zaštita hrvatskih manjina u europskim državama 9. Pravna zaštita hrvatskoga iseljeništva u ostalim državama 10. Tijela nadležna za zaštitu prava Hrvata izvan RH i pitanja povratka 11. Aktivno i pasivno biračko pravo Hrvata izvan RH te njihovo uključivanje u društveni i politički život Republike Hrvatske 12. Hrvatsko iseljeništvo kao razvojni čimbenik - pravni, politički i društveni aspekti 13. Pravno uređenje pitanja povratka kao demografske mjere 14. Komparativni prikaz zakonodavstva Irske, Italije, Izraela i Poljske u pitanjima zaštite iseljenika i definiranju mjera iskorištavanja njihova razvojnoga potencijala 15. Pravni položaj povratnika i useljenika; pravni okvir, mjere i aktivnosti povratka i useljavanja u RH

Legenda

  • P - Predavanja